• Úspechy žiakov

     • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

      V jubilejnom 30.ročníku celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019 sa tento rok umiestnili dvaja naši žiaci.

      Magdaléna Martišková (VIII.OG) získala 1. miesto za poéziu v tretej kategórii. V rovnakej kategórii bodoval aj Tomáš Krištof (III.D) a odniesol si tretie miesto.

       

      Topoľčianske textobranie 2019

      Dňa 27.9.2019 sa v Galérii mesta Topoľčany uskutočilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Topoľčianske textobranie 2019. Natália Václaviaková (III.D) získala Cenu LK TakSi v druhej kategórii (od 16 do 26 rokov) v próze a Henrieta Vargová (IV.D) tiež Cenu LK TakSi v druhej kategórii v písaní poézie. 

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • V mesiacoch september až november sa žiaci tretieho ročníka a maturanti z dejepisu zúčastňujú cyklu prednášok v Tribečskom osvetovom stredisku. Témou prednášok je revolučný rok 1989 v kontexte európskych i našich dejín. Prednášajúcou je Mgr. Alena Feriancová Mikulášová, PhD. z Katedry histórie UKF v Nitre.

      Predmetová komisia DEJ - OBN

     • Prednáška o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii

     • Dňa 18.10.2019  o 7,50 hod. bude v zborovni pre výber žiakov VII.OG a 3. ročníka  informačná prednáška o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii ( prednášať bude  absolventka britskej univerzity – Simona Vrabcová – Poradenské Centrum UniLink). Prednáška bude mať edukačný charakter, jej cieľom bude načrtnúť vysokoškolský systém vyučovania vo Veľkej Británii, porovnať ho so školstvom na Slovensku a ukázať žiakom ich možnosti ďalšieho vzdelávania.

       Ing. K. Shánělová,  vých. poradkyňa

    • Podpora ochrany detí pred násilím
     • Podpora ochrany detí pred násilím

     • Žiaci VI.OG a 2. ročníka v dňoch 07.10. a 09.10. diskutovali s Ing. V. Striecherovou (koordinátorka projektu ochrany detí pred násilím), Mgr. Z. Kusou a Mgr. H. Šútorovou (psychologičkami) z ÚPSVaR Topoľčany na hodinách ETV o dôsledkoch patologického správania detí na fungovanie rodiny (na základe témy - rodinné spoločenstvo a ja). Záver diskusie – domov má byť útočiskom aj v dnešnom svete. 

       Ing. Shánělová, zást. riad. školy

    • Ako chápať povinnosť?
     • Ako chápať povinnosť?

     •  

      Žiaci  I.A, I.B, jedna skupina I.C a I.D  absolvovali na hodinách OSR v septembri prednášky spojené s aktivitami s cieľom pochopiť morálny význam  slova – povinnosť v súvislosti so školským poriadkom. Aktivity sa konali pod vedením Mgr. J. Bezákovej z CPPPaP Topoľčany.

        Ing. K. Shánělová,  zást. riad. školy

    • Žiaci maturitných tried !
     • Žiaci maturitných tried !

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti s výberom  vysokoškolského štúdia -   na triednických hodinách - harmonogram )

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

    • Žiaci I.OG a 1. ročníka !
     • Žiaci I.OG a 1. ročníka !

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

       (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s prechodom zo  ZŠ na SŠ –   na triednických hodinách - harmonogram )

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

    • Voľby do ŽŠR
     • Voľby do ŽŠR

     •  

      Voľby do žiackej školskej rady sa budú konať 3. októbra 2019. Zvolíme si 4 nových členov ŽŠR. Zoznam kandidátov je zverejnený na nástenke na prízemí školy. 

      VOĽTE SVOJHO KANDIDÁTA!

      Vaša žiacka školská rada :)

    • MLADÝ PREKLADATEĽ 2019
     • MLADÝ PREKLADATEĽ 2019

     • Katedra translatológie FF UKF v Nitre v spolupráci Veľvyslanectvom Írska na Slovensku organizuje siedmy ročník populárnej prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Mladý prekladateľ. Hlavným cieľom súťaže je podporiť pozitívny vzťah žiakov k cudziemu a materinskému jazyku a konfrontovať si svoje schopnosti a jazykové zručnosti s inými žiakmi. Prostredníctvom súťaže majú žiaci príležitosť vyskúšať si prekladateľské povolanie, ktoré nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň je to možnosť prezentovať seba a svoju strednú školu na národnej úrovni. Najlepších mladých prekladateľov osobne privítajú na slávnostnom vyhodnotení súťaže Mladý prekladateľ 2019 dňa 8.11.2019 v priestoroch FF UKF v Nitre.

      Tak neváhaj a zapoj sa do súťaže! Bližšie informácie nájdeš na http://www.ktr.ff.ukf.sk alebo u svojej vyučujúcej.

     • Upracme si Topoľčany

     •  

      Žiaci našej školy z tried III.C a II.B spolu s učiteľmi PaedDr. P. Madom, Mgr. I. Rybanským a Mgr. S. Krajčíkovou sa dňa 27.9.2019 zúčastnili akcie upratovania mesta, usporiadanej MsÚ Topoľčany.

      Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka ENV

    • Pripravujeme
     • Pripravujeme

     • Odborná exkurzia Carnuntum 10.10.2019

      Predmetová komisia nemeckého jazyka a dejepisu organizuje odbornú exkurziu do Rakúska, do obce Petronell, kde sa nachádza múzeum rímskeho tábora Carnuntum.  Rímske tábory sa nachádzali aj na našom území, žiaci sa o nich dozvedajú priamo na hodinách dejepisu. V obci Petronell sa nachádza skanzen rímskeho mestečka Carnuntum, ktoré im názorne priblíži danú dobu. Žiaci si prehliadnu zrekonštruované domy rímskych obchodníkov, kúpele, amfiteáter, dozvedia sa informácie o živote bežných Rimanov, vojakov, otrokov. Získajú vedomosti o rímskom odievaní, školstve, architektúre...    

    • Pripravujeme
     • Pripravujeme

     • Zážitkové učenie geografie

      Predmetová komisia geografie pripravuje na 9.10.2019 odbornú geografickú exkurziu do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Botanickej záhrady v Bratislave. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s prácou meteorológov a hydrológov v súvislosti s tvorbou meteorologických a hydrologických predpovedí, prezrú si expozíciu rastlín Botanickej záhrady ako vedecko-pedagogického pracoviska Univerzity Komenského v Bratislave. Exkurzie sa zúčastní výber žiakov školy.

      RNDr. Milan Krajčík, vedúci exkurzie

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/20

     • Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov - od septembra 2019

       

      ZOZNAM_KRUZKOV_2019_2020.pdf​​​​​​​

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

      Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

      Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 25.09.2019. 

       

      V Topoľčanoch 06. 09. 2019 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     •  

      • Oznamujeme žiakom, že otvorenie školského roka 2019/2020 začne dňa 2. septembra 2019 o 8.00 hod. Koniec možno predpokladať po 10.00 hod.
      • Vo vestibule budú zoznamy žiakov 1. ročníka 4-ročného gymnázia a 1. ročníka 8- ročného gymnázia.
      • V triedach dostanú žiaci všetky informácie od triednych učiteľov – pokyny k bezpečnosti, rozvrh hodín, informácie o organizácii vyučovania, školský poriadok a pod.
      • Vyučovanie začne dňa 3.9.2019 podľa riadneho rozvrhu hodín.

      V Topoľčanoch 28.8.2019                                                   PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Hodiny pre verejnosť

     • Hodiny pre verejnosť v čase letných prázdnin 2019

      V čase letných prázdnin - od 01.07.2019 – do 31.08.2019 sú hodiny pre verejnosť upravené takto:

      pondelok – piatok od 06.30 hod. - do 13.30 hod.

       

      Topoľčany 01.07.2019

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Informácie  v súvislosti s posledným týždňom školského roka  2018/19

     • Posledný týždeň školského roka bude vyučovanie upravené nasledovne: 

       

      Pondelok  24.06.2019   

      - upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.55 h.; 

       

      Utorok  25.06.2019

      -   upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.30 h.; 

       

      Streda  26.06.2019

      -  08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie učebníc;

       

      Štvrtok  27.06.2019

      - 08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie  učebníc + úprava triedy; 

       

      Piatok  28.06.2019

      -  slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.