• Milí študenti, rodičia a kolegovia,

    v našej škole je pre Vás k dispozícii výchovná a kariérová poradkyňa

    PaedDr. Natália Peciarová

     

    Konzultačné hodiny v šk.roku 2022/2023

    PONDELOK 7:30 - 11:30 12:00 - 14:30
    UTOROK 7:30 - 11:30 12:00 - 14:30
    STREDA 7:30 - 11:30 12:00 - 14:30
    ŠTVRTOK 7:30 - 11:30 12:00 - 14:30
    PIATOK 9:30 - 11:30 12:00 - 14:30
      PODĽA DOHODY AJ V INOM ČASE

     

    Čas a termín konzultácie je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom:

    • EduPage,
    • osobne v kabinete č. 7 (suterén),
    • elektronicky na e-mail: natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk
    • telefonicky na čísle: 038/ 53 24 747,  mobil: 0905 335 031

     

    Úlohy výchovného poradcu

    Hlavné úlohy a činnosti výchovného poradcu v škole sú zadefinované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Dohovorom o právach dieťaťa, Deklaráciou ľudských práv a Listinou ľudských práv.

    Dôležitým dokumentom pri plnení úloh výchovného poradenstva je dokument Sprievodca školským rokom 2021/2022.

    Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej  orientácie a v oblasti problémového a delikventského vývinu detí.

    Poskytuje konzultácie nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom a zároveň spolupracuje s odborníkmi a inštitúciami výchovného poradenstva. Obsahom práce je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca s vedením školy, s pedagogickými zamestnancami, s triednymi učiteľmi, so žiakmi (práca s nadanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými žiakmi, pomáha riešiť problémy s konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania), s rodičmi, s CPPPaP, s ÚPSVAR (s odborom sociálnej kurately – v súvislosti so sociálno-patologickými javmi), s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied) a so základnými a vysokými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia školy a jej aktivít).

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom