• Milí študenti, rodičia a kolegovia,

    v našej škole je pre Vás k dispozícii sociálny pedagóg

    Mgr. Juraj Herda

                  

    Vyštudoval som sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Rád pracujem s deťmi a mládežou a na školu by som rád priniesol, okrem mojich vedomostí, skúseností a pomoci v rámci prevencie, aj pozitívnu energiu, radosť a chuť do života.

             

    • Sociálny pedagóg, ako odborný zamestnanec školy, sa primárne zameriava na poskytovanie výchovného poradenstva a prevenciu sociálno-patologických javov na škole. Zabezpečuje pomoc pri riešení výchovných problémov a ťažkostí u žiakov, realizuje prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže, poskytuje poradenské služby učiteľom, žiakom a ich zákonným zástupcom.
    • V školskom prostredí sa zameriava najmä na prevenciu, a to formou aktivít, prednášok, besied, záujmových činností, preventívnych programov a projektov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku sociálno-výchovných problémov, akými sú záškoláctvo, šikanovanie, agresívne správanie, delikvencia, patologické hráčstvo, drogová závislosť, fajčenie, alkoholizmus, obchodovanie s ľuďmi a iné.
    • Vytvára a realizuje plán práce preventívnych aktivít na školský rok, ktorý realizuje prostredníctvom spoločných hodín zameriavaných na výchovu a prosociálne správanie. Pravidelne pracuje so žiakmi napríklad za účelom zlepšenia vzťahov v triede, v škole, ale aj mimo vyučovania, čím prispieva k vytvoreniu lepšej atmosféry v školskom prostredí.
    • Vrámci svojej preventívnej činnosti na škole spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ÚPSVaR – oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s príslušníkom MsP na prevenciu kriminality, s príslušníkmi KR PZ na prevenciu kriminality a Úradom verejného zdravotníctva.
    • Občas človek zíde zo správnej cesty pod vplyvom rôznych negatívnych vecí, a preto je dobré mať v škole niekoho, kto Vám podá pomocnú ruku pri hľadaní správnej cesty života. Budem sa snažiť Vám ukázať, že i problémy sa dajú riešiť s ľahkosťou a chladnou hlavou a žiť pritom šťastný život.
  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.