•                Vyštudoval som sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Rád pracujem s deťmi a mládežou a na školu by som rád priniesol, okrem mojich vedomostí, skúseností a pomoci v rámci prevencie, aj pozitívnu energiu, radosť a chuť do života.

             Sociálny pedagóg, ako odborný zamestnanec školy, sa primárne zameriava na poskytovanie výchovného poradenstva a prevenciu sociálno-patologických javov na škole. Zabezpečuje pomoc pri riešení výchovných problémov a ťažkostí u žiakov, realizuje prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže, poskytuje poradenské služby učiteľom, žiakom a ich zákonným zástupcom.

             V školskom prostredí sa zameriava najmä na prevenciu, a to formou aktivít, prednášok, besied, záujmových činností, preventívnych programov a projektov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku sociálno-výchovných problémov, akými sú záškoláctvo, šikanovanie, agresívne správanie, delikvencia, patologické hráčstvo, drogová závislosť, fajčenie, alkoholizmus, obchodovanie s ľuďmi a iné.

               Vytvára a realizuje plán práce preventívnych aktivít na školský rok, ktorý realizuje prostredníctvom spoločných hodín zameriavaných na výchovu a prosociálne správanie. Pravidelne pracuje so žiakmi napríklad za účelom zlepšenia vzťahov v triede, v škole, ale aj mimo vyučovania, čím prispieva k vytvoreniu lepšej atmosféry v školskom prostredí.

                  V rámci svojej preventívnej činnosti na škole spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ÚPSVaR – oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s príslušníkom MsP na prevenciu kriminality, s príslušníkmi KR PZ na prevenciu kriminality a Úradom verejného zdravotníctva.

                Občas človek zíde zo správnej cesty pod vplyvom rôznych negatívnych vecí, a preto je dobré mať v škole niekoho, kto Vám podá pomocnú ruku pri hľadaní správnej cesty života. Budem sa snažiť Vám ukázať, že i problémy sa dajú riešiť s ľahkosťou a chladnou hlavou a žiť pritom šťastný život.

     

    Mgr. Juraj Herda

     

    e-mail : Juraj.Herda@gymnaziumtopolcany.sk

     

    Konzultačné hodiny :   

    • v procese prípravy

     

    Dokumenty na stiahnutie :

    • v procese prípravy

     

    Plán práce sociálneho pedagóga na Školský rok 2020/2021 :

    • v procese prípravy

     

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom