• Milí študenti, rodičia a kolegovia,

    v našej škole je pre Vás k dispozícii sociálny pedagóg

    Mgr. Ľudmila Rosová

     

    Konzultačné hodiny:

    Pondelok 10:00 - 14:30
    Utorok 7:30 - 12:00
    Streda 10:00 - 14:30
    Štvrtok 10:00 - 14:30
    Piatok 7:30 - 12:00

     

    Osobnú konzultáciu je možné dohodnúť vopred cez:

     

    Sociálny pedagóg :

    • pomáhajúca profesia v zložke systému výchovného poradenstva a prevencie,
    • partner a poradca učiteľov v oblasti výchovy s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených žiakov,
    • pomáha vytvárať  komplexnú atmosféru a klímu školy vo všetkých rovinách vzťahov,
    • realizuje prevenciu sociálno-patologických javov v škole,
    • spojovací článok medzi školou, rodičmi a ďalšími inštitúciami,
    • poradca pre rodičov cez individuálne konzultácie ,
    • pomocník a obhajca žiaka (jeho práv a dôstojnosti),
    • mediátor v konfliktoch,
    • koordinátor s verejnou správou,
    • iniciátor spolupráce s miestnymi výchovnovzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP.

     

    S čím najčastejšie pomáha sociálny pedagóg:

    • problémy s učením, nízka motivácia, prospechová neúspešnosť, nedôsledná príprava,
    • nevhodné správanie žiaka v škole a v rodine,
    • problémy v kolektíve žiakov,
    • konflikty, agresia, šikana v skupine,
    • vzťah učiteľ – žiak,
    • narušené rodinné vzťahy,
    • kriminalita žiakov v škole i mimo nej, záškoláctvo, nevhodné partie kamarátov,
    • závislosť na počítačoch, internete, hracích automatoch, mobiloch,
    • ničenie majetku školy, poškodzovanie cudzích vecí, falošné hrdinstvo,
    • látkové a nelátkové závislosti.

     

    Napln_prace_socialny_pedagog_v_ss.pdf

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom