Kvalitné vzdelávanie - cestovný lístok do lepšej budúcnosti

   •  

    Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

    Názov projektu: Kvalitné vzdelávanie - cestovný lístok do lepšej budúcnosti

    Druh projektu: dopytovo orientovaný

    Trvanie projektu: 02/2020 – 01/2023

     

    Cieľ projektu: Zámerom projektu je inovácia vzdelávania, metód a foriem prostredníctvom integrácie obsahu naprieč predmetmi, zavádzaním projektového vyučovania, zážitkového učenia a nových učebných pomôcok.

    Do realizácie bude zapojených 220 žiakov, z toho aspoň 120 úspešne absolvuje aktivitu na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti a očakáva sa, že aspoň 60 žiakov zaznamená zlepšenie kompetencií a zručností. Potreby a bariéry rozvoja cieľovej skupiny pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázia, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany sú adresované v aktivite, ktorá je orientovaná na zriadenie novovytvorených pedagogických klubov pre 25 pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom podporiť rozvoj ich kompetencií, zvýšiť ich profesijné kompetencie a zefektívniť ich prácu a tak prispieť ku skvalitneniu vzdelávania a účinnosti mimoškolských aktivít nad rámec výchovného programu školy s dôrazom na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

     

    Celkové náklady na projekt:  201 861,40   €

    Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  191 768,33

    Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

    Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

    Kód projektu v ITMS+: 312011V519

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

    www.ludskezdroje.gov.sk 

    www.esf.gov.sk 

    www.employment.gov.sk   

    www.minedu.gov.sk    

    https://gymtop.edupage.org

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom