•  

    Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

    Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

    Realizácia programu bude neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný na psychosociálny rozvoj osobnosti – zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, ako aj v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.

    Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :

    • v spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu

    • plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie

    • monitorovať a analyzovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy

    • poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

    • koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov ale i žiakov

    • podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity

    • v zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež

    • podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog

    • informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou

    • v zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a v školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení

    • v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii primerane veku informovať o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí

    • v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 spolupracovať s CPPPaP pripravovať besedy a preventívne programy o rizikách práce v zahraničí

    • spolupracovať s výchovným poradcom v škole – Ing. Katarína Sháňelová, Mestskou políciou v Topoľčanoch - preventista Mgr. Juraj Krajčí, CPPPaP v Topoľčanoch

    Ďalšie činnosti :

    • poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov

    • organizovať besedy, prednášky na zvolené témy

    • realizácia rovesníckeho programu CHIPS - ChildLine in Partnership with Schools formou krúžkovej činnosti

    Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

    1. Smerom k vedeniu školy :

    • predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie

    • viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole

    • poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami

    • spolu s výchovným poradcom a vedením školy riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

     

    2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom :

    • pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

    • pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi

    • sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPPaP ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti

     

    3. Smerom k rodičom :

    • zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte sociálno-patologických javov

    • zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v uvedenej oblasti

     

    4. Smerom k žiakom :

    • zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov

    • realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov

    • realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov

    • aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu

     

     Aktivity v rámci prevencie závislosti a sociálno-patologických javov

    • prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

    • tvorba plagátov a výtvarných prác – Plagát roka 2020

    • realizovanie prevencie v rámci predmetu Osobnostný a sociálny rozvoj

    • spolupráca s CPPP a P, Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

    • využívanie videoprogramov s programom prevencie

    • využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov

    • informovanie rodičov o rizikách drogovej závislosti a sociálno-patologických javoch

    • využívanie násteniek, schránky dôvery

    Časový rozvrh jednotlivých činností bude konkrétne určený podľa aktuálnej situácie a zverejnený tak, aby mohli byť účinne realizované.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom