• Školský rok 2021/2022

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 (pdf)

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf)

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf) 

    Učebné plány (pdf)

    Zoznam učiteľov a ich aprobácia (pdf)

    Údaje o aktivitách školy 2021/22 (pdf)

    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf)

    Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  2021/22 (pdf)

    Umiestnenie absolventov 2021/22 (pdf)

     

    Školský rok 2020/2021

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 (pdf)

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf)

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf) 

    Učebné plány (pdf)

    Zoznam učiteľov a ich aprobácia (pdf)

    Údaje o aktivitách školy 2020/21 (pdf)

    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf)

    Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  2020/21 (pdf)

    Umiestnenie absolventov 2020/21 (pdf)

     

     Školský rok 2019/2020

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020(pdf ) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf) 

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf) 

    Učebné plány (pdf) 

    Zoznam učiteľov a ich aprobácia (pdf) 

    Údaje o aktivitách školy 2019/20 (pdf) 

    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf) 

    Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  2019/20 (pdf) 

    Umiestnenei absolventov 2019/20 (pdf)  

    Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (pdf)  

    Správa z dištančného vzdelávania - predmetové komisie :

    PK FZY/CHE/TECH,  PK DEJ/OBN/EKN,  PK BIO,  PK GEG, PK INF,  PK MAT,  PK SJL,  PK TSV,  PK VÝCH,  PK CUJ

     

    Školský rok 2018/2019

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Výchovno-vzdelávacie výsledky za 2. polrok šk. roka 2018/19 (pdf)

    Učebné plány (pdf) 

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 2018/19 (pdf) 

    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf) 

    Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

     

    Školský rok 2017/2018

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania  (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

    Správa o hospodárení za rok 2017 (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

     

    Školský rok 2016/2017

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

     

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania 1.polrok  (pdf), 2.polrok  (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf)  

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf)

    Učebné plány  (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     

     

    Školský rok 2015/2016

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     

    Školský rok 2014/2015

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     
     

    Školský rok 2013/2014

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu (pdf), dochádzky a správania (pdf)

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)
     
     

    Školský rok 2012/2013

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf)

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

     

     

    Školský rok 2011/2012

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   (pdf)

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 (pdf )
     

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

     

    Školský rok 2010/2011

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

     

    Školský rok 2009/2010

    Stanovisko zriaďovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 ( pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania ( pdf )

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádacha a súťažiach ( pdf )

     

    Školský rok 2008/2009

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (  pdf )

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom