• História školy

    •  

     Vznik Československej republiky v roku 1918 ovplyvnil aj život v regióne Topoľčian. Priaznivejšie podmienky pre hospodársky, politický a kultúrny život podnietili aj záujem o vzdelanie. V tomto čase boli v Topoľčanoch štyri školy. Chýbala však stredná škola. O jej založenie sa mesto veľmi usilovalo, pretože v celej oblasti od Nitry po Prievidzu nebola ani jedna.

     Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe výnosom zo dňa 27. 5. 1936 č. 67.757/1936-II./2 zriadilo Mestské československé reálne gymnázium v Topoľčanoch s právnou platnosťou od 1. septembra 1936, neskôr premenované na Mestské slovenské gymnázium.

     Dočasne bolo umiestnené v budove bývalého mestského hostinca – kasína.

     Vyučovanie začalo 15. septembra 1936. Otvorené boli dva prvé ročníky. V budove boli len štyri veľké miestnosti pre štyri triedy. Ďalšie triedy museli byť umiestnené v miestnych školách - v bývalej Židovskej ľudovej škole a v bývalej Rímskokatolíckej ľudovej škole. Takéto riešenie bolo len dočasné. Začalo sa uvažovať o stavbe novej budovy.

     Výstavba školy v rokoch 1941-1945

     Pre tragické udalosti 2. svetovej vojny sa začiatok stavby oddialil. Začala sa vo vojnovom čase, 12.mája 1941.

     Ani v čase nasťahovania sa školy do novej budovy 22. apríla 1945 nebola ešte úplne hotová. Veľké problémy robilo nedokončené ústredné kúrenie. V jesenných a zimných mesiacoch sa vyučovalo aj v budovách mestských škôl, v Štátnej ľudovej škole a v Rímskokatolíckej ľudovej kláštornej škole. Okrem VIII. triedy sa vyučovalo aj striedavo, dopoludnia a popoludní. V roku 1948 bolo ústredné kúrenie dokončené a v školskom roku 1948/49 sa už mohlo vo všetkých triedach normálne vyučovať.

     Vojnovým časom možno pripísať aj to, že z plánovaných 12 učební sa z úsporných dôvodov postavilo len 9. Strata troch učební sa citeľne prejavila v neskorších rokoch, keď sa škola rozrástla.

     Po oslobodení bola škola dňa 13. augusta 1945 poštátnená. Budova bola prevzatá do štátnej správy.

     Mestské gymnázium po stránke hospodársko - právnej spravovalo 9-členné kuratórium (správny výbor). Štyroch členov volilo mestské zastupiteľstvo a štyroch okresné zastupiteľstvo. Členom bol aj riaditeľ gymnázia. Finančné, osobné aj vecné náklady niesli mesto a okres v pomere 1:1. Kuratórium prestalo existovať poštátnením školy 13. augusta 1945.

     Riaditelia gymnázia

     Prvým riaditeľom gymnázia bol Dr. Jozef Lukeš. Mal za úlohu vybudovať a zveľadiť školu. Začal vlastne z ničoho. Pracoval dôsledne. Bol uznávaným, váženým pedagógom a človekom. Žiaľ, nedožil sa oslobodenia. Ako veľa zamestnancov českej národnosti, aj on bol nútený opustiť Slovensko. 1. júna 1939 odchádza na Štátne gymnázium v Příbrami.

     V školskom roku 1938/39 zo zboru odišlo ešte 6 pedagógov českej národnosti.

     1. júna 1939 bol dočasným riaditeľom menovaný člen zboru Alojz Cvacho. Školský rok 1939/40 sa začal s takmer novým profesorským zborom. Riaditeľ Alojz Cvacho nemal ľahkú úlohu. Postupne dobudoval školu.

     V školskom roku 1942/43 už mala škola 8 tried bez pobočiek. Stala sa úplnou strednou školou.

     Výsledky prvých maturitných skúšok boli takéto:

     prospech počet študentov
     Prospeli s vyznamenaním 5
     Prospeli s dobrým výsledkom 6
     Prospeli 14
     Opravná skúška z dvoch predmetov 1

     Školský rok 1944/45 bol bohatý na udalosti. Vyučovať sa začalo 18. septembra a pravidelne sa vyučovalo do 11. decembra 1944. Vtedy nemecká armáda zriadila v budove poľnú nemocnicu. Vyučovalo sa striedavo v náhradných miestnostiach. Po vianočných prázdninách bolo vyučovanie úplne prerušené až do odvolania.

     Vyučovať sa začalo 22. apríla 1945. V nasledujúcich rokoch rástol záujem o štúdium. Rozvoj autobusovej dopravy umožnil dostať sa do okresného mesta aj žiakom z vidieka. Bolo treba zvýšiť počet učební. Kresliareň bola predelená na dve učebne. Z väčších kabinetov, knižnice, suterénu sa získalo spolu až 18 učební.

     V školskom roku 1948/49 sa uskutočnila reforma gymnázia. Štyri nižšie ročníky sa oddelili. Ich žiaci zvýšili počty žiakov topoľčianskych osemročných prípadne deväťročných škôl. Na gymnáziu ostali len 4 vyššie ročníky. Prepracovali sa učebné plány a prvýkrát sa vyslovila potreba reformovania a skrátenia vyučovania matematiky a prírodných vied.

     V školskom roku 1953/54 bola realizovaná ďalšia školská reforma. Gymnázium sa včlenilo do jednotnej jedenásťročnej strednej školy. JSŠ bola utvorená z tunajšieho gymnázia a z prvej dievčenskej osemročnej strednej školy. Počet tried sa výrazne zvýšil a bolo potrebné pričleniť pod správu JSŠ aj budovu bývalej Štátnej ľudovej školy.

     Túto reorganizáciu zabezpečil nový riaditeľ Jozef Vencelík. Po štvorročnom vedení školy bol na vlastnú žiadosť uvoľnený z funkcie riaditeľa a pôsobil ďalej na škole ako profesor.

     Na uvoľnené riaditeľské miesto bol začiatkom školského roku 1957/58 vymenovaný Štefan Rusko zo Základnej deväťročnej školy v Hlohovci, ktorý viedol školu 20 rokov.

     Za túto dobu sa školská sústava niekoľkokrát menila. V školskom roku 1959/60 jedenásťročné stredné školy boli premenované na dvanásťročné s triedami 1-5, 6-9, 10-12. Organizačne JSŠ a DSŠ boli pričlenené pod správu odboru školstva ONV.

     V školskom roku 1963/64 bola dvanásťročná škola delimitovaná na základnú deväťročnú školu a trojročnú strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Tak bola znova vytvorená samostatná výberová škola II. cyklu, organizačne i hospodársky začlenená pod správu Západoslovenského KNV.

     V systéme školstva tak získala Stredná všeobecnovzdelávacia škola jednoznačnú orientáciu na prípravu žiakov pre vysoké školy. Budova školy bola uvoľnená len pre SVŠ. Stredná všeobecnovzdelávacia škola mala 3 ročníky, každý s 5 triedami.

     V súvislosti s týmito organizačnými úpravami sa realizovali aj niektoré zmeny v materiálnom vybavení školy - zmodernizovaná učebňa biológie, vybudovanie fyzikálneho a jazykového laboratória, úpravy v chemickom laboratóriu a modernizácia zariadenia väčšiny učební a kabinetov.

     V päťdesiatych rokoch poskytla škola priestory novovznikajúcim stredným školám -zdravotníckej a poľnohospodárskej. Od školského roku 1956/57 sa postupne v Topoľčanoch zavádzalo večerné štúdium ekonomického, priemyselného a všeobecnovzdelávacieho smeru. Tieto školy organizačne patrili spočiatku k SEŠ Nitra alebo SPŠ Partizánske. Od školského roku 1963/64 bolo v našej budove umiestnené riaditeľstvo samostatnej strednej odbornej školy pre pracujúcich s mnohými odbormi a niekoľko tried všeobecnovzdelávacieho smeru, ktoré patrili pod správu riaditeľstva školy.

     Od 1. septembra 1969 začala škola postupne prechádzať na typ štvorročnej strednej školy - gymnázium. V školskom roku 1969/70 boli 2 gymnaziálne triedy. V nasledujúcom školskom roku boli všetky prvé triedy zmenené na gymnaziálne. Triedy SVŠ postupne zanikali.

     V rokoch 1977-79 sa uskutočnila výstavba druhej telocvične.

     Po odchode riaditeľa Štefana Rusku bol menovaný novým riaditeľom člen profesorského zboru Štefan Plaskoň.

     V školskom roku 1979/80 bol za zástupcu riaditeľa vymenovaný Pavel Valach, člen profesorského zboru od roku 1965.

     V súvislosti s organizačnou a obsahovou prestavbou stredného školstva sa od roku 1980 začalo vyučovanie odborných predmetov – základy strojárstva, základy technickej chémie a od roku 1982 základy programovania a počítačových systémov (zrušené v školskom roku1989/90). Od 1. 9. 1984 bola zriadená jedna trieda so zameraním na matematiku a fyziku.

     V roku 1986 sa začali prípravné práce na prístavbe školy. Samotná prístavba začala v jarných mesiacoch 1987 a bola ukončená k 1. 9. 1988. Získalo sa tak 6 veľkých klasických tried a 11 ďalších miestností, ktoré sa využívajú ako odborné učebne, kabinety a jedna veľká spoločenská miestnosť alebo študovňa.

     V súvislosti s prístavbou a následnou úpravou fasády sa uskutočnilo obloženie čelnej a juhozápadnej časti budovy hliníkovým obkladom – fealom.

     Spoločensko - politické zmeny v roku 1989 podmienili aj zmeny aj v štátnej správe. Stredné školy v bývalom Západoslovenskom kraji začali od 1. 4. 1991 organizačne patriť pod Školskú správu Bratislava VII. Po roku 1989 bola výučba v 4- ročnom gymnáziu organizovaná podľa upraveného učebného plánu gymnázia č. 2819/1986 – 21 študijný odbor 79 02 5 gymnázium od 1. 9. 1990. Hlavné zmeny spočívali v povinnej výučbe informatiky v 1. a 2. ročníku a v ponuke až 38 voliteľných predmetov – v 3. ročníku 2 hodiny a v 4. ročníku 6 hodín.

     Od 1. 9. 1991 sa začal realizovať učebný plán gymnázia č. 3597/1990 – 20, ktorý poskytuje prostredníctvom rozširujúcich hodín možnosti výraznejšej profilácie, začína sa vyučovať estetická výchova v 1. ročníku a hodinová dotácia geografie je v 4. ročníku posilnená o jednu hodinu.

     Od 1. 9. 1994 sa začala po takmer 50 rokoch opäť vyučovať náboženská výchova. Žiaci majú možnosť voľby medzi ňou a etickou výchovou.

     Obdobie zásadných spoločenských zmien sa premietlo aj do obsahu vyučovacích predmetov. Zmena učebných plánov, učebných osnov, nový pohľad na realitu, nové poznatky prinútili každého pedagogického zamestnanca vzdelávať sa a rozširovať si kvalifikáciu. Viacerí pedagogickí zamestnanci absolvovali štúdium ďalšieho aprobačného predmetu – najmä vyučujúci ruského jazyka.

     Nová legislatíva umožňuje každému zamestnancovi zvyšovanie pedagogickej odbornosti absolvovaním 1. a 2. kvalifikačnej skúšky.

     Demokratizácia spoločnosti sa dotkla aj života škôl. Ministerstvo školstva SR dalo učiteľom možnosť zasiahnuť do rozhodovania o vedení školy. Vznikli školské rady, v ktorých mali zastúpenie učitelia, ostatní pracovníci školy, študenti, rodičia, predstavitelia mesta, zástupca vysokej školy. Rada školy – okrem iných úloh – sa vyjadrovala aj k voľbe riaditeľa školy, ktorého na jej návrh menoval do funkcie riaditeľ školskej správy.

     Škola získala právnu subjektivitu zriaďovacou listinou 1.4.1991.

     Od školského roka 1994 - 95 sa brány školy opäť otvárajú aj pre žiakov osemročného gymnázia. V prvej triede sa výučba realizovala podľa učebného plánu č. 1299/1992 – 21 zameranie na biológiu a chémiu. Nasledujúce dva roky podľa učebného plánu č. 3168/1992-21 zameranie na cudzie jazyky. Po nich to je až doteraz učebný plán č. 3625/1994 – 212, ktorý je rozširujúcimi hodinami vyprofilovaný na pôvodné zameranie biológia a chémia.

     Organizačné zmeny, ktoré sa udiali podľa zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. z 3. 7. 1996 o územno-správnom členení, začlenili školu pod Krajský úrad v Nitre, odbor školstva a kultúry.

     Z finančne náročnejších stavebných úprav v týchto rokoch je potrebné spomenúť kompletnú rekonštrukciu žiackych sociálnych zariadení v celej budove v roku 1998 s veľkou finančnou podporou rodičov, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre zamestnancov a úplnú rekonštrukciu kotolne.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom