• Financie pod kontrolou alebo dvakrát meraj a raz strihaj

     

        Cieľom nášho projektu Financie pod kontrolou alebo dvakrát meraj a raz strihaj  je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov nášho gymnázia a okolitých škôl. Rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom školení s odborníkmi z praxe s podporou zavádzania prvkov projektového vyučovania do výchovno – vzdelávacieho procesu pri rozvíjaní finančnej gramotnosti u žiakov v súlade s požiadavkami Národného programu finančnej gramotnosti v oblastiach:

    • finančná zodpovednosť spotrebiteľov,
    • plánovanie, príjem a práca,
    • rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,
    • úver a dlh,
    • sporenie a investovanie,
    • riadenie rizika a poistenie.

     

    Čiastkové ciele:

    1. Zrealizovať školenia zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
    2. Vytvoriť učebné materiály (digitálne a printové) s problémovými úlohami, ktoré budú aplikovateľné pri rozvíjaní finančnej gramotnosti v rôznych predmetoch s podporou projektového vyučovania (30 rôznych druhov učebných materiálov podľa jednotlivých tém rozpracovaných v Národnom programe finančnej gramotnosti).
    3. Zverejniť a distribuovať vytvorené učebné materiály prostredníctvom webovej stránky školy ostatným pedagógom, ktorí vyučujú na základných školách (II.stupeň), stredných školách a gymnáziách (osemročných a štvorročných).
    4. Implementovať učebné materiály do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
    5. Vytvoriť dokumentáciu (foto, video) z realizácie jednotlivých krokov projektu.

     

    V prvej časti zabezpečíme vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti finančnej gramotnosti pod vedením odborných garantov a odborníkov z praxe (v oblasti bankovníctva, finančníctva a pod.).

    Pedagogickí zamestnanci sa naučia ako rozoznávať riziká pri investovaní a predchádzať im.

    Vzdelávanie prebehne v 6 vzdelávacích blokoch (každý blok bude trvať 4 hodiny) formou prednášky (teoretická časť) a riešenia problémových úloh (praktická časť) na uvedené témy:

    • finančná zodpovednosť spotrebiteľov,
    • plánovanie, príjem a práca,
    • rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,
    • úver a dlh,
    • sporenie a investovanie,
    • riadenie rizika a poistenie.

     

    V druhej časti projekt motivuje pedagógov k samostatnej tvorivosti, k hľadaniu konvergentných a divergentných riešení problémov, s ktorými sa stretávajú a v ktorých žijú v oblasti financií. Odborníci z praxe v oblasti finančníctva vytvoria problémové úlohy pre pedagógov z oblastí: finančná zodpovednosť spotrebiteľov, plánovanie, príjem a práca, rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, úver a dlh, sporenie a investovanie, riadenie rizika a poistenie.

        

    V tretej časti si budú pedagógovia vymieňať skúsenosti navzájom a s odborníkmi, spoznajú nové spôsoby výučby finančnej gramotnosti formou tvorby konštruktívnych projektov v tímoch.

    V praktických aktivitách tejto časti projektu v rámci školenia si učitelia vyskúšajú zážitkové vyučovanie organizované v skupinách. Na trenažéri FINANČNÁ ODYSEA De Luxe si nacvičia správanie sa vo svete financií. Hra umožňuje simuláciu reálnych situácií vo svete peňazí, čím majú učitelia možnosť nenásilnou formou učiť žiakov správaniu sa na finančnom trhu a starostlivosti o osobné financie. V každom kole prichádzajú nové modelové situácie, ktoré majú hráči (učitelia, žiaci) riešiť, a tak nadobúdajú vždy nové kompetencie v oblasti financií. Aplikácia trenažéra opakovane je výhodou pri výučbe, žiaci si môžu v nasledujúcej hre aj s odstupom času v závislosti na tematických plánoch vyučovacích predmetov overiť už skôr získané kompetencie. Pri každom používaní sa zdokonaľujú a overujú si zákonitosti vo svete peňazí získané v praxi.

     

    V poslednej časti  projekt v sebe zahŕňa prezentáciu projektov, učebných materiálov (digitálnych a printových) pedagógov pred odborníkmi a kolegami. Práce pedagógov, vytvorené metodické listy a učebné materiály budú následne vydané ako publikácia s DVD nosičom, ktorá bude inšpiráciou aj pre ďalších učiteľov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti u žiakov gymnázií, ale aj základných či stredných  škôl.

     

    Trvanie projektu: jún 2020 – december 2020

     

    Výška dotácie: 1 900 €

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom