• E R A S M U S +

     Názov projektu: Inšpirovaní Európou

     2022-1-SK01-KA122-SCH-000073897

      

     Ciele projektu:

       1. INTERNACIONALIZÁCIA ŠKOLY

     • rozvinúť spoluprácu s inými európskymi inštitúciami
     • skvalitniť vzdelávanie – implementovať moderné vyučovacie metódy
     • výmena skúseností a dobrej praxe so zahraničnými kolegami

      

     2.  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

     • rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov i žiakov v oblasti environmentálnej výchovy
     • implementovať environmentálnu výchovu do výchovnovzdelávacieho procesu
     • propagovať zodpovedné správanie k životnému prostrediu

      

     3. DIGITALIZÁCIA

     • zdokonaliť digitálne zručnosti učiteľov a žiakov
     • implementovať digitálne technológie do vyučovania
     • zvýšiť kvalitu a atraktivitu vyučovania

      

       Aktivity:    

     1. Kurzy pre učiteľov v zahraničí - 8 pedagógov sa zúčastní odborných kurzov v zahraničí (Taliansko, Španielsko, Fínsko a Česká republika)

     2. Pozorovanie pri práci (Job shadowing) - 6 učiteľov vycestuje do zahraničnej strednej školy

     3. Skupinová mobilita žiakov - 10 žiakov a 2 sprevádzajúci učitelia sa zúčastnia vyučovania v partnerskej strednej škole v zahraničí  

       

       Priebežné aktivity počas celého trvania projektu:

     • online stretnutia s partnerskou školou

     • tvorba finálneho produktu – digitálna učebná pomôcka na výučbu environmentálnej výchovy využitím inovatívnych metód vyučovania a učenia sa, so zameraním na prírodné javy a kultúrne pamiatky nášho mesta

        

     Trvanie projektu: 1.6.2022 – 31.8.2023   (15 mesiacov)

     Výška dotácie:    34 670 €

     Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. 

      

                                                                            

                   

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom