•  

     Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

     Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01  Topoľčany

     ______________________________________________________________________________

      

     O Z N A M

      

     Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. 5 a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

     1. V budove Gymnázia Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, na parc. č. 143 a 142/1, katastrálne územie Topoľčany o výmere 35,85 m2 :
     • 9 m2 (prízemie, miestnosť č. 104, parc. č.143),
     • 26,85 m2 školský bufet (bytová jednotka, parc. č. 143 a 142/1).

     Priestory sú vhodné na prevádzkovanie školského bufetu.

     Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 2214.

     Doba nájmu: na dobu určitú, 1 rok.

     Cena nájmu minimálne vo výške: 80,27 €/ m2 ročne.

     1. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods.6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov.
     2. Termín obhliadky: v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 11.00 hod. Termín si treba dohodnúť deň vopred telefonicky. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.
     3. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu.

      

     Ďalšie podmienky:

     • sortiment potravín: v prevahe hlavne so zníženým obsahom energie, resp. nízkoenergetické potraviny, prednostne s ohľadom na zníženie obsahu tuku, sacharózy a soli, celozrnné cereálne výrobky, ovocie a zelenina, šaláty, teplé jedlá (polievky, hlavné jedlá podľa ponuky), obmedzený sortiment sladených nápojov a sladkostí – t.j. sortiment, ktorý umožňuje pestovanie správnych stravovacích návykov u detí a mládeže,
     • rýchla obsluha – prestávky 5min., 10 min., 20 min., obedná prestávka,
     • kopírovanie termínu školských prázdnin,
     • otvorené min. od 7.15 hod. do 15.00 hod.

      

     Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

     V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 24.08.2022 do 12,00 hod. na adresu: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v označenej obálke: „NÁJOM  – neotvárať“.

     Informácie nájdete aj na https://gymtop.edupage.org/a/ovs.

     Otváranie cenových ponúk bude dňa 25.08.2022 o 10.00 hod. v budove školy.

      

     Bližšie informácie na tel. č.: 038/5324747, 0911 195 626.

     Kontaktná osoba: Bc. Martina Barteková

     Dátum zverejnenia: 05.08.2022

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk:  24.08.2022 do 12,00 hod.

      

                                                                                                                                               ________________________

                                                                                                                                     PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

                                                                                                                                                        riaditeľka školy

                                                                                                                                       štatutárny zástupca organizácie                           

                                                                                                                                                                    


      

      

     Rok 2022

     05.08.2022 priamy nájom dočasne prebytočných priestorov Oznam_o_priamom_najme_priestorov__05.08.2022.pdf
     05.08.2022 zrušenie priameho nájmu dočasne prebytočných priestorov zo 14.07.2022 Oznamenie_o_zruseni_priameho_najmu__05.08.2022.pdf
     14.07.2022 priamy nájom dočasne prebytočných priestorov Oznam_o_priamom_najme_priestorov__14.07.2022.pdf
     12.07.2022 zrušenie priameho nájmu dočasne prebytočných priestorov z 01.06.2022 Oznamenie_o_zruseni_priameho_najmu.pdf
     01.06.2022 priamy nájom dočasne prebytočných priestorov Oznamenie_o_priamom_najme__01.06.2022.pdf

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom