•  

    Plán organizácie školského roka 2022/2023

     

    August 2022

    • 24. 8. – 31.8.komisionálne skúšky
    • 26. 8. – pracovná porada
    • 26. 8. – školenie BOZP
    • 30. 8. – pracovná porada
    • 30. 8. – školenie E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.

     

    September 2022

    • 2. 9. – pracovná porada
    • 5. 9. – slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
    • 7. 9. – I. OG - triedna schôdzka RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • 8. 9. – triedy 1. ročníka - triedne schôdzky RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • 15. 9. – Eduzber
    • 19. 9. – pracovná porada
    • 21. 9. – triedy 2. – 4. ročníka, II. – VIII. OG - triedne schôdzky RZ pri G v TO
    • 23. 9. – odoslanie vzdelávacích poukazov
    • 30. 9. – prihlásenie na maturitnú skúšku
    • OSR Blok 1 – 1. ročník
    • OŽAZ – 1. ročník a V.OG, 2. ročník a VI.OG, I.OG - IV.OG
    • Kalokagatia
    • triedne exkurzie
    • odborné predmetové exkurzie

     

    Október 2022

    • Multikultúrna výchova (Blok 1) – 2. ročník a VI. OG
    • CPPPaP - testovanie profesijnej orientácie – žiaci 1. ročník a 3. ročník
    • 24. 10. – pracovná porada
    • 28. 10. – 31. 10. – Jesenné prázdniny
    • predmetové olympiády (školské kolá)
    • odborné predmetové exkurzie

     

    November 2022

    • 03. - 05.11 - zasadnutia predmetových komisií
    • 08. - 10.11 - E-testovanie (výber žiakov 2. a 4. ročníka)
    • 14. 11. – ¼-ročná hodnotiaca porada
    • 15. - 16.11 - školenie CHIPS
    • 16.11. - Imatrikulácia žiakov 1. ročníka a I. OG
    • 18.11. - Týždeň vedy a techniky - Žiacke vedecké sympózium
    • 21. 11. – 1. informačné popoludnie
    • iBobor, ZENIT
    • predmetové olympiády, Pytagoriáda
    • triedne a odborné exkurzie

     

    December 2022

    • 13. 12. – pracovná porada
    • 19.12. – vianočné posedenie s bývalými zamestnancami školy
    • 23. 12. 2022 – 6. 1. 2023 – Vianočné prázdniny
    • predmetové olympiády, Pytagoriáda

     

    Január 2023

    • 9. 1. nástup do školy
    • 23.1. - 27.1. - Lyžiarsky kurz (1. termín)
    • 25. 1. – ½-ročná klasifikačná porada (streda)
    • 31. 1. – ukončenie 1. polroka, výpisy hodnotenia/ polročné vysvedčenie
    • predmetové olympiády (školské a obvodné kolá)

     

    Február 2023

    • 01.02.2023 - Deň otvorených dverí (DOD)
    • 13.2. - 17.2.2023 - Lyžiarsky kurz (2. termín) 
    • 20. 2. – 24. 2. – Jarné prázdniny
    • 27. 2. pracovná porada
    • predmetové olympiády (obvodné a krajské kolá)
    • odborné exkurzie

     

    Marec 2023

    • 07.03. - Prípravné kurzy na prijímacie skúšky (MAT, SJL)
    • 14. 03. – 16. 03. – Maturitná skúška (EČ a PFIČ)
    • 20. 03. – pracovná porada
    • 22. 03. – Testovanie 9 (žiaci IV.OG)
    • IEA ICILS 2023 žiakov 3. ročníka OG (počítačová a informačná gramotnosť) – elektronicky
    • Triedne schôdzky rodičovského združenia pri Gymnáziu v TO
    • Družobné stretnutie – Gymnázium Otrokovice
    • OSR, Blok 2 – 1. ročník
    • Multikultúrna výchova, Blok 2 - 2. ročník a VI. OG
    • predmetové olympiády (krajské a celoslovenské kolá)
    • odborné exkurzie

     

    Apríl 2023

    • 6. 4. – 11. 4. - Veľkonočné prázdniny
    • 13. 4. – ¾-ročná hodnotiaca porada
    • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky (MAT, SJL)
    • predmetové olympiády (celoslovenské kolá)
    • 24. 4. – pracovná porada

     

    Máj 2023

    • 4. 5. – Prijímacie skúšky, 1. termín
    • 9. 5. – Prijímacie skúšky, 2. termín
    • 10. 5. – koncoročná klasifikačná porada – 4. ročník
    • 12. 5. – slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka  +  vysvedčenia
    • 17. 5. 2. informačné popoludnie (streda)
    • 22. 5. – 26. 5. – Interná časť maturitnej skúšky
    • OŽAZ – 1. ročník, 2. ročník a VI.OG, I.OG - IV.OG
    • OSR, Blok 3 – 1. ročník
    • Multikultúrna výchova, Blok 3 – 2. ročník a VI. OG
    • odborné exkurzie
    • koncoročné triedne výlety v regiónoch SR

     

    Jún 2023

    • 5. 6. – pracovná porada
    • 26. 6. – koncoročná klasifikačná porada
    • 30. 6. – ukončenie školského roka 2022/2023
    • OŽAZ – 3. ročník a VII.OG
    • koncoročné triedne výlety v regiónoch SR

     

    Júl/ August 2023

    • 01. 7. 31. 8. – Letné prázdniny
    • vyhodnocovacia porada za školský rok 2022/2023
    • komisionálne a rozdielové skúšky

     

     

    Niektoré termíny sa môžu podľa aktuálnej situácie upraviť.

    Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri plánovaní si osobných záležitostí.

    Prípadné zmeny budú vopred oznámené.

     

              V Topoľčanoch 31.  augusta 2022                                                             PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

                                                                                                                                                          riaditeľka školy

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom