• Školský rok 2020/2021

    August 2020

    • 21. 8. – pracovná porada
    • 24. 8. – pracovná porada
    • 27. 8. – vyhodnocovacia porada za školský rok 2019/2020
    • 24. 8. – 31. 8. - komisionálne skúšky (rozdielové, opravné)

     September 2020

    • 2. 9. – slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, BOZP, pracovná porada
    • 16. 9. – EDUZBER
    • 17. 9. – triedne schôdzky RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • vydanie vzdelávacích poukazov
    • 28. 9. – pracovná porada
    • 30. 9. – prihlásenie na maturitnú skúšku

     Október 2020

    • 19. 10. – pracovná porada
    • 29. 10. - 30. 10 – jesenné prázdniny

     November 2020

    • imatrikulácia žiakov I. OG a  1. ročníka
    • 16. 11. – ¼-ročná klasifikačná porada
    • 23. 11. - 1. informačné popoludnie
    • Žiacke vedecké sympózium

     December 2020

    • 7. 12 – 11. 12. – školský športový turnaj
    • Deň otvorených dverí
    • pracovná porada (vianočné posedenie s bývalými zamestnancami školy)
    • 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 – vianočné prázdniny

    Január 2021

    • 25. 1. – ½-ročná klasifikačná porada
    • 29. 1.  – ukončenie 1. polroka, výpisy hodnotenia/ polročné vysvedčenie

    Február 2021

    • 1. 2. – polročné prázdniny
    • lyžiarsky kurz (1. ročník, III. OG, V. OG)
    • 15. 2. – pracovná porada (školenie v oblasti preventívno-psychologického poradenstva pre pedagogických zamestnancov)

    Marec 2021

    • 1. 3. – 5. 3. - jarné prázdniny
    • 8. 3. – pracovná porada
    • 16. 3. – EČ a PFIČ MS zo SJL
    • 17. 3. – EČ a PFIČ MS zo CUJ
    • 18. 3. – EČ a PFIČ MS z MAT
    • 24. 3. - T9 2021 – SJL a MAT (IV.OG)
    • 29. 3. – pracovná porada ku Dňu učiteľov
    • 30. 3. - triedne schôdzky RZ pri G v TO

     Apríl 2021

    • 1. 4. – 6. 4. - Veľkonočné prázdniny
    • 12. 4. – ¾-ročná klasifikačná porada

     Máj 2021

    • 3. 5. – koncoročná klasifikačná porada – 4. ročník
    • 7. 5. – slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka  +  vysvedčenia
    • 10. 5. – 14. 5. – akademický týždeň 
    • 10. 5. – prijímacie skúšky – 1. termín
    • 13. 5. – prijímacie skúšky – 2. termín
    • 13. 5. – 2. informačné popoludnie
    • 17. 5. – 21. 5. – ústna forma internej maturitnej skúšky

      Jún 2021

    • 7. 6. – pracovná porada
    • 21. 6. – koncoročná klasifikačná porada
    • 30. 6. – ukončenie školského roka 2020/2021

     Júl/ August 2021

    • 01. 7. - 31. 8. – letné prázdniny
    • vyhodnocovacia porada za školský rok 2020/2021
    • komisionálne skúšky

     

    Triedne exkurzie prebiehajú v mesiacoch september - október, organizuje ich triedny učiteľ.

    Odborné exkurzie garantuje predseda príslušnej OPK, prebiehajú v mesiacoch november – jún (prípadne podľa kalendárnych podujatí, ktoré korešpondujú s obsahom príslušných predmetov).

    Školské výlety organizuje triedny učiteľ v mesiacoch máj – jún.

     

    Niektoré termíny sa môžu podľa aktuálnej situácie upraviť. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri plánovaní si osobných záležitostí.

     

     

    Prípadné zmeny budú vopred oznámené.

     

     

    V Topoľčanoch 31.augusta 2020                                           PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

                                                                                                              riaditeľka školy

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom