• Plán organizácie školského roka 2021/2022

    August 2021

    • 23. 8. – 31.8.komisionálne skúšky (rozdielové, opravné)
    • 27. 8. – školenie BOZP
    • 27. 8. – pracovná porada
    • 30. 8. – pracovná porada
    • 31. 8. – vyhodnocovacia porada za školský rok 2020/2021

     

    September 2021

    • 2. 9. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, pracovná porada
    • 8. 9. – I. OG - triedna schôdzka RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • 9. 9. - triedy 1. ročníka - triedne schôdzky RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • 15. 9. - EDUZBER
    • 23. 9. - vydanie vzdelávacích poukazov
    • 27. 9. – pracovná porada
    • 30. 9. – prihlásenie na maturitnú skúšku
    • odborné predmetové exkurzie

     

     Október 2021

    • 11. 10. – pracovná porada
    • 28. 10. - 29. 10. – jesenné prázdniny
    • 13. 10. - triedne schôdzky RZ pri G v TO, voľba členov RŠ (2.-4. ročník a II.OG-VIII.OG)
    • predmetové olympiády (školské kolá)
    • odborné predmetové exkurzie

     

     November 2021

    • 16. 11. – ¼-ročná klasifikačná porada
    • 22. 11. - 1. informačné popoludnie
    • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium
    • predmetové olympiády (školské kolá), Pytagoriáda

     

    December 2021

    • 13.12. – pracovná porada
    • Oslava 85. Výročia Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 – vianočné prázdniny
    • Burza informácií

     

    Január 2022

    • 26. 1. – ½-ročná klasifikačná porada
    • 31. 1.  – ukončenie 1. polroka, výpisy hodnotenia/ polročné vysvedčenie
    • Lyžiarsky kurz (žiaci 1. ročníka,  III. OG a V. OG)
    • predmetové olympiády (školské a obvodné kolá)

     

    Február 2022

    • 4. 2. – polročné prázdniny
    • 14. 2. – pracovná porada 
    • 28. 2. – 4. 3. – jarné prázdniny
    • Generálna skúška e-maturita 2022
    • Lyžiarsky kurz (žiaci 1. ročníka, III. OG a V. OG)
    • predmetové olympiády (obvodné a krajské kolá)

     

    Marec 2022

    • 28. 2. – 4. 3. – jarné prázdniny
    • 7. 3. – pracovná porada
    • 15. 3. – 17. 3. – maturitná skúška (EČ a PFIČ)
    • 28. 3. – pracovná porada
    • IEA ICCS 2022 žiakov 4. ročníka OG (občianske vzdelávanie a občianska výchova) – elektronicky
    • predmetové olympiády (krajské a celoslovenské kolá)

     

    Apríl 2022

    • 6. 4. – Testovanie 9 (T9)
    • 11. 4. – ¾-ročná klasifikačná porada
    • 14. 4. – 19. 4. - Veľkonočné prázdniny
    • 21. 4. - 2. informačné popoludnie
    • OECD PISA 2022 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ – elektronicky
    • predmetové olympiády (celoslovenské kolá)

     

     Máj 2022

    • 11. 5. – koncoročná klasifikačná porada – 4. ročník
    • 16. 5. – Prijímacie skúšky, 1. termín
    • 19. 5. – Prijímacie skúšky, 2. termín
    • 23. 5. – 27. 5. – interná časť maturitnej skúšky
    • 31. 5. – slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka  +  vysvedčenia

     

     Jún 2022

    • 6. 6. – pracovná porada
    • 23. 6. – koncoročná klasifikačná porada
    • 30. 6. – ukončenie školského roka 2021/2022
    • koncoročné triedne výlety v regiónoch SR

     

    Júl/ August 2022

    • 01. 7. - 31. 8. – letné prázdniny
    • vyhodnocovacia porada za školský rok 2021/2022
    • komisionálne skúšky

     

    Niektoré termíny sa môžu podľa aktuálnej situácie upraviť. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri plánovaní si osobných záležitostí.

     

    Prípadné zmeny budú vopred oznámené.

     

    V Topoľčanoch 31.  augusta 2021                                                                      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

                                                                                                                                                      riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.