• Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti

     

    Hlavný cieľ:

    Zámerom je pripraviť interaktívny putovný program pre mladých ľudí pod názvom Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti. Zúčastnení sa oboznámia s globálnym systémom ochrany ľudských práv, posilnia sa zručnosti komunikácie a riešenia problémov mierovou cestou, vzájomného porozumenia. Zaoberáme sa problematikou medziľudských vzťahov, ľudskými právami a slobodami v škole a v rodine. Nosnou myšlienkou  je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia, extrémizmu. Zorganizovaním záverečnej výstavy prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti.

    V projekte využívame interaktívnu komunikáciu, hľadanie riešení problémov, situačné a inscenačné metódy, metódu „živých knižníc“, tvorbu  projektov. Tvorivým spôsobom, vyjadrovaním vlastných názorov a prezentovaním skúseností získavajú mladí zručnosti k aktívnej ochrane ľudských práv a slobôd. Mladí najrýchlejšie a najľahšie prijímajú názory svojich rovesníkov, preto aplikujeme metódu rovesníckeho vzdelávania (mladí mladým). Prednášky, záverečná výstava a vyzvanie verejnosti k aktívnej ochrane a pomoci diskriminovaným skupinám dávajú priestor k mobilizácii verejnosti.

    Celodenný učebný program určený pre žiakov základných škôl (II. stupeň) a osemročných gymnázií zameraný na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptáciu odlišností a netoleranciu násilia, extrémizmu.  Celé projektové vyučovanie je spracované ako elektronický materiál na webovej stránke určenej pre projekt:   

    https://www.spolocnekludskosti.sk/ 

    Materiál môžu pedagógovia aplikovať na vyučovacích predmetoch: Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova a pri výučbe prierezových tém

     

    Aktivity:

    Prezentácia putovného programu: Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti v štyroch krokoch na 8 školách v regióne.

    Obsah programu:

    1.krok: Máme svoje práva, ale aj povinnosti...

    • Globálny systém ochrany ľudských práv.
    • Rozdelenie svetových systémov.
    • Ochrana ľudských práv v Európe a na Slovensku.
    • Extrémizmus a radikalizmus kedysi a dnes.
    • Základné princípy Dohovoru OSN o právach dieťaťa  (beseda  s účastníkmi programu v prítomnosti psychológa, dotazník).
    • Čo všetko môže škola zakazovať a čo nie (tréning, hry, vypracovanie dohovoru).
    • Ako chrániť svoje práva (interaktívna komunikácia, diskusia).
    • Preberám zodpovednosť za svoje konanie (tréning, hry, diskusia).

    2.krok:  Chceme porozumenie...

    • Nie sme zlí, máme len iný názor (riešenie problémových situácií medzi rodičmi a deťmi, účasť psychológa, diskusia).
    • Aj vy ste boli v našom veku (riešenie problémových situácií medzi učiteľmi, rodičmi, starými rodičmi a mladými ľuďmi, účasť psychológa, diskusia).
    • Dohovor medzi rodičmi a deťmi (vytvorenie propagačného materiálu, multiplikátorská aktivita).

    3.krok: Podajme si ruky...

    • Žijeme spolu (tréning, výzva verejnosti na pomoc starým, chorým, osamelým  a odkázaným ľuďom a ľuďom s mentálnym a fyzickým postihnutím).
    • Vieme o vašej pomoci (zverejnenie spôsobu pomoci a mien dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili našej výzvy na web stránke, v regionálnej tlači a v regionálnej televízii, multiplikátorska aktivita).

    4. krok:  Posuň  ďalej...

    • Z nášho života (členovia  skupiny rozprávajú o svojich životných skúsenostiach za účasti psychológa, beseda, diskusia).

     

    Trvanie projektu: apríl 2020 – november 2020

    Výška dotácie: 12 002 €

     

    „Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany“.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom