• Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

     • VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 99 žiakov zo 100. Jedno miesto je neobsadené z dôvodu neukončenia prijímacieho konania jedného žiaka, ktorý je v karanténe a bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne po ukončení karantény.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 99. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 101. - 230. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_4G.pdf

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 22 žiakov z 30. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 22. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 23. - 30. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

       

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_8G.pdf

       

       

     • Organizácia vyučovania od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 3.5.2021 a 10.5.2021 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.
       

      Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných a prevádzkových dôvodov v súvislosti s vykonaním prijímacích skúšok v dvoch termínoch.
      Zároveň Vám oznamujem, že od 4.5.2021 do 7.5.2021 bude upravené vyučovanie v rámci adaptačného programu žiakov a z dôvodu dezinfekcie priestorov školy.
       

      Organizácia vyučovania od 4.5.2021 do 7.5.2021:
      1. hodina - 7.50 - 8.20
      2. hodina - 8.30 - 9.00
      3. hodina - 9.10 - 9.40
      4. hodina - 10.00 - 10.30
      5. hodina - 10.40 - 11.10
      6. hodina - 11.15 - 11.45
      7. hodina - 11.50 - 12.20
       

      S pozdravom
      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
      riaditeľka školy

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      dávame do pozornosti Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23.2.2021. 

      Na základe usmernenia budú akceptované len tie prihlášky, ktoré sú: 

       - elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo 

       - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.  

      Riaditeľstvo Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy. Zabezpečí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky a body v rámci prijímacieho konania, pričom pri prevode bude spolupracovať  s riaditeľmi kmeňových základných škôl. 

      Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou a tieto podmienky počas prijímacieho konania zverejní na webovej stránke. 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      riaditeľka školy

       

      Usmernenie_MSVVaS_SR_z_23.2.2021.pdf 

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_4-rocne_2021_2022.pdf

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_8-rocne_2021_2022.pdf

       

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Tak znie názov kampane, ktorej cieľom je obdarovať na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov. Hlavnou myšlienkou je urobiť radosť osamelým a potešiť ich maličkosťou. Tento rok je však iný ako tie predošlé. Babičky a deduškovia v zariadeniach domovov dôchodcov sú odlúčení od svojich rodín a často nechápu to, ako pandémia obmedzila ich aj náš život. A možno práve obyčajná „krabica od topánok“ naplnená milou drobnosťou im môže vyčariť úsmev na tvári a pomôže im na chvíľu zabudnúť na strasti, ktoré im život priniesol.

      Preto sme sa aj my – učitelia a žiaci nášho gymnázia rozhodli zapojiť sa do tohto výnimočného projektu a spríjemniť tak našim dôchodcom najkrajšie sviatky v roku.

      Mgr. Katarína Svoradová

     • Usmernenie riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pedagógovia a triedni učitelia sa pri klasifikácii a výchovných opatreniach na konci prvého polroka budú riadiť dokumentmi uvedenými v prílohe správy (Usmernenie MŠVVaŠ SR, Školský poriadok, Pokyny k dištančnému vzdelávaniu).
      Predmet TSV nebude klasifikovaný, ale vyjadrený slovne "absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a. Ostatné predmety budú všetky klasifikované v súlade so ŠkVP.
      Dávame do pozornosti ďalšie prípady, ktoré môžu nastať:
      1. Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín,  a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“.
      2. Podľa § 56 ods. 4 a ods. 5 písm. b) školského zákona „Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.“.
      3. V súlade so schváleným Školským poriadkom našej školy (bod 10) "Riaditeľ školy môže po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnúť o komisionálnom preskúšaní žiaka v prípade:
      - ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 25% z odučeného počtu hodín daného predmetu,
      - ak žiak nedosiahne dostatočný počet známok z daného predmetu v jednom polroku.
      Riaditeľ určí termín komisionálneho preskúšania žiaka pred klasifikačnou poradou v danom polroku.
      Prosím zákonných zástupcov žiakov a aj žiakov, aby zodpovedne oznamovali triednym učiteľom absencie, svoju neprítomnosť na hodinách zdokladovali.
      V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.
      S pozdravom,

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
      riaditeľka školy
       

      Usmernenie_k_hodnoteniu_a_klasifikacii_prospechu_a_spravania_ziakov_SS.pdf

      Pokyny_k_distancnemu_vzdelavaniu.pdf

      Skolsky_poriadok.pdf

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.