• Výstava záložiek

     • V uplynulom týždni sme si so žiakmi urobili výstavu záložiek Biskupského gymnázia, Orlické nábřeží 365/1, v Hradci Králové, ktoré bolo naším partnerom v 13. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Úlohou zapojených škôl bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť záložky na tému – Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie.

      Držali sa jej nielen naši študenti ale aj ich českí rovesníci z Hradca Králové. Dostali sme od nich originálne knižné záložky v neobvykle veľkom formáte. V balíčku sme okrem nich našli aj  milé darčeky – ovocné cukríky, perá, odznaky, magnetky a informačné leporelá mesta, Almanach k 30. výročiu založenia Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Napísali nám aj o pamiatkach a zaujímavostiach, ktoré môžeme v ich meste vidieť.

      Od organizátorov projektu v tomto ročníku  obe školy získali diplom a zaradenie do celoslovenského výberu zapojených  škôl.

      V mene vedenia nášho gymnázia, pedagógov a študentov I. – III. ročníka OG ich touto cestou pozdravujeme, ďakujeme za úspešnú spoluprácu v projekte, krásne knižné záložky a želáme príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov.

                                                                                                                                                 Mgr. Miriam Sedláčeková

     • Akcie v rámci Týždňa vedy a techniky v OU GEG

     • Dňa 23.11.2022 sa žiaci SEG 3. ročníka, GEG I. B a GEG I. D zúčastnili prednášky a besedy s pedagogickou a vedeckou pracovníčkou KGGaRR FPVaI UKF v Nitre RNDr. Dašou Oremusovou, PhD. a študentkou geografie o štúdiu geografie na katedre a cestovateľských aktivitách jej zamestnancov a študentov. Vypočuli si prednášku o Dánsku a Švédsku. So skúsenosťami z expedície na Antarktídu dňa 30.11.2022 našich žiakov oboznámila Mgr. Lucia Pastíriková, naša bývalá žiačka, úspešná počas štúdia na našej škole v geografickej olympiáde, absolventka PF MU v Brne. Zároveň prezentovala možnosti štúdia geografie na PF MU Brno. Prednášky sa zúčastnili žiaci SEG 2. ročníka, SEG 3. ročníka a GEG II.A. Aj tieto akcie popri mnohých iných motivujú žiakov našej školy k záujmu o geografiu a štúdium predmetu na vysokej škole. 

                                                                                                                                                              RNDr. M. Krajčík

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • 23.11.2022 sa v odbornej učebni geografie uskutočnilo online školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. V kategórii E (III. – IV.OG) sa zúčastnilo 13 žiakov, v kategórii F (I. – II.OG) 10 žiakov.

      Výsledky súťaže:

      Kategória E:                                                                                                           

      1.miesto Adam Pargáč  III.OG                        

      2.miesto Michal Krumpár  III.OG                   

      3.miesto Ivan Kapusník  IV.OG                      

      Kategória F:   

      1.miesto Karolína Trgiňová I.OG

      2.miesto Marek Višenka I.OG

      3.miesto Dávid Hupčík II.OG

      Víťazi na 1. – 3. mieste v oboch kategóriách postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 31.3.2022.

      Z celkového počtu 23 žiakov, bolo 17 úspešných riešiteľov.

                                                                                                                                                               Mgr. K. Bakičová

     • Súťažíme v matematike

     • Trinásť žiakov 2. ročníka a VI.OG nášho gymnázia sa zapojilo dňa 23.11.2022 do novej súťaže FiNNkvíz, ktorú vyhlásila Nadácia NN ľuďom. V online teste si preverili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Odmenení budú najlepší traja súťažiaci z každého z ôsmich krajov SR.
      Tiež 7-členný tím našich maturantov dňa 29.11.2022 riešil internetovú matematickú súťaž MATHING, ktorú vyhlasuje Ústav matematiky FSI VUT v Brne. Súťaží spolu 220 tímov žiakov stredných škôl zo SR a ČR. Študenti tímov, ktoré sa umiestnia na 1. – 30. mieste, budú prijatí na všetky fakulty VUT v Brne bez prijímacích skúšok.
      Prajeme im čo najlepšie umiestnenie.
                                                                                                                        PaedDr. Ľ. Bebjaková, RNDr. A. Szabová

     • Literárny Lučenec 2022

     • V prednáškovej sále Novohradskej knižnice sa dňa 24. novembra 2022 o 10:00 hod. uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022. Odborná porota v zložení Mgr. Milada Bolyosová, Mgr. Gabriela Kulichová a Soňa Doróková hodnotili spolu 256 prác od 120 autorov. V troch kategóriách bolo ocenených 21 autorov. Z našej školy pekné tretie miesto v II.kategórii (žiaci SŠ) za svoju tvorbu poézie získal Lukáš Streicher (1.D).

      Literarny_Lucenec__Lukas_Streicher__poezia.pdf​​​​​​​

     • Literárna Senica Ladislava Novomeského

     • V stredu 23. novembra 2022 sa slávnostným vyhodnotením a seminármi uzatvoril už XXXVI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže, ktorá nesie odkaz významného slovenského básnika Ladislava Novomeského. Do aktuálneho XXXVI. ročníka sa zapojilo 77 autorov, ktorí zaslali 176 prác.

        Odbornú porotu pre poéziu tvorili Dana Podracká a Daniel Domorák, prozaické texty hodnotili Dominika Madro a Matej Rumanovský. Odborným garantom súťaže bol Peter Jaroš. Vyhlasovateľmi Literárnej Senice Ladislava Novomeského sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave. Ocenené práce sú zverejnené v Bulletine ocenených prác.

        Našu školu so svojou poéziou a prózou reprezentovali viacerí žiaci. Porota ocenila poéziu Miriam Mečárovej (2.C). Za svoje básne si odniesla 1. miesto v II.kategórii – žiaci SŠ.

      LSLN_2022Miriam_Mecarova.pdf​​​​​​​

     • Okresné kolo žiakov a žiačok stredných škôl vo FLORBALE

     • 21.11.2022 za účasti 6 družstiev, chlapci nášho gymnázia sa umiestnili na 1.mieste a postúpili do krajského kola.

      Školu reprezentovali: Barát M.III.D, Bobula M.III.A, Bohuš T.III.C, Bujna M.II.C, Galovič I.III.C, Hanák O.I.C, Joščák D.III.C, Kerek J.II.C, Ševčík T.II.C, Škorec A. II.C, Toman O. IV.B

      Vedúci družstva: Mgr. I.Rybanský

      22.11.2022 si zmerali sily dievčatá. V konkurencii 4 družstiev obsadili 2.miesto

      Školu reprezentovali: Antalová E.IV.A, Dabin J.I.A, Dubajová L.IV.A, Hajniková Z.IV.B, Krošláková M.III.D,  Machovičová S. III.D, Matušková N. IV.B, Vlasáková H. I.C, Kršková T.I.B

      Vedúci družstva: Mgr. I.Rybanský

     • Žiacke vedecké sympózium

     • Vedenie školy, pedagógovia, žiaci v spolupráci s odborníkmi z univerzít na pôde Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany dňa 18.11.2022 zorganizovali 3. ročník podujatia pod názvom Žiacke vedecké sympózium.

      Cieľom podujatia bolo zapojenie mladých ľudí do bádania a objavovania, ďalej motivovať ich k aktívnemu učeniu sa a vedátorstvu. Zámerom bolo tiež na základe získaných vedomostí naučiť ich chápať závislosť človeka od prírody. Aktivitou sme chceli prispieť ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi prírodou, vedou, technikou, prispieť k popularizácii vedy ako takej a k ochrane prírodného bohatstva.

      Práce žiakov, resp. projekty  boli v podobe prezentácií, posterov (plagátov), priestorových modelov, multimediálneho spracovania a pod. V rámci prehliadky súťažiaci prezentovali výsledky svojej vedeckej práce, pričom pri prezentácii vysvetlili východiskovú situáciu (dôvod spracovania problematiky), spôsob stanovenia si cieľa práce, metódy riešenia problému, vlastné výsledky, zistenia a na záver interpretovali vlastný názor na danú problematiku. Žiaci preukázali nielen výborné komunikatívne zručnosti, distingvovaný rečový prejav, ale aj zodpovednosť a sebakritiku.

      Pri organizácii podujatia pod názvom Žiacke vedecké sympózium sme spolupracovali s odborníkmi z rôznych univerzít.

      Žiaci sa zúčastnili odborných prednášok na tému vykonávania jedinečných laboratórnych analýz zameraných na sledovanie reprodukcie ľudí a zvierat, tvorbu cievnych kapilár či problematiku "liečby" rakoviny. Oboznámili sa s výsledkami vedy a výskumu a ich spôsobom aplikácie do praxe.

      Žiacke vedecké práce po odbornej stránke hodnotili naši vzácni hostia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. s ostatnými vedeckými pracovníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a Ing. Michal Čelechovský z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín z SPU v Nitre. Ďalej Mgr. Imrich Jakab, PhD. z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, naši priatelia z družobnej školy z Gymnázia v Otrokoviciach a mnohí ďalší. Medzi hosťami boli aj zástupcovia NSK a miestnej samosprávy, členovia rady školy, triedni dôverníci a iní priatelia školy. Všetci prítomní hostia, ale aj žiaci našej školy mali možnosť hlasovať za najlepší projekt.

      Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo viac ako 60 žiakov pod vedením svojich pedagógov. Prezentovaných bolo 22 bádateľských aktivít z prírodovednej, humanitnej a environmentálnej oblasti.

      Účastníci si mohli pozrieť projekty ako napríklad Biology in English, Pátranie po predkoch – ukážka historického výskumu, Železnice Topoľčian a okolia, Sila vákua, Tajomstvá červenej bazalky, Čo dokáže hliník?, Kvalita vody  aktivity z oblasti robotiky a mnoho ďalších.

      Zoznam všetkých prác s anotáciami sú v prílohe článku.

      Na záver podujatia riaditeľka školy a prítomní hostia odovzdali ceny najúspešnejším žiackym projektom, ktoré získali najviac hlasov od hlasujúcich:

      1.miesto - Germanizmy v slovenčine

      2.miesto – Povstalecké ženy

      3.miesto – Srdce očami biológa a fyzika

      Cenu vedcov získali projekty Srdce očami biológa a fyzika a Destilácia esenciálnych olejov.

      Cena riaditeľa školy Gymnázium Otrokovice bola odovzdaná projektom Povstalecké ženy a Pôda.

      Riaditeľka školy ocenila projekty Fibonacciho postupnosť v umení, Čarovné blesky a Robotika – Skúmanie faktoru rýchlosti.

      Veríme, že rozmanitosť prezentovaných aktivít a bádateľských činnosti podnieti záujem žiakov zapojiť sa do podujatia aj v budúcom ročníku.

     • Gerbócova literárna Snina

     • Gerbócova literárna Snina je podujatie celoeurópskeho významu, v ktorom autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa zapájajú mnohí Slováci i Slováci žijúci v zahraničí. V tomto roku svojimi prácami do Gerbócovej literárnej Sniny prispelo 83 autorov z 34 miest, ktorí spolu napísali a poslali 112 prác.

      Porotcovia hodnotili tak, ako každý rok, práce v 4 kategóriách. Kategóriu A a B, do ktorej prispievajú žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl, hodnotila Mgr. Anna Timková Lazurová, PhD., členka Katedry knižničných a informačných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a kategóriu C a D, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a dospelých bez obmedzenia veku, hodnotil slovenský redaktor, publicista a esejista Dušan Mikolaj.

      Z našej školy v súťaži uspeli v kategórii C (študenti stredných škôl): Laura Godálová (2.C), ktorá získala 2. cenu za poéziu, Martina Aneštíková (3.D) 3. cenu tiež za poéziu a Andrea Zubatá (2.D) bola ocenená čestným uznaním za prózu.  V kategórii D (dospelí účastníci) získala 1. cenu za prózu Mgr. Zuzana Martišková.

      GLS_2022__Martina_Anestikova__kategoria_C_-_ziaci_SS__poezia.pdf

      GLS_2022__Andrea_Zubata__kategoria_C_-_ziaci_SS__proza.pdf

      GLS_2022__Laura_Godalova__kategoria_C_-_ziaci_SS__poezia.pdf

     • Cesty za novými skúsenosťami

     • V tomto školskom roku sa naše gymnázium po prvýkrát zapája do projektu Erasmus+. Pedagógovia aj študenti majú možnosť vycestovať do zahraničia a načerpať nové skúsenosti. Doposiaľ túto príležitosť využilo osem učiteľov. Zúčastnili sa na kurzoch v Španielsku, Taliansku, Fínsku a Českej republike, kde získali nové vedomosti a zručnosti v oblasti moderných, inovatívnych vyučovacích metód, environmentálnej výchovy a využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní.

      Cieľom pracovných ciest našich pedagógov bolo načerpať novú iskru do každodennej praxe a podeliť sa o získané poznatky so svojimi kolegami i žiakmi, a tak vniesť inšpiráciu z iných európskych krajín aj do nášho gymnázia.

      Prvá etapa projektu je už za nami, no čakajú nás ďalšie cesty a výzvy. Tentokrát vycestujú žiaci spolu s učiteľmi na návštevy zahraničných škôl. Dostanú tak príležitosť spoznať učiteľský a študentský život za hranicami našej krajiny. Precvičia si jazykové zručnosti, získajú nové kompetencie, skúsenosti, nadviažu priateľstvá a  v neposlednom rade  prežijú nezabudnuteľné chvíle, ktoré si uchovajú na celý život.

     • Súťaž iBobor 2022

     • Hlavným cieľom súťaže iBobor 2022 je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaž na našej škole prebiehala pod dozorom vyučujúcich informatiky:

      • 7. novembra súťažili Kadeti (III.OG a IV.OG) v počte 10, z toho 7 úspešne,
      • 8. novembra Seniori (3. a 4. ročník, VII.OG a VIII.OG), v počte 44, 7 úspešne,
      • 9. novembra Benjamíni (I.OG a II.OG), v počte 11, z toho 6 úspešne,
      • 10. novembra Juniori (1. a 2. ročník, VI.OG), v počte 42, z toho 22 úspešne.

      Úspešným riešiteľom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PaedDr. Ľubica Bebjaková, koordinátorka súťaže

     • Okresné kolo v BEDMINTONE

     • Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo v BEDMINTONE chlapcov SŠ. Našu školu reprezentovali Denis Kučera III.A, Miloš Bobula III.A, Matúš Gono III.C. Za účasti piatich družstiev chlapci obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. Vedúci družstva bol PaedDr. P. Mada.

      Dňa 11.11.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo v BEDMINTONE dievčat SŠ. Našu školu reprezentovali Alžbeta Marková VIII.OG, Terézia Tarinová IV.D. Za účasti štyroch družstiev dievčatá obsadili 1.miesto a postúpili do krajského kola. Vedúca družstva bola Mgr. K. Bakičová.

      Našim žiakom a žiačkam gratulujeme k úspechu!

     • 11. november – Deň červených makov

     • Presne 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku posledná salva, ktorá ukončila prvú svetovú vojnu.

      Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Vojenských hrdinov, ktorí padli vo vojne a bojovali za slobodu a mier. Tí v roku 1920 prijali symbol červeného maku ako symbol úcty vojnovým veteránom.

      Červený kvet je odvtedy neoddeliteľnou súčasťou tohto dňa pri spomienkových aktoch a ceremóniách vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do svetových vojen.

      Rovnako si ho v piatok 11. novembra 2022 pripli aj žiaci našej školy, ktorí sa na starom cintoríne v Topoľčanoch zúčastnili Pietnej spomienky k 104. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny.

      Je dôležité nezabúdať na minulosť a spomienky pamätníkov odovzdávať ďalším generáciám.

      Text a fotogaléria:  Mgr. Ľubica Candráková

     • E-testovanie JESEŇ 2022

     • V dňoch 8.-10.11.2022 sa žiaci našej školy zapojili do E-testovania JESEŇ 2022. Záujem o E-testovanie prejavilo 77 žiakov 2. a 4.ročníka, ktorí sa zapojili do testovania slovenského jazyka a literatúry, čitateľskej gramotnosti a anglického jazyka na úrovni B1 a B2. Žiakom ďakujeme za účasť a administrátorom za spoluprácu.

    • Nové číslo školského časopisu
     • Nové číslo školského časopisu

     • Aj v tomto školskom roku vyšlo nové číslo časopisu Gymplák, ktoré mapuje predchádzajúci rok 2021/2022 na našej škole.

      V aktuálnom čísle nájdete množstvo zaujímavých fotografií, nahliadnete do sveta školy prostredníctvom  rozhovorov, ankiet, článkov o úspechoch žiakov a ich vlastnej výtvarnej, literárnej či grafickej tvorivej činnosti.

      Ďakujeme všetkým za spoluprácu na tvorbe školského časopisu a prajeme príjemné čítanie.

      Mgr. Miriam Marková, koordinátorka časopisu

     • Záložka do knihy spája školy

     • Knižnica Jiřího Mahena v Brne a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny knižných záložiek.

      Tento rok sa  doň  opäť zapojili naši  študenti I. – III. ročníka osemročného gymnázia. Ich úlohou bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť záložky na tému – Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie.

      Niektorí žiaci si vybrali postavy z knižných príbehov, ktoré prečítali, iní nakreslili známych rozprávkových hrdinov. Pre svojich rovesníkov z partnerského gymnázia v Hradci Králové zhotovili rozmanité záložky. Pri ich výrobe používali pastelky, vodové farby, farebný papier i stužky. Do práce zapojili nielen svoje šikovné ruky, ale najmä nespútanú fantáziu, kreativitu a veľkú vynaliezavosť. Dúfajú, že záložky, ktoré s nadšením vyrábali, sa budú študentom v Českej republike páčiť a stanú sa ich praktickou pomôckou pri čítaní v škole, v knižnici aj doma.

      Ďakujeme všetkým žiakom I. – III. ročníka OG a kolegyniam z PK SJL, ktoré sa do projektu zapojili, pretože sa im podarilo vytvoriť naozaj pestré záložky. Zároveň naše poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD. a primátorke mesta Topoľčany JUDr. Alexandre Gieciovej, ktoré venovali partnerskému  Biskupskému gymnáziu v Hradci Králové praktické suveníry.  

      Náš balík s knižnými záložkami je už na ceste.

      Posielame srdečné pozdravy do Čiech a želáme našim kolegom a študentom príjemné prázdninové dni.

      Text a fotogaléria:  Mgr. Miriam Sedláčeková

     • Odborná exkkurzia na Gymnáziu, Mládežnícka 22, Šahy

     • Dňa 27.10.2022 sa výber žiakov našej školy zúčastnil záverečnej konferencie projektu Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy, našej partnerskej školy. Účastníkov konferencie sme oboznámili s cieľmi a hlavnými činnosťami nášho projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej učebnej zóne, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma. Spolufinancovanie projektu poskytol zriaďovateľ školy – Nitriansky samosprávny kraj. Žiačky Alexandra Mihalíková a Emily Rodriguez predstavili niektoré zrealizované aktivity projektu. 

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s naším projektovým partnerom.

      Video zo záverečnej konferencie:

     • Olympiáda SJL

     • Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 15. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v materinskom jazyku.

      Školské kolo olympiády zo SJL tvorili tri časti. Prvú časť predstavoval elektronický online test, ktorý sa písal v rovnakom termíne a čase celoplošne. Obsahoval 25 úloh orientovaných na vedomosti z jednotlivých jazykových rovín. Druhá časť bola zameraná na transformáciu vybraného textu. V tretej časti súťažiaci predviedli svoj rečnícky talent a ukázali  svoj dar reči. Pripravili si krátky prejav korešpondujúci s presne určenou témou.

      Školského kola olympiády zo SJL v rámci kategórie C sa zúčastnili naši študenti z tercie a kvarty.
      Najúspešnejší sa umiestnili na prvých troch miestach:

      1. miesto – Barbora Štrbová (IV.OG)

      2. miesto - Michal Krumpár (III.OG)

      3. miesto - Adam Pargáč (III.OG)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam ďakujeme za preukázanie teoretických vedomostí aj praktických rečníckych zručností. Veríme, že získali nové skúsenosti, ktoré využijú nielen v budúcom ročníku súťaže, ale aj v bežnom živote. V okresnom kole olympiády zo SJL v kategórii C bude naše gymnázium reprezentovať Barbora Štrbová zo IV. OG. Držme jej 10. novembra 2022 spolu palce!

      Mgr. M. Sedláčeková, PhDr. A. Mikulová

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom