Rodičovské združenia

Triedne schôdzky RZ  a informačné popoludnia sa budú realizovať podľa Plánu organizácie školského roka 2019/2020:

 • 16.9.2019 – triedna schôdzka (1. ročník, I. OG)
 • 4.11.2019 – triedna schôdzka (2.- 4. ročník, II.OG – VIII.OG)
 • 11.12.2019 – informačné popoludnie pre rodičov
 • 16.3.2020 – triedna schôdzka (všetky triedy)
 • 1.6.2020 – informačné popoludnie pre rodičov

Pondelok 9. 12. 2019

Vitajte na stránke našej školy

 • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem riaditeľské voľno žiakom V.OG – VIII.OG a žiakom 1. – 4. ročníka dňa 27.11.2019.

  Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných dôvodov v súvislosti s realizáciou Dňa otvorených dverí a Žiackeho vedeckého sympózia. Na organizácii podujatia sa podieľa väčšina našich žiakov, všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

  riaditeľka školy

 • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium

  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

  si Vás dovoľuje pozvať dňa 27. 11. 2019 (streda) na

  Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium.

  Srdečne Vás pozývame na podujatie, na ktorom si budete môcť prezrieť priestory školy a zúčastniť sa zaujímavých aktivít v odborných a prezentačných miestnostiach. Od pedagógov a žiakov sa dozviete informácie o možnostiach štúdia a aktivitách, ktoré naša škola ponúka na podporu tvorivosti žiakov a ich sebarealizáciu v čase mimo vyučovania.

  Žiacke vedecké sympózium ponúkne súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov základných škôl a gymnázia v štyroch kategóriách: matematika – informatika, chémia – fyzika, biológia – geografia, história – spoločenské vedy. Podujatie sme pripravili v spolupráci s mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 • Dňa 13. novembra 2019 sa uskutoční imatrikulácia žiakov 1. ročníka a I.OG triedy. Vyučovanie končí o 11.30 hod.

 • Sledujte sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

  (Aktuálne prednášky spojené s besedami v súvislosti so šírením kyberšikany

  – na triednických hodinách - harmonogram )

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747