• Biela pastelka – boli sme pri tom
     • Biela pastelka – boli sme pri tom

     •      Skúste zavrieť oči, naozaj, zavrite ich... Čo vidíte? Nič, čierňavu, tmu? A presne takto - v tme žijú nevidiaci ľudia. A preto, ako už býva zvykom, aj tento rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorá zbiera peniaze pre nevidiacich alebo slabozrakých.

          Túto niekoľkoročnú tradíciu pod záštitou pani prof. Szabovej sme neporušili ani tento rok, aj keď sa nachádzame ako spoločnosť v naozaj ťažkej dobe a sprevádza nás množstvo opatrení. Chránení rúškom a rukavicami s pokladničkami a symbolickými pastelkami v rukách sme vyrazili do topoľčianskych ulíc. Samozrejme, neobišli sme ani našu školu, našu pani riaditeľku, pedagógov a samotných študentov. Každý prispel, koľko chcel, koľko mal...

      Možno si poviete, načo budem prispievať, mám len 50 centov alebo 1€. Ale euro k euru a vyzbierali sme úžasnú sumu 340 eur.

           Srdečne Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa už na budúcoročnú spoluprácu.

       

         Filip Gono, III.D

     • Oznam - stravovanie

     • Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že od 16.9.2020 sa budú vydávať obedy všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení na stravu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Zároveň dôrazne žiadame stravníkov, aby dodržiavali všetky platné hygienické predpisy. Do priestorov jedálne musia vstupovať s prekrytou časťou tváre úst a nosa a tiež je nutné vykonať dezinfekciu rúk.

      Ďakujeme za dodržiavanie opatrení.

     • Pozvánka - triedne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,  

      dňa 17.9. 2020 o 16:00 hod. vás pozývame na triedne rodičovské združenie spojené s voľbou nových členov do rady školy z radov rodičov. 

      Ak máte záujem kandidovať, zastupovať rodičov v rade školy, zašlite vašu žiadosť aj s vašimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, telefónne číslo) mailom na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk do 16.9.2020 do 15.00 hod. 

      V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na telefónnom čísle: 0911 195 626

      Rodičovské združenie je organizované so súhlasom zriaďovateľa školy a RÚVZ.

       Usmernenie_UNSK.pdf

      Opatrenie_UVZ_SR.pdf

      ​​​​​​​

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      riaditeľka školy 

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/21

     • ZOZNAM_KRUZKOV_2020_2021.pdf

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

      Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

      Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 25.09.2020. 


      V Topoľčanoch 09. 09. 2020 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Oznam - stravovanie

     • Oznamujeme žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch v čase od 02.09.2020 do 16.09.2020 nebude poskytovať obedy (rozhodnutie riaditeľa menovanej školy).

      Predplatené finančné prostriedky za obedy za toto obdobie budú započítané do nasledujúceho mesiaca (október 2020).

      Topoľčany 31.08.2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Začiatok školského roka 2020/21

     • Školský rok 2020/2021 sa začne 02. 09. 2020 o 8.00 hod. v triedach.

       

      Vo vestibule budovy budú zverejnené zoznamy žiakov 1. ročníka – rozdelenie do tried – podľa výučby cudzích jazykov, podľa výberu ETV/NBV, telesná a športová výchova – chlapci/dievčatá.

      Dňa 02. 09. 2020 – neprebieha vyučovanie, nie je potrebné si prinášať žiadne školské potreby, všetky informácie odovzdajú žiakom triedni učitelia.

      - Informácie o potrebných učebných pomôckach a zošitoch dostanú žiaci od vyučujúcich jednotlivých predmetov – škola nevyžaduje ich jednotný nákup;

      - potrebné učebnice dostávajú žiaci zdarma;

      - škola ponúka aj možnosť zakúpenia ISIC karty, všetky potrebné informácie poskytne p. zástupkyňa Mgr. Ľubica Candráková;

      - v súvislosti s vykonanou rekonštrukciou interiéru budovy je prezúvanie žiakov podmienkou vstupu do tried, odborných učební a telocviční;

      - školské stravovanie – škola nemá vlastné stravovacie zariadenie, zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý nám pre školské stravovanie určil školskú jedáleň SOŠ obchodu a služieb na Ul. T. Vansovej (bývalý Otex);

      - potvrdenia o návšteve školy na účely daňového bonusu a rodinných prídavkov dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov v prvom septembrovom týždni (vzhľadom na technické problémy z minulého školského roka potvrdenie o návšteve školy pre účely štátnych sociálnych dávok – rodinných prídavkov, dostanú žiaci toto tlačivo aj v papierovej forme).

       

      V súvislosti s Opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 a Pokynmi upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiaci:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy (02.09.2020) triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu 

      Priloha_Zdravotny_dotaznik.pdf

      Priloha_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

      - majú pri sebe každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

      - sa riadia pokynmi a príkazmi riaditeľky školy upravujúcimi podmienky vo veci prevádzky a vnútorného režimu gymnázia, s ktorými budú oboznámení na triednickej hodine.

       

      Vstup do priestorov školy je povolený len s ochranným rúškom!!!

      Nenosenie rúška všade vo vnútorných priestoroch gymnázia, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy sa bude považovať za hrubé porušenie príkazu!!!

       

      Topoľčany 28. 08. 2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Príkaz riaditeľky školy

     • V súvislosti s Opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 a s Pokynmi upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v období od 1. septembra 2020 vypracovanými v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 riaditeľka školy vydala pokyny kvôli ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

      Prikaz_riaditelky_skoly_-_COVID19.pdf

       

      Každá návšteva je povinná:

      - ohlásiť sa pracovníčke na vrátnici,

      - zapísať sa do zošita návštev, uviesť meno a priezvisko zamestnanca školy, za ktorým prichádza,

      - počkať v priestoroch vestibulu, kým vrátnička ohlási zamestnanca alebo žiaka,

      - je zakázané pohybovať sa po budove školy,

      - vrátnička môže ohlásiť pedagogických zamestnancov a žiakov školy len v priebehu prestávok,

      - je zakázané rušiť vyučovanie vstupovaním do učební,

      - je zakázané zdržiavať sa cudzím osobám bez dôvodu v areáli školy,

      - žiaci nesmú prijímať v škole návštevy cudzích osôb,

      - fajčenie je zakázané v celom areáli školy.

       

      Výchovno-vzdelavácí proces prebieha v nezmenenej forme.

       

      V Topoľčanoch 27. 08. 2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

       

     • Oznam

     • V dňoch 13. 07. 2020 - 24. 07. 2020 z dôvodu čerpania dovolenky bude škola zatvorená.

      V naliehavom prípade volajte na telefónne číslo 0911 195 626.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Oznam - otvorenie školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Vzhľadom na usmernenie NSK (zriaďovateľa našej školy) zo dňa 16.06.2020 k otváraniu stredných škôl, v ktorom sa odporúča otvoriť stredné školy len na nevyhnutné úkony - odovzdávanie učebníc a ukončenie školského roka (prevzatie vysvedčenia) Vám riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že otvorí budovu školy len na prevzatie si osobných vecí  a ukončenie školského roka dňa 30. júna 2020 o 08.00 hod.

      Odovzdávanie učebníc/prevzatie učebníc prebehne v septembri 2020 podľa harmonogramu.

      Žiadame Vás vážení rodičia, aby ste poučili svoje deti o nutnosti rešpektovať dôležité hygienicko-epidemiologické nariadenia hlavného hygienika SR, najmä na nosenie rúška, časté umývanie rúk, používanie dezinfekcie v priestoroch školy, dodržiavanie odstupov. Zákonný zástupca žiaka, resp. žiak doručí triednemu učiteľovi v deň nástupu písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podpísané zákonným zástupcom (Vyhlasenie.docx​​​​​​​).

      Povinnosťou zákonného zástupcu, v prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Upozorňujeme pedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov, že v zmysle pokynov hlavného hygienika SR: „Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.“

      S pozdravom

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy


     • Rozhodnutie o obnovení vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Rozhodnutie_o_obnoveni_vyucovania.pdf

       

      Od 22.6.2020 do 26.6.2020 nebude na škole prebiehať školské vyučovanie. Obnovené bude až  29.6.2020. 

      Ďalšie informácie Vám budú zasielané priebežne prostredníctvom EduPage.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Prijímacie konanie - osemročné gymnázium

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia sa budú konať v dvoch termínoch (zákonný zástupca vybral termín v prihláške na štúdium na SŠ).

      1. termín: 15. 06. 2020 od 8.00 hod. v budove gymnázia

      2. termín: 18. 06. 2020 od 8.00 hod. v budove gymnázia

       

           Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná 02. 06. 2020 doporučenou poštou na adresu zákonného zástupcu, ktorú uviedol v prihláške.

             Prijímacie skúšky sa konajú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ. Žiak si so sebou prinesie písacie potreby (nie kalkulačku). Na písanie používať iba modré pero! Dieťa musí mať so sebou dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

           V prípade, že sa žiak pre vážne dôvody (zdravotné, pobyt mimo územia SR a pod.) nemôže v tomto termíne dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr do 8.00 h. v deň konania prijímacej skúšky lekárske potvrdenie alebo iný doklad. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky.

           Pokiaľ má žiak pozvaný na prijímacie skúšky potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, nech ho prinesie v deň prijímacej skúšky a odovzdá dozorkonajúcemu učiteľovi v triede, ak nebolo zaslané spolu s prihláškou.

           Podrobné kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na vchodových dverách Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany a na internetovej stránke www.gymtop.edupage.sk.

       

      Prílohu pozvánky tvorí: 1x návratka a 1x vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré zákonný zástupca odovzdá v deň prijímacej skúšky pri vstupe dieťaťa do školy určenému zamestnancovi.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., 

      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti aktualizované Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizované 20.04.2020). 

      Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_strednej_skoly_20.4.2020.pdf

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      ešte stále máte možnosť prispieť svojimi 2% zo zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Topoľčany. RZ používa finančné prostriedky výlučne pre podporu výučby alebo mimoškolských aktivít. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa aj tento rok rozhodnete pre darovanie práve nám.

      Názov: SRRZ -RZ pri Gymnáziu

      Adresa: Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany

      IČO: 173196170194

      Právna forma: Občianske združenie

      IBAN: SK5309000000000038526964

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z prímov  v znení neskorších predpisov  Vyhlasenie-2020-DP-2019.pdf

        Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Potvrdenie_2020-DP-2019.pdf

        Za  ústretový prístup Vám Gymnázium v Topoľčanoch a Rodičovské združenie pri   Gymnáziu v Topoľčanoch vopred ďakujú.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom