• Oznam pre rodičov  uchádzačov a uchádzačov o štúdium  pre školský rok  2018/19

     • Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2018/19  nasledujúce informácie:

      • do gymnázia so 4ročnou dĺžkou štúdia  sme prijali  209 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
      • do gymnázia  s 8ročnou dĺžkou štúdia sme prijali  19 prihlášok žiakov 5. ročníka;
      • výsledky  celoslovenského  Testovania  9 sme obdržali  pondelok  23.04.2017;
      • 21 uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  24.04.2018. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  pondelok 30.04.2018 od 07.30 h. – do 15.00 h.
      • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (14.05.2018) a v 2. termíne (17.05.2018);
      • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

      V Topoľčanoch 24.4.2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Služba v čase jarných prázdnin 2017/18

     • V čase jarných prázdnin - od 05. – 09.03. 2018  sú hodiny pre verejnosť upravené takto: 

      06.30  – 13.45 hod.

      Topoľčany 02.03.2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Informácie a pokyny   -  lyžiarsky  kurz

     • Termín konania kurzu:  29.01.2018 – 02.02.2018

      Účastníci kurzu : I.A, I.B, V.OG

      Miesto konania kurzu: lyžiarske stredisko Donovaly – Záhradište, Nová Hoľa

      Ubytovanie - Penzión LIMBA Donovaly, 0915 802 997

      Pedagogické zabezpečenie:

      Mgr. Marián Pavlík – vedúci kurzu, nočný dozor

      Mgr. M. Pavlíková, Mgr. K. Bakičová - inštruktorky lyžovania,

      Mgr. Z. Goga, Mgr. V. Peterka – inštruktori lyžovania

      Zdravotnícke zabezpečenie: MUDr. Viliam Salanci

      Časový rozsah výučby: 25 hod.

      Informacie_o_LK_2018_kurz1.pdf

    • Vianočný turnaj
     • Vianočný turnaj

     • VIANOČNÝ TURNAJ v mix-volejbale a stolnom tenise patrí medzi tradície našej školy . Aj v tomto roku si žiaci jednotlivých ročníkov a tried zmerali sily v mix-volejbale, stolnom tenise a žiaci I.-IV. OG vo florbale chlapcov prehadzovanej dievčat. Víťazi boli odmenení  diplomom a sladkosťami. Ceny pre turnaj zakúpilo ZR pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O zdarný priebeh turnaja a dobrú atmosféru sa starali členovia PK TSV – Mgr I. Rybanský, Mgr. K. Bakičová,  Mgr. M. Pavlík, Mgr. V. Peterka, Mgr. Z. Goga, PaedDr. P. Mada

       

      12.12.2017 - 1. ročník a V. OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             I.C                  I.C

      2.miesto             I.D                  I.B

      3.miesto             V.OG             I.D

      4.miesto             I.B                  V.OG

      5.miesto             I.A                  I.A

       

      11.12. 2017 – 2. ročník a VI.OG

                                Mix-volejbal     Stolný tenis

      1.miesto             II.A                  II.A

      2.miesto             II.B                   II.D

      3.miesto             II.C                   II.C

      4.miesto             VI.OG              II.B

      5.miesto             II.D                  VI.OG

       

      18.12.2017 – 3.ročník a VII.OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             III.A               III.D

      2.miesto             III.B                III.A

      3.miesto             III.D               VII.OG

      4.miesto             VII.OG           III.C

      5.miesto             III.C                III.B

       

      13.12.2017 – 4. ročník a VIII.OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             IV.A               VIII.OG

      2.miesto             IV.D               IV.A

      3.miesto             IV.B               IV.D

      4.miesto             IV.C               IV.B

      5.miesto             VIII.OG          IV.C

       

      15.12.2017 - I. – IV.OG

                                Florbal           Prehadzovaná  Stolný tenis

      1.miesto             IV.OG            IV.OG              II.OG

      2.miesto             II.OG              III.OG              III.OG

      3.miesto             III.OG             II.OG                IV.OG

      4.miesto             I.OG               I.OG                 I.OG

     • Informačné popoludnie

     • Informačné popoludnie bude podľa plánu štvrtok 14.12.2017 od  14.45 h. do 16.15 h. Vyučujúci podľa rozpisu vo vestibule.

    • Deň otvorených dverí - 14. 12. 2017
     • Deň otvorených dverí - 14. 12. 2017

     • dovoľujeme si Vám oznámiť, že

      dňa 14. 12. 2017 (štvrtok) v čase od 08.00 hod. do 13.30 hod. sa na

      Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany uskutoční

       

      Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl

           

                  Srdečne pozývame žiakov, rodičov, výchovných poradcov i ostatných pedagógov, ktorí majú záujem prezrieť si zrekonštruované priestory školy, zúčastniť sa na vyučovacích hodinách, prezrieť si prezentácie jednotlivých predmetových komisií, ktoré  mapujú život školy, dokumentujú úspechy našich žiakov, zúčastniť sa pripravených aktivít a porozprávať sa s pedagógmi našej školy o štúdiu na gymnáziu.

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami

      S pozdravom

       

      Mgr. Viera Dzurejová

      riaditeľka školy

      Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

       

       

      Informácie na tel. č. 038/5324747; 038/5326447, e-mail: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

      Plagat_DOD_2017.pdf

     • Oznam - zmena e-mailovej adresy

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany oznamuje zmenu e-mailovej adresy. E-mailovú poštu zasielajte, prosím, na sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

      Od 10. 11. 2017 nepoužívajte, prosím, pôvodnú adresu.

      Ďakujeme.

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Odborná exkurzia z geografie

     • Dňa 28. septembra 2017 sa 42 žiakov štvorročného a osemročného gymnázia zúčastnilo odbornej geografickej exkurzie do jaskyne Driny a Smolenického zámku. Exkurziu odborne aj organizačne zabezpečoval RNDr. Milan Krajčík.

      jaskyňa Driny Smolenický zámok

       

     • Začiatok školského roka 2017/2018

     • Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom, že začiatok školského roka 2017-18 bude pondelok 04.09.2017 o 08.00 h. Žiaci sa stretnú v triedach s triednymi učiteľmi.  

      Otvorenie školského roka bude trvať približne  do 10.30 – 11.00 h.

      Zoznamy žiakov 1. ročníka a I.OG triedy  budú zverejnené vo vestibule školy.

      Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu  hodín začne utorok 05.09.2017.

      Ešte príjemných pár  prázdninových dní  všetkým.

       

      Topoľčany  30.08.2017                                                          Mgr. Viera Dzurejová,  riaditeľka školy

     • Hodiny pre verejnosť

     • H o d i n y   p r e   v e r e j n o s ť  v čase od  01.07.2017  do 31.08.2017 od 06.30h.  – 13.30 h.

      Potvrdzovanie žiackych preukážok  na vlakové a autobusové spojenia od  21.08.2017 v čase hodín pre verejnosť.

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Informačné popoludnie

     • Informačné popoludnie bude podľa plánu pondelok 05.06.2017 od  14.45 h. do 16.15 h. Vyučujúci podľa rozpisu vo vestibule.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2017/2018

     • Vedenie školy oznamuje uchádzačom o štúdium, že pondelok 22. 05. 2017 budú telefonicky oslovení uchádzači pod čiarou - pretože 19. 05. 2017 do 15.00 hod. sa nezapísal potrebný počet žiakov.

      Mgr. Viera Dzurejová - riaditeľka školy

      19. 05. 2017

     • Náhradný program počas ÚFIČ MS 2017 - 24. 05. 2017

     •  

      Trieda

      Aktivita

      Miesto

      Čas

      Pedagogický dozor

      I.OG

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. Z. Martišková

      II.OG

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. E. Kúdelová

      III. OG

      Branná výchova – prednáška

      zborovňa školy

      8.30 – 10.00 hod.

      RNDr. M. Krajčík

      IV.OG

      Branná výchova – prednáška

      zborovňa školy

      8.30 – 10.00 hod

      Mgr. I. Trepáč

       

       

       

       

       

      V. OG

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      8.00 – 9.30 hod

      Mgr. Ing. J. Jankechová

      I.A

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      8.00 – 9.30 hod

      Mgr. B. Margová

      I.B

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      9.00 – 10.30

      Mgr. M. Pavlíková

      I.C

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      10.00 – 11.30

      PhDr. D. Wiedermannová

      I.D

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      11.00 – 12.30

      Mgr. E. Voigtová, Mgr. H. Kopecká

       

       

       

       

       

      VI. OG

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. K. Svoradová

      II.A

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. N. Kleinová, Ing. I. Valachová

      II.B

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. A. Deviatková, PaedDr. P. Mada

      II.C

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. Ľ. Matejovičová, Mgr. Z. Vilinová

      II.D

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. P. Rybanský, Mgr. R. Krošlák

       

       

       

       

       

      VII. OG

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. L. Slivková

      III.A

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. H. Činčurová

      III.B

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. M. Kišac, RNDr. A. Szabová

      III.C

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      PaedDr. J. Geršiová, RNDr. J. Trepáčová

      III.D

      Peru –štyri strany sveta

      Spoločenský dom Topoľčany

      9.45 – 11.30 hod.

      Mgr. A. Gajdošová

       

      VI.OG, II.A –II.D  41 žiakov - plavecký kurz – termálne kúpalisko Margita - Ilona, Levice

     • Náhradný program počas ÚFIČ MS 2017 - 23. 05. 2017

     •  

       

      Trieda

      Aktivita

      Miesto

      Čas

      Pedagogický dozor

       

       

       

       

       

      I.OG

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I. OG

      7.50 – 11.25 hod.

      viď upravený rozvrh

      II.OG

      vyučovanie - upravený rozvrh

      II. OG

      7.50 – 11.25 hod.

       

      III. OG

      účelové cvičenie 

       

      8.00 -11.45 hod.

      PaedDr. P. Mada

      IV.OG

      účelové cvičenie 

       

      8.00 -11.45 hod.

      Mgr. M. Pavlíková

       

       

       

       

       

      V. OG

      Poznaj svoje mesto – exkurzia na Kalváriu

       

      8.00 -10.30 hod

      Mgr. L. Slivková

      I.A

      Poznaj svoje mesto – exkurzia na Kalváriu

       

      8.00 -10.30 hod

      Mgr. A Gajdošová

      I.B

      Poznaj svoje mesto – exkurzia na Kalváriu

       

      8.00 -10.30 hod

      RNDr. J. Trepáčová

      I.C

      Poznaj svoje mesto – exkurzia na Kalváriu

       

      8.00 -10.30 hod

      PhDr. D. Wiedermannová

      I.D

      Poznaj svoje mesto – exkurzia na Kalváriu

       

      8.00 -10.30 hod

      Mgr. E. Voigtová

       

       

       

       

       

      VI. OG

      vyučovanie - upravený rozvrh

      IV. B,C

      7.50 – 11.25 hod.

      viď upravený rozvrh

      II.A

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.A

      7.50 – 11.25 hod.

       

      II.B

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.B

      7.50 – 11.25 hod.

       

      II.C

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.C

      7.50 – 11.25 hod.

       

      II.D

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.D

      7.50 – 11.25 hod.

       

       

       

       

       

       

      VII. OG

      návšteva Židovského cintorína

      Židovský cintorín Topoľčany

      8.00 – 10.00 hod.

      Mgr. H. Činčurová, Mgr. M. Kišac

      III.A

      návšteva Židovského cintorína

      Židovský cintorín Topoľčany

      8.00 – 10.00 hod.

      Mgr. H. Činčurová

      III.B

      návšteva Židovského cintorína

      Židovský cintorín Topoľčany

      9.00 – 11.00 hod.

      Mgr. N. Kleinová

      III.C

      návšteva Židovského cintorína

      Židovský cintorín Topoľčany

      10.00 – 12.00 hod.

      Mgr. H. Činčurová

      III.D

      návšteva Židovského cintorína

      Židovský cintorín Topoľčany

      11.00 – 13.00 hod.

      Mgr. N. Kleinová

       

      VI.OG, II.A –II.D  41 žiakov - plavecký kurz – termálne kúpalisko Margita Ilona, Levice

      Upraveny_rozvrh_23._05._2017.rtf

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.