• Globálny vzdelávací program v oblasti udržateľného rozvoja

    Názov projektu: Roots & Shoots Slovakia

    Cieľom projektu je priniesť do vzdelávacieho systému nový výučbový model, postavený na metodike komunitného učenia. Jeho jedinečnosť spočíva na priamom zapájaní mladých ľudí do riešenia lokálnych problémov svojej komunity. Na základe tvorby a realizácie verejno-prospešných projektov dochádza u žiakov k rozvíjaniu kľúčových kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sú následne schopní uplatniť v reálnom živote. Program vychováva z mladých ľudí aktívnych občanov, schopných meniť svet k lepšiemu, podporuje rozvoj kompetencií pre riešenie problémov svojho okolia, strategických kompetencií, kompetencií pre spoluprácu, kritické myslenie, komunikačné kompetencie, digitálne kompetencie, normatívne hodnotové kompetencie, sebauvedomenie a sebaovládanie.

    Čiastkové ciele sa realizujú v 4 krokoch:

    Prijatie výzvy – sa týka zostavenia akčného tímu žiakov pod vedením koordinátora projektu, príprava žiakov na ďalšie fázy projektu.

    Mapovanie komunity – sa venuje analýze problémov okolia, ktorá vyústi do výberu témy žiackeho projektu. Žiaci sa zamerajú na ekologické, sociálne a kultúrne danosti regiónu.

    Akčné kroky – spočívajú v plánovaní, príprave a realizácii projektu. Obsahom sú školské a mimoškolské aktivity v súlade s vybranou témou.

    Oslava a vyhodnotenie dopadu projektu – je zavŕšenie práce žiackeho tímu. Obsahom je reflexia, vyhodnotenie, spoločná oslava a prezentovanie výsledkov projektu s ohľadom na stanovené ciele.

    Súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je školenie pedagógov zážitkovou formou, ktorí budú žiakov viesť k naplneniu cieľov žiackeho projektu.

    Trvanie projektu: september 2020 – jún 2021

    Výška dotácie: 400€

    Realizácia projektu: nadácia GREEN FOUNDATION, Búdkova cesta 22, Bratislava

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom