• Názov projektu: 

    Prírodovedné bádanie v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

    Naším zámerom je vyniesť výchovno-vzdelávací proces z klasických školských lavíc do prírody, vzbudiť u žiakov záujem o životné prostredie blízkeho okolia a to nielen teoretizovaním, ale vlastnou aktívnou pracovnou činnosťou so zámerom rozvinúť u žiakov schopnosť vedecky myslieť. Včleniť do vyučovania aktivity, ktoré by svojou podstatou a aktuálnosťou podnietili zvedavosť žiakov a túžbu po vzdelávaní.

    Aktivitami chceme umožniť žiakom poznávať rastlinné a živočíšne druhy blízkeho okolia, starať sa o ne, monitorovať stav zložiek životného prostredia v okolí a získané informácie vedieť spracovať do žiackych vedeckých projektov s návrhom vlastných riešení na daný problém.

    1. Bezhraničný svet prírody:

     - Poznávacia časť: vytvoriť interiérový náučný chodník s akváriom, vertikálnou záhradou, sadiť, starať sa o rôzne druhy rastlín, spoznávať životné prejavy rastlinných a živočíšnych druhov, zbierať a spracovávať empirický materiál v rámci tvorby projektov.

    - Monitorovacia časť: zmapovať výskyt rastlinných a živočíšnych druhov v blízkom okolí a zistiť prítomnosť negatívnych zásahov človeka do prírody okolia.

    - Progresívna časť: starostlivosť o rastliny vo vertikálnej záhrade a živočíchy v akváriu (vlastná práca detí ich naučí chrániť to, čo vytvorili), vytvoriť exteriérový chodník s informačnými tabuľami v školskej záhrade.

    2. Prírodné zdroje. A čo bude nasledovať?

    - Poznávacia časť: porovnať spotrebu energie kedysi a dnes, spoznať zdroje energie.

    - Monitorovacia časť: zmonitorovať spotrebu energie v škole a v domácnosti, zistiť zdroje energie v blízkom okolí.

    - Progresívna časť: tvorba modelov alternatívnych zdrojov energie, vysvetľovanie princípov fungovania.

    3. Globálne problémy ľudstva optikou žiakov:

     - Poznávacia časť: spoznať ekologické problémy v škole a jej okolí, vytvoriť zbierky ekologických pokusov a realizovať ich.

    - Monitorovacia časť: zistiť stav zložiek životného prostredia (stupeň znečistenia vody, vzduchu a pôdy ekotestami, kyslosť dažďovej vody a pod.), zmonitorovať divoké skládky odpadu.

    - Progresívna časť: navrhnúť riešenia ekoproblémov.

     

    Trvanie projektu: október 2019 – november 2020

    Finančná dotácia vo výške:  2 290 €

    „Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom