• Prírodovedné bádanie v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

     

    Naším zámerom je vyniesť výchovno-vzdelávací proces z klasických školských lavíc do prírody, vzbudiť u žiakov záujem o životné prostredie blízkeho okolia a to nielen teoretizovaním, ale vlastnou aktívnou pracovnou činnosťou so zámerom rozvinúť u žiakov schopnosť vedecky myslieť. Včleniť do vyučovania aktivity, ktoré by svojou podstatou a aktuálnosťou podnietili zvedavosť žiakov a túžbu po vzdelávaní.

    Aktivitami chceme umožniť žiakom poznávať rastlinné a živočíšne druhy blízkeho okolia, starať sa o ne, monitorovať stav zložiek životného prostredia v okolí a získané informácie vedieť spracovať do žiackych vedeckých projektov s návrhom vlastných riešení na daný problém.

     

    1. Bezhraničný svet prírody:

     - Poznávacia časť: vytvoriť interiérový náučný chodník s akváriom, vertikálnou záhradou, sadiť, starať sa o rôzne druhy rastlín, spoznávať životné prejavy rastlinných a živočíšnych druhov, zbierať a spracovávať empirický materiál v rámci tvorby projektov.

    - Monitorovacia časť: zmapovať výskyt rastlinných a živočíšnych druhov v blízkom okolí a zistiť prítomnosť negatívnych zásahov človeka do prírody okolia.

    - Progresívna časť: starostlivosť o rastliny vo vertikálnej záhrade a živočíchy v akváriu (vlastná práca detí ich naučí chrániť to, čo vytvorili), vytvoriť exteriérový chodník s informačnými tabuľami v školskej záhrade.

     

    2. Prírodné zdroje. A čo bude nasledovať?

    - Poznávacia časť: porovnať spotrebu energie kedysi a dnes, spoznať zdroje energie.

    - Monitorovacia časť: zmonitorovať spotrebu energie v škole a v domácnosti, zistiť zdroje energie v blízkom okolí.

    - Progresívna časť: tvorba modelov alternatívnych zdrojov energie, vysvetľovanie princípov fungovania.

     

    3. Globálne problémy ľudstva optikou žiakov:

     - Poznávacia časť: spoznať ekologické problémy v škole a jej okolí, vytvoriť zbierky ekologických pokusov a realizovať ich.

    - Monitorovacia časť: zistiť stav zložiek životného prostredia (stupeň znečistenia vody, vzduchu a pôdy ekotestami, kyslosť dažďovej vody a pod.), zmonitorovať divoké skládky odpadu.

    - Progresívna časť: navrhnúť riešenia ekoproblémov.

     

    Trvanie projektu: október 2019 – november 2020

    Finančná dotácia vo výške:  2 290 €

     

    „Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom