• Revolution Train

     • Študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia prežili v piatok 21.10.2022 unikátne interaktívne zážitkové vzdelávanie.

      Nastúpením do multimediálneho, 165 metrov dlhého vlaku v Múzeu dopravy STU v Bratislave s názvom REVOLUTION TRAIN sa zúčastnili  projektu primárnej protidrogovej prevencie založenom na zmyslovom  prežití  a interaktivite.

      6 vagónov, 4 kinosály, 8 interaktívnych miestností a v nich skutočný príbeh drogovej závislosti ponúkol študentom možnosť zapojiť všetky zmysly, vytvoriť si iný pohľad na legálne a nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať sa k pozitívnym životným voľbám.

     • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

     • V piatok 21. októbra 2022 sa v Bratislave, v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka, na Prokofievovej 5 konalo slávnostné vyhodnotenie 33. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.   

      Porotcovia - spisovateľka Marta Hlušíková, básnik Erik Ondrejička a literárny publicista Dado Nagy hodnotili 280 literárnych prác od 134 autorov v štyroch vekových kategóriách. Po skončení vyhlasovania sa uskutočnil seminár tvorivého písania s tohtoročnými porotcami súťaže.

      V III. kategórii – žiaci SŠ, vo vlastnej literárnej tvorbe poézie získala čestné uznanie žiačka našej školy Ema Mihaliková (II.D).

     • Škultétyho rečňovanky

     • Dňa 7.10.2022 sa v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnil 31. ročník celoštátnej prehliadky VLASTNEJ literárnej tvorby detí a študentov - Škultétyho rečňovanky. Zapojilo sa do nej takmer 170 detí. Z nich  odborná porota ocenila 26 súťažiacich v troch vekových kategóriách. V tretej kategórii – študenti SŠ uspela aj naša žiačka Aneta Milatová (t.č. už študentka VŠ). Do súťaže sa jej tvorba posielala ešte v uplynulom šk.r., kedy bola žiačkou VIII.OG.

      Nechýbalo kladenie vencov pred pamätníkom A. H. Škultétyho na námestí, slávnostné oceňovanie v Obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, rozborový seminár a ani chutné občerstvenie. Program otvorili tri besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, básnikom Jánom Petríkom (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči) a Ľubicou Kepštovou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko.

      Teší nás, že naši žiaci sú úspešní aj po tom, ako opustia brány školy a svojou reprezentáciou robia dobré meno nielen sebe, ale aj Gymnáziu v Topoľčanoch.

     • Školský sen sa stal skutočnosťou

     • Osemdesiatšesť rokov od založenia našej školy v roku 1936 sa sen viacerých generácií gymnazistov stal skutočnosťou.

      V roku 1941 sa začalo s výstavbou súčasnej budovy gymnázia podľa návrhu pôvodom židovského architekta Ferdinanda Silbersteina, rodáka zo Serede. V architektonickom návrhu sa nepočítalo so školskou jedálňou. Stravovanie žiakov a zamestnancov školy bolo rôzne, spočiatku v topoľčianskych hostincoch a reštauráciách, alebo z prinesených zásob. V období socializmu vznikli v meste viaceré základné a stredné školy a stravovanie sa presunulo tam. Po nástupe nového vedenia školy pred tromi rokmi v roku 2019, sa otázka stravovania riešila opäť. Nakoľko bol voľný školský trojizbový byt na vyvýšenom prízemí, pristúpilo sa k jeho prestavbe na priestor na stravovanie.

      V utorok dňa 11. októbra 2022 sa v dopoludňajších hodinách konalo slávnostné otvorenie priestorov vhodných na stravovanie. Na slávnosť boli pozvaní zástupcovia zriaďovateľa z Nitrianskeho samosprávneho kraja, členovia Rady školy a Rodičovského združenia, ako aj všetci zamestnanci školy. Všetkých zúčastnených privítala zástupkyňa školy Ing. Mgr. Miriam Harwood a oboznámila nás s programom podujatia. Úvodné slovo v zborovni predniesla riaditeľka školy PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a následne nás minulosťou a súčasnosťou školy previedla Mgr. Soňa Krajčíková. Zástupcovia školského parlamentu Matúš Hlocký, David Kapusta a Kristína Kyseľová odprezentovali aktivity žiakov školy a žiačka Alexandra Mihalíková navodila príjemnú atmosféru hrou na klavír.

      Po úvodnej časti sa pozvaní hostia presunuli do nových priestorov, kde nasledoval slávnostný príhovor zástupkyne školy Mgr. Ľubice Candrákovej a krst prvej kuchárskej knihy Gymnázia – „Gymplovarky“. Knihu uviedla do života predsedníčka Rodičovského združenia Mgr. Martina Hostačná Szabová za pomoci redaktorky knihy Mgr. Dominiky Polákovej, jazykovej korektorky Mgr. Miriam Sedláčekovej a riaditeľky školy PaedDr. Martiny Mazáňovej, PhD. Slávnostné dopoludnie sme zavŕšili chutným občerstvením a vzájomnými priateľskými rozhovormi.

      A tak sa sen našich školských predkov stal skutočnosťou.

     • Odborná exkurzia z ENV

     • Dňa 5. 10. 2022 sa 44 žiakov z tried 1. a 2. ročníka zúčastnilo v sprievode vyučujúcich Mgr. S. Krajčíkovej a RNDr. M. Krajčíka odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy v stredisku ENV Dropie v Zemianskej Olči.

      Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Žiakov zaujalo unikátne prírodné prostredie strediska a aktivity, ktoré realizovali s nimi pracovníčky centra ENV. Na spiatočnej ceste žiaci navštívili lodný mlyn v Kolárove.

      Mgr. S. Krajčíková

     • Ekotopfilm - Envirofilm

     • Dňa 6.10.2022 sa žiaci II.B triedy zúčastnili v SD v Topoľčanoch Festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Výchovno-vzdelávací program pozostával z premietaných filmov a besedy s lektormi programu na témy významu, reálneho ohrozenia a aktívnej ochrany prírody, zameranej na dažďové pralesy a ohrozené živočíchy.

      Mgr. Soňa Krajčíková

     • Literárny Kežmarok

     • V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2022 sa v Kežmarku konalo slávnostné vyhodnotenie najstaršej celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl 57. ročníka Literárneho Kežmarku.

      Organizátori už tradične pripravili pre všetkých účastníkov zaujímavý a pestrý sprievodný program na tri dni. Prijatie na radnici, otvorenie podujatia pred lýceom, vyhodnotenie súťaže v artikulárnom kostolíku, semináre v mestskej knižnice, rozbory, tvorivé dielne, prehliadky pamiatok mesta Kežmarok, divadelné predstavenia a pod. 

      Literárno-hudobné pásmo na slávnostnom vyhodnotení LK, v ktorom zazneli víťazné práce ocenených autorov v podaní žiakov miestnej ZUŠ, malo opäť vysokú estetickú i interpretačnú úroveň. Účastníkov zaujala aj prehliadka unikátnej lyceálnej knižnice. Čarovný bol aj večer s herečkou Luciou Hurajovou, aktuálnou ambasádorkou LK a režisérom Jakubom Nvotom, niekdajším úspešným účastníkom LK, ktorí počas ďalšieho večerného programu zahviezdili v divadelnom predstavení Cyrano alebo Balábilé o nose v mestskom kultúrnom stredisku.

      Porota v tretej kategórii, žiaci SŠ, v zložení: Monika Kompaníková, Júlia Čurillová, Tamara Heribanová udelila 2. miesto za poéziu Eme Mihalikovej (II.D), tretie miesto si odniesla Laura Godálová (II.C) a čestné uznanie za prózu Simona Martonková (II.D). Ocenenie za rozvoj literárneho talentu svojich žiakov získala aj Mgr. Zuzana Martišková.

     • Vedecký veľtrh 2022

     • V piatok 23.9.2022 sa výber žiakov 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnil odbornej exkurzie z informatiky. Jej cieľom bolo zábavnou formou predstaviť vedu a techniku mladým ľuďom. Vedecký veľtrh sa konal na nádvorí NC EUROVEA v Bratislave. Žiaci si sami mohli v prezentačných stánkoch formou interaktívnych experimentov overiť mnohé prírodné javy a skutočnosti z reálneho života. Okrem pokusov, vedeckých hračiek a vedomostných kvízov prišiel návštevníkov tohto podujatia pozdraviť a porozprávať im o svojom pobyte v kozme náš prvý kozmonaut Ivan Bella. Patrónmi podujatia boli bývalý minister ŠVVaŠ SR Juraj Draxler a prorektor FMFI UK prof. RNDr. J. Masarik, DrSc..

      Našim žiakom sa Vedecký veľtrh veľmi páčil, videli veľa noviniek z oblasti vedy a techniky, overili si svoje vedomosti a zručnosti z informatiky, fyziky, biológie, chémie, archeológie. Exkurziu zorganizovali Ing. I. Valachová a Mgr. R. Krošlák.

     • Upracme si Topoľčany

     • Žiaci Gymnázia Topoľčany sa dňa 28.9.2022 zapojili do akcie nášho mesta Upracme si Topoľčany. Pod vedením svojich pedagógov čistili areál a blízke okolie školy. Pracovné pomôcky žiakom poskytlo mesto.

      Mgr. S. Krajčíková

     • Exkurzia v Národnej banke Slovenska

     • Dňa 20.9.2022 sa výber žiakov tretieho ročníka a 27.9.2022 výber žiakov II.OG-IV.OG zúčastnil exkurzie v Národnej banke Slovenska.
      Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o Európskej únii, nazreli do tajomstiev tlače peňazí a naučili sa rozlišovať originál bankovky od falzifikátu. Počas prezentácie a diskusie s p. Ing. Novákom boli pochválení za pohotové reakcie a vedomosti. Najaktívnejšia pätica žiakov dostala ponuku, ktorá sa neodmieta. Za ich správne odpovede boli odmenení prehliadkou 30. poschodia samotnej NBS.
      Po návšteve banky sme sa presunuli do Múzea dopravy v Bratislave, kde si žiaci so záujmom pozreli autá, bicykle či motocykle, na ktorých isto jazdili aj ich rodičia či prarodičia.
      Exkurziu zorganizovali RNDr. Alena Szabová a PaedDr. Ľubica Bebjaková.

     • BIELA PASTELKA

     • Naša škola už niekoľko rokov pomáha organizovať v Topoľčanoch verejnú zbierku Biela pastelka. Je to projekt, ktorý pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do života, ktorý je nám vidiacim taký samozrejmý.

      Sme radi, že aj tento rok sme boli pritom s vami.

     • Stravovanie - školský bufet (výdajňa obedov) Gymnázium Topoľčany

     •  

      Október – zatiaľ systém stravných lístkov!

       

      1. Obedové menu na celý týždeň bude zverejnené týždeň vopred na webovej stránke školy a na informačnej  tabuli vedľa školského bufetu.

      2. V mesiaci október 2022 bude fungovať výdajňa obedov na základe zakúpených stravných lístkov.

      3. Zakúpiť si možno minimálne 10 lístkov (49€).

      4. Platiť za stravné lístky musíte cez účet SK09 0200 0000 0046 4604 8458.

      5. Pri platbe nezabudnite do poznámky pre príjemcu napísať svoje meno, priezvisko a triedu (zamestnanci povolanie).

      6. Po zaplatení si stravné lístky  prevezmete na základe dokladu (vytlačený alebo v mobile)  v školskom bufete.

      7. Po zaplatení dostanete od pani bufetárky lístky pozostávajúce z dvoch častí:

      • jedna časť lístka je na objednávku,
      • druhá časť na výdaj obedu (na prípadné otázky vám rada odpovie pani bufetárka).

      8. Obed na ďalší deň si objednávate prostredníctvom Vašich zakúpených lístkov odovzdaním jednej časti lístka školskom bufete deň vopred do 13.20 hod.

      9. Ostane vám druhá časť lístka, ktorá slúži na výdaj obedu.

      10. V piatok sa objednáva obed na nasledujúci  pondelok.

      11. Výdajňa obedov bude v prevádzke od 3.10.2022 v čase od 11.25 hod. - 14.45 hod. 

      12. V mesiaci november 2022 budú vaše nevyčerpané lístky vymenené za kredity.

       

      Prajeme Vám dobrú chuť!                                                                                      Štefan Kupec, prevádzkovateľ

       

       Jedálny lístok 03.10.2022 - 07.10.2022 TU

       

     • Burza informácií a Burza práce 2022

     • Dňa 20.09.2022 sa po dvojročnej prestávke v Dome kultúry v Topoľčanoch konala Burza informácií a Burza práce 2022, pod záštitou ÚPSVaR Topoľčany. Na podujatí sa prezentovalo desať stredných škôl z Topoľčian a najväčší regionálni zamestnávatelia. Žiaci základných škôl získali informácie o ponuke stredoškolského štúdia v našom meste. Možnosť zoznámiť sa s našou školou ponúkli zástupcovia Študentského parlamentu: Kristína a Nina Kyseľové, Matúš Hlocký a David Kapusta.  Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu zasadne do lavíc nášho gymnázia mnoho ďalších šikovných a spokojných študentov.

    • Adaptačný týždeň pre žiakov 1. ročníka
     • Adaptačný týždeň pre žiakov 1. ročníka

     • Druhý septembrový týždeň naša škola pripravila pre žiakov prvých tried Adaptačný program s pani psychologičkou a sociálnou pedagogičkou. Jeho cieľom bolo, aby sa žiaci medzi sebou čo najlepšie spoznali a naučili sa pracovať v novom kolektíve. Aktivity boli rozmanité. Nesedeli sme len v triedach, užili sme si aj septembrové slniečko v parku. Program bol zameraný na skupinovú prácu, ktorá je vo fungovaní kolektívu veľmi dôležitá. Veľa sme sa naučili, príjemne zabavili a navzájom sa spoznali.

      Elizabeth Hulová, I.D

       

      Keď sme vošli prvý deň do triedy, v laviciach sedelo mnoho nových tvárí a v mysliach sa nám vynorila otázka „Ako ich spoznám?“. Pomohol nám Adaptačný program. Najskôr sme sa museli všetci, ako sa vraví “oťukať“, naučiť sa mená a aspoň čo-to si o našich nových spolužiakoch zapamätať. Program počas celého dňa tvorili aktivity orientované na spoluprácu a spoznávanie spoločných záujmov. Hlavným cieľom programu bolo spoznať ľudí a nájsť si v novom kolektíve množstvo priateľov.

      V mene celej triedy by sme sa chceli poďakovať pani psychologičke a sociálnej pedagogičke. Sprevádzali nás totiž nekonečným množstvom pestrých aktivít a hier, ktoré nás nielen pobavili,  ale predovšetkým naučili tímovo spolupracovať, komunikovať, tolerovať a rešpektovať sa navzájom. Ďakujeme za váš čas, trpezlivosť a snahu zjednotiť kolektív našej triedy.

      Lenka Macková a Adelka Snopová, I.A

       

       

      Našim prvákom prajeme veľa úspechov v gymnaziálnom štúdiu a radosť zo spoločne strávených chvíľ v triednom kolektíve.

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2022/23

     • ZOZNAM_KRUZKOV_2022_2023.pdf​​​​​​​​​​​​​​

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

      Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

      Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 23.09.2022. 


      V Topoľčanoch 12. 09. 2022

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Odborná exkurzia z dejepisu

     • Dňa 8. 9. 2022 vybraní žiaci štvrtého ročníka navštívili miesto utrpenia a smrti, koncentračný tábor Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Pedagogický dozor zabezpečili PaedDr. Ľ. Bebjaková, Mgr. L. Poutníková a Mgr. N. Candráková. V sprievode lektorov s odborným výkladom sme mali možnosť vidieť expozíciu v „múzeu smrti“, ktorá nám priblížila podmienky a zaobchádzanie s ľuďmi v koncentračných táboroch. Počas druhej svetovej vojny milióny ľudí, najmä Židov, bolo zavraždených práve v koncentračných táboroch. Aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli kruté obdobie holokaustu a uctili pamiatku obetí.

       

      Text: Mgr. N. Candráková

      Fotografie: Mgr. L. Poutníková, PaedDr. Ľ. Bebjaková

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci,

      dávame do pozornosti harmonogram slávnostného otvorenia školského roka 2022/ 2023:

      8,00 hod. – príchod žiakov do školy a následne do tried,

      8,15 hod. – slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore,

      9,00 hod. – návrat žiakov do tried,

      9,30 hod. – odchod domov.

      Zaradenie žiakov 1. ročníka a I. OG do tried bude zverejnené vo vestibule školy na nástenke.

      Každý žiak odovzdá triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom tlačiva, ktoré je k dispozícii ako príloha tohto oznámenia, alebo ho zákonní zástupcovia, resp. dospelí žiaci vyšších ročníkov vyplnia v EduPage (netýka sa žiakov prvého ročníka).

      Posielame stručný návod ako poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez EduPage:

      https://help.edupage.org/sk/u2462.


      Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.pdf

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR_z_15._augusta_2022.pdf

     • Študentská vedecká konferencia

     • Dňa 27. 6. 2022 sa v rámci projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne uskutočnilo školské kolo študentskej vedeckej konferencie. Konferenciu slávnostne otvorila príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., v ktorom všetkých žiakov srdečne privítala a oboznámila ich s cieľmi projektu.

      Úlohou žiakov bolo priblížiť akým spôsobom prežili environmentálny deň, aké aktivity realizovali, a či splnili vopred vytýčený cieľ. Žiaci boli rozdelení do dvoch súťažných kategórii:  I. kategóriu tvorili žiaci  tried I. - IV. ročníka osemročného gymnázia a II. kategória bola určená pre triedy 1. - 3. ročníka štvorročného a V. - VII. ročníka osemročného gymnázia.

      Študentov hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Mgr. Soňa Krajčíková, Mgr. Andrea Gajdošová a Mgr. Katarína Kuricová.

      Súčasťou prezentácií neboli len fotografie, ale aj názorná ukážka aktivít či kvíz pre publikum. Žiaci gymnázia pristúpili k školskému kolu študentskej vedeckej konferencie veľmi zodpovedne a tak rozhodovanie poroty nebolo jednoduché. Po vyhlásení víťazov sme sa so študentmi rozlúčili a na záver ich ponúkli sladkou odmenou.

      S veľkou radosťou sme konštatovali, že vyučovanie v exteriéri v podobe Enviro Day prinieslo žiakom veľa úsmevu na tvári a elánu pokračovať v ochrane našej prírody.

     • ENVIRO DAY

     • Dňa 23.05.2022 naša škola v spolupráci s partnermi z Fakulty prírodných vied a informatiky, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre pod vedením Mgr. Imrich Jakaba, PhD., zorganizovala akciu Enviro Day. 

      Akcia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Žiaci sa vzdelávali formou rôznych hier a veríme, že okrem vedomosti si odniesli aj veľa krásnych a úsmevných spomienok. 

     • Beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu PhDr. Monikou Beňovou

     • Dňa 17.6.2022 sa tretiaci v rámci seminára z občianskej náuky a žiaci druhého ročníka zúčastnili na besede s poslankyňou Európskeho parlamentu PhDr. Monikou Beňovou v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch.

      Témou bolo priblížiť činnosť a fungovanie inštitúcií Európskej únie a tiež predstaviť mladým ľuďom možnosti štúdia a praxe v týchto inštitúciách.

      Európsky rok mládeže priniesol veľa zmien v oblasti mládežníckej politiky. Žiaci sa môžu aktívne zapájať do rôznych projektov, ktorými participujú v inštitúciách Európskej únie. Tiež sme sa rozprávali o témach, ktoré trápia dnešný svet, najmä hospodárske, ekonomické otázky či zahranično-bezpečnostná politika Európy .

      Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tejto zaujímavej diskusie, ktorá nám priniesla veľa nových poznatkov z oblasti politiky Európskej únie.

      Autor: Matúš Hlocký, 3.A

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom