• Informácie k prijímaciemu konaniu

    1. Pre školský rok 2023/2024 môže škola prijať do gymnázia 7902 J so štvorročnou dĺžkou štúdia 100 žiakov.
    2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka štvorročného štúdia prijatých prvých 100 uchádzačov podľa celkového poradia.
    3. V školskom roku 2023/2024 môže škola prijať do gymnázia 7902 J s osemročnou dĺžkou štúdia 23 žiakov.
    4. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka osemročného štúdia prijatých prvých 23 uchádzačov podľa celkového poradia.
    5. Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí škola formu, obsah a rozsah písomnej  prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.
    7. Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného a osemročného štúdia na základe:
     • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejní najneskôr 30. novembra 2022 (§ 65 a §161m školského zákona),
     • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

     

    Termíny k prijímaciemu konaniu

    • do 30. novembra 2022 – gymnázium zverejní kritériá pre prijímacie skúšky,
    • do 19. marca 2023 – zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy, (prihláška na SŠ 056_2022 TU ),
    • 1. termín prijímacej skúšky je 4. mája 2023 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. mája 2023),
    • 2. termín prijímacej skúšky je 9. mája 2023 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2023),
    • riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na webovom sídle školy a na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
    • 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka,
    • zákonný zástupca žiaka najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (TU),
    • potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške,
    • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     

    Kritériá prijímacích skúšok

    Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 30. novembra 2022.

     

    Priebeh prijímacích skúšok

    Informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom