• Oznam

     • Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

      Rozhodnutie_26.3.2020.pdf 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Oznamy v súvislosti s prerušením vyučovania

     • Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené v uvedenom období:

      od pondelka 16.marca 2020 do piatku 27.marca 2020.

      Začiatok vyučovania pre všetkých žiakov je v pondelok 30. marca 2020.

       

      Samoštúdium žiakov – všetky triedy gymnázia

      V období prerušenia vyučovania budú našim žiakom pedagógovia odosielať pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, prípadne materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom aplikácie EduPage. Veríme, že žiaci využijú túto možnosť na samoštúdium a elektronické konzultácie s učiteľmi.

       

      Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

      V období prerušenia vyučovania v škole nebudú stránkové hodiny, v prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci a rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk, prípadne telefonicky 0911195626.

      O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.,riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.

      Riaditeľské voľno udeľujem na odporúčanie RÚVZ v Topoľčanoch ako preventívne opatrenie voči šíreniu respiračných ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID 19. O ďalšom postupe budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

       

     • Opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10.3.2020 do 23.3.2020 z dôvodu aktuálnej situácie rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. V našej škole sa nebude realizovať mimoškolská činnosť (krúžky).

      Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca do 23.marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

      Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zostáva zatiaľ pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nezmenený, a teda v dňoch od 17.03.2020 do 20.03.2020, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

      Žiakov sme oboznámili s pravidlami dodržiavania všeobecných preventívnych ochranných opatrení. Ich dodržiavanie denne realizujeme a kontrolujeme.

      Situáciu v našej škole neustále monitorujeme a riadime sa pokynmi MŠVVaŠ SR a ostatných nadriadených orgánov. O ďalšom postupe budete vopred informovaní.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Poskytnutie riaditeľského voľna

     • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 12.3.2020 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkových dôvodov v súvislosti s oznámením o prerušení dodávky elektrickej energie od spoločnosti ENERGO-SK, a.s.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Násile na internete

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      dovoľujem si Vám dať do pozornosti novú webovú stránku www.stalosato.sk, ktorú pripravila
      internetová poradňa IPČKO za účelom pomoci deťom, ktoré sa stali obeťou sexuálnych predátorov na
      sociálnej sieti.  
      Na webovej stránke sú cenné informácie nielen pre obete, ale aj pre rodičov a odborníkov, ktorí pracujú
      s deťmi. 

      Ing.K. Shánělová,vých. poradkyňa

     • Jarné prázdniny

     • Termín jarných prázdninn - od 17. februára 2020 (pondelok) do 21. februára 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 24. februára 2020 (pondelok).

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Milí žiaci,

      stalo sa už tradíciou, že naša škola každoročne navštevuje divadelné predstavenia v anglickom jazyku v divadle Wüstenrot v Bratislave.

      Tento rok nie je výnimkou. Dňa 2.4.2020 o 12.00 navštívime predstavenie Frankestein. Cena lístka - 7€. Doprava/autobus - 10€.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr.Urminskej a Mgr.Deviatkovej.

      FRANKENSTEIN-flyer-Slovakia.pdf​​​​​​​

     • Žiaci I.OG, II.OG, III.OG a IV.OG!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

       s témou – šikanovanie –   na triednických hodinách – harmonogram)

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Žiaci VI.OG a 2. ročníka!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

       s témou – voľba povolania verzus životná cesta –   na triednických hodinách – harmonogram)

       

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Žiaci VII.OG a 3. ročníka!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s témou - obchodovanie s ľuďmi

      –   na triednických hodinách - harmonogram )

       

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Vianočné prianie

     • Nech je váš svet naplnený dobrom a láskou nielen počas sviatkov, ale aj počas nového roka 2020.

      Šťastné a spokojné prežitie vianočných sviatkov želám všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom našej školy.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Vianočné prázdniny

     • Termín vianočných prázdnin - od 23. decembra 2019 (pondelok) do 7. januára 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

     • Oblečenie s logom - ponuka

     • Milí gymnazisti,

      naša škola ponúka možnosť objednať a zakúpiť si oblečenie s logom gymnázia v rôznych farbách a veľkostiach.

      Premýšľate? Váhate?

      Poďte do toho! Tričkom či mikinou s logom školy vyjadríte nielen svoju príslušnosť k našej vzdelávacej inštitúcii, ale budete rozpoznateľní na rôznych akciách organizovaných školou (športové podujatia, súťaže, odborné exkurzie a triedne výlety, DOD a pod.)

      Záujem o niektoré z tričiek či mikinu oznámte svojmu triednemu učiteľovi/učiteľke.

       

       

      tričko s krátkym rukávom              predbežná cena  9€

      tričko s dlhým rukávom                 predbežná cena 16€

      mikina s kapucňou                        predbežná cena 21€

      Oblecenie_s_logom_-_ponuka.pdf

       

      Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

     • Lyžiarsky kurz - oznam

     • Záujemcovia (žiaci I. roč., III.OG a V.OG) o lyžiarsky kurz v školskom roku 2019/20 sa môžu prihlásiť u vyučujúcich telesnej a športovej výchovy do 20.12.2019. Zároveň je potrebné k tomuto dátumu uhradiť 35€.

      PK TSV

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom