• Prístup k informáciám

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. 5/2020 Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany o postupe pri vybavovaní žiadostí o informácie majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

    Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

    • komu je určená,
    • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
    • akú informáciu si žiada sprístupniť,
    • spôsob, akým si sprístupnenie informácie žiada,
    • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

     

    Žiadosť možno podať:

    • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany,
    • písomne osobným doručením do podateľne gymnázia,
    • telefonicky: 038/ 532 47 47, 0911 195 626,
    • elektronickou poštou na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk 

     

    Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané  elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

     

    Lehoty na vybavenie žiadosti:

    Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

     

    Opravné prostriedky:

    Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

     

    Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5. 2004:

    • rozmnožovanie: 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €,
    • informácia poskytnutá cez tlačiareň PC: 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 € a 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €
    • informácia poskytnutá na CD – nosiči: 1 ks CD - nosič a obal 1,50 €,
    • informácia poskytnutá e – mailom a telefonicky: bezplatne,
    • informácia poskytnutá faxom: podľa aktuálneho cenníka Slovak Telekom, a.s.
    • odosielanie informácií poštou: podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, š.p.

     

    Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 1,66 €. 

    Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje prednostne bezhotovostne.

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom