• Ak žiadate informácie:

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Gymnázia, Ul. 17.novmebra 1180, Topoľčany o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

    Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

    - komu je určená,

    - kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),

    - akú informáciu si žiada sprístupniť,

    - spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,

    - musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

    Žiadosť možno podať:

    - písomne ako poštovú zásielku na adresu: Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany,

    - písomne osobným doručením do podateľne gymnázia,

    - telefonicky: 038/ 532 47 47, 0911 195 626,

    - elektronickou poštou na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk 

    Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané  elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

    Lehoty na vybavenie žiadosti:

    Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

    Opravné prostriedky:

    Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

    Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5. 2004:

    - rozmnožovanie: 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €,

    - informácia poskytnutá na CD – nosiči: 1 ks CD - nosič a obal 1,50 €,

    - informácia poskytnutá faxom: podľa Cenníka Slovenských telekomunikácií,

    - informácia poskytnutá e – mailom: zadarmo,

    - informácia poskytnutá cez tlačiareň PC: 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 € a 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

    - odosielanie informácií poštou: podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

    Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude Gymnáziom, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany poskytnutá zadarmo.

    Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje bezhotovostne, teda spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová známka.

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.