• Ak žiadate informácie:

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Gymnázia, Ul. 17.novmebra 1180, Topoľčany o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

     

    Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

    - komu je určená,

    - kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),

    - akú informáciu si žiada sprístupniť,

    - spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,

    - musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

     

    Žiadosť možno podať:

    - písomne ako poštovú zásielku na adresu: Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany,

    - písomne osobným doručením do podateľne gymnázia,

    - telefonicky: telefón: 038/ 532 47 47, 0911 195 626,

    - elektronickou poštou na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk.

    Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

     

    Lehoty na vybavenie žiadosti:

    Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

     

    Opravné prostriedky:

    Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

     

    Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5. 2004

    Rozmnožovanie: 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €.

    Informácia poskytnutá na CD – nosiči: 1 ks CD - nosič a obal 1,50 €.

    Informácia poskytnutá faxom: podľa Cenníka Slovenských telekomunikácií.

    Informácia poskytnutá e – mailom: zadarmo.

    Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC: 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 € a 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €.

    Odosielanie informácií poštou: podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

    Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude Gymnáziom, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany poskytnutá zadarmo.

     

    Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje bezhotovostne, teda spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom