• Žiacke vedecké sympózium

    Ciele projektu:

    a) Hlavným zámerom projektu je zapojenie mladých ľudí do bádania, objavovania v oblasti prírodných vied. Prispieť ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou, verejnosťou a prispieť k popularizácii vedy.

    b) Cieľom je zorganizovať podujatie pod názvom „Žiacke vedecké sympózium“ v spolupráci s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied v podobe súťažnej prehliadky vedeckých prác žiakov, ktorá má podnecovať deti, žiakov a študentov k tvorivosti. Má rozvíjať ich vedecko-technické poznanie, logické myslenie a zručnosti.

    Prínos projektu:

    Prínosom aktivít projektu je: aktívne zapájanie žiakov do procesu rozvoja vedy a techniky a plnohodnotný rozvoj aktivít, ktoré podporujú zvýšenie záujmu mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín a ktoré prispievajú k zatraktívneniu vedeckej a technickej kariéry pre mladých ľudí v súvislosti s ich budúcou profesijnou orientáciou.

    Vzhľadom na to, že práce, resp. projekty detí, žiakov a študentov môžu byť prezentované v podobe posterov (plagátov), priestorových modelov, počítačového a multimediálneho spracovania, súťažná prehliadka podporuje komunikatívnosť, rečový prejav a pohotovosť prezentujúcich a zároveň podnecuje k zodpovednosti a sebakritickosti.

    Trvanie projektu: máj 2020 - november 2020

    Finančná dotácia vo výške:  500 €

    „Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom