• Názov projektu: Žiacke vedecké sympózium

    Ciele projektu:

    a) Hlavným zámerom projektu je zapojenie mladých ľudí do bádania, objavovania v oblasti prírodných vied. Prispieť ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou, verejnosťou a prispieť k popularizácii vedy.

    b) Cieľom je zorganizovať podujatie pod názvom „Žiacke vedecké sympózium“ v spolupráci s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied v podobe súťažnej prehliadky vedeckých prác žiakov, ktorá má podnecovať deti, žiakov a študentov k tvorivosti. Má rozvíjať ich vedecko-technické poznanie, logické myslenie a zručnosti.

    Prínos projektu:

    Prínosom aktivít projektu je: aktívne zapájanie žiakov do procesu rozvoja vedy a techniky a plnohodnotný rozvoj aktivít, ktoré podporujú zvýšenie záujmu mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín a ktoré prispievajú k zatraktívneniu vedeckej a technickej kariéry pre mladých ľudí v súvislosti s ich budúcou profesijnou orientáciou.

    Vzhľadom na to, že práce, resp. projekty detí, žiakov a študentov môžu byť prezentované v podobe posterov (plagátov), priestorových modelov, počítačového a multimediálneho spracovania, súťažná prehliadka podporuje komunikatívnosť, rečový prejav a pohotovosť prezentujúcich a zároveň podnecuje k zodpovednosti a sebakritickosti.

    Trvanie projektu: máj 2020 - november 2020

    Finančná dotácia vo výške:  500 €

    „Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom