•  

    ITMS: 312011Y720

     

    Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     

    Cieľom realizácie aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  je:

    • zvýšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP v škole, ale aj v ďalšom živote,
    • rozšírenie možností spolupráce žiakov, pedagogických zamestnancov a rodičov s pedagogickými asistentmi a členmi inkluzívneho tímu (školský psychológ a sociálny pedagóg),
    • zlepšenie pozitívnej a antidiskriminačnej klímy v triede a v škole, komunikácie medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

    Realizáciou národného projektu, čiže prijatím nových 5 zamestnancov, prispejeme k naplneniu vízie našej školy. Naším cieľom je:

    1. Intenzívna podpora mimoriadnych talentov, rozšírenie mimoškolskej činnosti, zavedenie tematických dní.
    2. Zlepšenie študijných výsledkov žiakov vrátane žiakov so ŠVVP.
    3. Zavedenie žiackych portfólií zameraných na analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov a napredovaní (zámerom je odomykať potenciál žiakov).
    4. Zavedenie pravidelnej diagnostiky schopností žiakov so súhlasom rodičov za účelom výberu vhodného profesijného zamerania.
    5. Učiť žiakov organizovať si svoj čas (riadenie času je disciplína), určiť si jasné ciele a priority.
    6. Podporovať rozvoj harmonickej osobnosti žiaka, rozšíriť školské poradenstvo v oblasti profesijného rastu, profesijného kariérového poradenstva.
    7. Zníženie absencie žiakov na vyučovaní.
    8. Eliminovanie sociálno-patologických javov a  predchádzanie rizikovému správaniu žiakov, eliminovanie prejavov šikanovania, rasizmu, extrémizmu, posilnenie úcty k základným ľudským právam a slobodám rôznymi aktivitami.

     

    Pracovné pozície a ich náplň:

    1. Pedagogickí asistenti (3 úväzky) - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, vykonávanie dozoru počas prestávok,  sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, priame vedenie alebo napomáhanie pri mimoškolskej činnosti, organizovanie spoločenských podujatí a spolupráca s rodičmi.
    2. Školský psychológ (1 úväzok) - poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb, poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom gymnázia, plnenie tzv. podporných služieb v škole. Spolupodieľanie sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne na ich aplikácii v praxi. Realizácia preventívnych aktivít (organizovanie prednášok, besied, exkurzií, voľnočasových aktivít a pod.) a orientačnej psychologickej diagnostiky.
    3. Sociálny pedagóg (1 úväzok) -  mapovanie  a prevencia sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied pre žiakov, rodičov,  spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich IVVP, pravidelná práca s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, odborné  a osvetové činnosti, zabezpečovanie sociálneho servisu pre žiakov.

    Výstupy:

    1. Zlepšenie študijných výsledkov, zvýšenie úspešnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP v súťažiach a v prijímaní na kvalitné vysoké školy prostredníctvom podpory mimoriadnych talentov a rozšírenia mimoškolskej činnosti – očakávame viac úspechov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach,  viac zapojených žiakov do mimoškolskej činnosti a aktivít školy.  
    2. Podpora kariérového poradenstva žiakov a tvorba žiackych portfólií – očakávame zlepšenie študijných výsledkov a výber vhodnej profesijnej orientácie žiakov.
    3. Zníženie absencie žiakov na vyučovaní – očakávame zníženie vymeškaných hodín. 
    4. Zlepšenie pozitívnej a antidiskriminačnej klímy v triede a v škole, eliminovanie sociálno - patologických javov, prejavov šikanovania, rasizmu, extrémizmu – očakávame zvýšený počet preventívnych aktivít, realizácia tematických dní.
    5. Edukácia pedagógov, rodičov, žiakov – očakávame zvýšenie záujmu rodičov o spoluprácu so školou pri vzdelávaní žiaka vrátane žiakov so ŠVVP.
    6. Rozšírenie členov pedagogického zboru o 3 pedagogických asistentov a 2 členov inkluzívneho tímu – očakávame vytvorenie vhodných podmienok pre začlenenie žiakov so ŠVVP, naplnenie vízie školy.
  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom