• Oznam pre uchádzačov o štúdium pre šk. rok 2019/20

     • Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2019/20  nasledujúce informácie:

      • do gymnázia so 4ročnou dĺžkou štúdia  škola  zaevidovala  181 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
      • do gymnázia  s 8ročnou dĺžkou štúdia škola  zaevidovala  29 prihlášok žiakov 5. ročníka;
      • 21  uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  02. 05. 2019. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  štvrtok 09. 05. 2019.
      • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (13. 05. 2019) a v 2. termíne (16. 05. 2019);
      • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

       

      V Topoľčanoch  03. 05. 2019  

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Polročné prázdniny

     • Jarné   prázdniny  -  25.02. -  01.03.2019

      Hodiny pre verejnosť  od 06.30 – 13.30 hod.

                               

      Topoľčany  22.02.2019; Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

    • Vianoce v triede
     • Vianoce v triede

     • Triedna rozlúčka s rokom 2018

      Piatok 21. decembra 2018 sú žiaci v škole od 8.00 h. do 11.30 h.

       

      Prajeme všetkým pokojné sviatky a pokojný nový rok 2019

       

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že im boli odoslané prístupové kódy k internetovej žiackej knižke. Na jej úplnom spustení sa intenzívne pracuje tak, aby v najbližších dňoch bola aktívna, prístupná pre Vás.


      Využite, prosím, pre informovanie sa o prospechu a správaní
      informačné popoludnie štvrtok 13.12.2018 od 14.45 h. do 16.15 h.

    • Deň otvorených dverí - 13. 12. 2018
     • Deň otvorených dverí - 13. 12. 2018

     •  

      Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl

      13.december 2018 (štvrtok)

      od 8.00 do 14.00 hod.

       

      Srdečne pozývame žiakov, rodičov, výchovných poradcov, pedagógov i ostatných záujemcov, pre ktorých bude pripravený špeciálny program – organizovaná prehliadka školy, možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách. Predmetové komisie budú mať pripravené prezentácie. Oboznámime Vás s úspechmi našich žiakov a budú k dispozícii aktivity, ktorých sa môžete zúčastniť a súčasne sa porozprávať s pedagógmi i žiakmi našej školy o štúdiu a mimoškolských aktivitách.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Informácie na tel. č. 038/5324747; 038/5326447, email: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

      plagat.png 

     • Oznam

     • Jesenné   prázdniny 2018

       

      29.10.2018 -  riaditeľské voľno, 31.10. – 02.11.2018 jesenné prázdniny

      Hodiny pre verejnosť  od 06.30 – 13.45 hod.  

       

      Topoľčany  26.10.2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods.5 zákona  č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní  .. .poskytujem žiakom zo závažných organizačných a prevádzkových dôvodov –  vykonanie  revízie  prenosných elektrických zariadení

       na deň  29.10.2018 riaditeľské voľno.

       

      V Topoľčanoch  dňa 19.10. 2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Upravené vyučovanie

     • Pondelok 22. októbra 2018 bude upravená organizácia vyučovania pre posledné tri vyučovacie hodiny nasledovne:

      5. vyučovacia hodina:  11.35 – 12.10 h.

      6. vyučovacia hodina:  12.20 – 12.55 h.

      7. vyučovacia hodina:  13.00 – 13.30 h.          

     • Družobné stretnutie Gymnázium Otrokovice - Gymnázium Topoľčany

     • V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa zástupcovia pedagógov a žiakov našej školy zúčastnili športového družobného stretnutia v Otrokoviciach. Žiaci súťažili v atletike, florbale, malom futbale a súčasťou stretnutia bol aj "Beh družby".

      Ďakujeme pedagógom a študentom za reprezentáciu našej školy.

     • Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

     • Pondelok 8. októbra 2018 našu školu navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. So žiakmi 3. a 4. ročníka diskutoval o vysokých školách a kvalite slovenského školstva.

     • Župná kalokagatia 2018

     • V Žiline 5. októbra 2018 družstvo žiakov našej školy,  po víťazstve v krajskom kole, získalo tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže "Župná kalokagatia 2018".

     • Ponuka krúžkov v šk. roku 2018/2019

     • Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov – od  septembra 2018

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho krúžku.

      Rozhodnutie  navštevovať  niektorý krúžok je dobrovoľné. Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou  pravidelne  ho navštevovať. Záujem o prácu v krúžku oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do  21. septembra  2018.

      V Topoľčanoch 12. septembra 2018                                                                                      

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Riaditeľstvo  školy oznamuje  rodičom a žiakom, že preukážky na zľavu  cestovného bude  škola potvrdzovať  od  23.08.2018 v čase od  06.30 – 13.30 h. 

      Dbajte, prosím, aby boli tlačivá  riadne vyplnené.

      Preukážku na zľavu  na železničnú dopravu je potrebné vyplniť takto:

      žiaci posledného ročníka  od  01. 09.2018 do 30.06.2019;

      žiaci ostatných ročníkov  od  01.09.2018 do 31.08.2019.

      Všetky ostatné  potvrdenia dostanú všetci  žiaci  od triednych učiteľov  na začiatku školského roka.

      Vyučovanie  v školskom  roku  2018/19  začne pondelok  3. septembra  2018 slávnostným otvorením. Žiaci sa stretnú v triedach o 08.00 h.    Riadne vyučovanie  podľa rozvrhu začne utorok  4. septembra 2018.

       

      Topoľčany  07.08.2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na výstavu pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

      Roky bojov, obetí a nádejí

      (1914 -1920)

      Termín výstavy je predĺžený do 20. septembra 2018.

      Prosíme o nahlásenie návštevy vopred na tel.: 0915050980

     • Oznam

     • Škola oznamuje žiakom budúceho prvého ročníka, že skupina cudzieho jazyka FRANCÚZSKY JAZYK bude otvorená.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/19

      sa konať

      n e b u d e.

       

      V Topoľčanoch 31. mája 2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.