• Informácie o programe

    •  

     Skola_priatelska_k_detom_-_informovanie_rodicov.pdf

     Skola_priatelska_k_detom_-_Prispevok_do_skolskeho_rozhlasu.pdf

      

     Cieľ programu:

     - vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou,

     - škola priateľská deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

     Ciele školy:

     - približovať žiakom dôležitosť a význam práv detí v kontexte s povinnosťami,

     - rešpektovať práva detí, sledovať najlepší záujem dieťaťa,

     - venovať zvýšenú pozornosť efektívnej komunikácii s rodičovskou verejnosťou,

     - pokračovať v posilnení spoluúčasti žiackej školskej rady v niektorých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu,

     - pokračovať v zapájaní do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv,

     - identifikovať signály násilia páchanom na deťoch ( šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie),

     - v oblasti výchovy k ľudských právam zapojiť všetky zainteresované subjekty na škole, ktorými sú vedenie školy, výchovný poradca, učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci školy, žiacka školská rada, rodičovská rada a rada školy.

      

     Kritériá na získanie titulu Škola priateľská deťom:

                 1. informovanie o programu Škola priateľská deťom,

                 2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

                 3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,

                 4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

                 5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,

                 6. voliteľné kritérium - spoločné neformálne  stretnutia.

      

     Termín: školský rok 2017/18

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom