• Oznam - otvorenie školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Vzhľadom na usmernenie NSK (zriaďovateľa našej školy) zo dňa 16.06.2020 k otváraniu stredných škôl, v ktorom sa odporúča otvoriť stredné školy len na nevyhnutné úkony - odovzdávanie učebníc a ukončenie školského roka (prevzatie vysvedčenia) Vám riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že otvorí budovu školy len na prevzatie si osobných vecí  a ukončenie školského roka dňa 30. júna 2020 o 08.00 hod.

      Odovzdávanie učebníc/prevzatie učebníc prebehne v septembri 2020 podľa harmonogramu.

      Žiadame Vás vážení rodičia, aby ste poučili svoje deti o nutnosti rešpektovať dôležité hygienicko-epidemiologické nariadenia hlavného hygienika SR, najmä na nosenie rúška, časté umývanie rúk, používanie dezinfekcie v priestoroch školy, dodržiavanie odstupov. Zákonný zástupca žiaka, resp. žiak doručí triednemu učiteľovi v deň nástupu písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podpísané zákonným zástupcom (Vyhlasenie.docx​​​​​​​).

      Povinnosťou zákonného zástupcu, v prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.

      Upozorňujeme pedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov, že v zmysle pokynov hlavného hygienika SR: „Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.“

      S pozdravom

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy


     • Rozhodnutie o obnovení vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Rozhodnutie_o_obnoveni_vyucovania.pdf

       

      Od 22.6.2020 do 26.6.2020 nebude na škole prebiehať školské vyučovanie. Obnovené bude až  29.6.2020. 

      Ďalšie informácie Vám budú zasielané priebežne prostredníctvom EduPage.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Prijímacie konanie - osemročné gymnázium

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia sa budú konať v dvoch termínoch (zákonný zástupca vybral termín v prihláške na štúdium na SŠ).

      1. termín: 15. 06. 2020 od 8.00 hod. v budove gymnázia

      2. termín: 18. 06. 2020 od 8.00 hod. v budove gymnázia

       

           Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná 02. 06. 2020 doporučenou poštou na adresu zákonného zástupcu, ktorú uviedol v prihláške.

             Prijímacie skúšky sa konajú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva ZŠ. Žiak si so sebou prinesie písacie potreby (nie kalkulačku). Na písanie používať iba modré pero! Dieťa musí mať so sebou dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

           V prípade, že sa žiak pre vážne dôvody (zdravotné, pobyt mimo územia SR a pod.) nemôže v tomto termíne dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr do 8.00 h. v deň konania prijímacej skúšky lekárske potvrdenie alebo iný doklad. Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky.

           Pokiaľ má žiak pozvaný na prijímacie skúšky potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, nech ho prinesie v deň prijímacej skúšky a odovzdá dozorkonajúcemu učiteľovi v triede, ak nebolo zaslané spolu s prihláškou.

           Podrobné kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na vchodových dverách Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany a na internetovej stránke www.gymtop.edupage.sk.

       

      Prílohu pozvánky tvorí: 1x návratka a 1x vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré zákonný zástupca odovzdá v deň prijímacej skúšky pri vstupe dieťaťa do školy určenému zamestnancovi.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., 

      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti aktualizované Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizované 20.04.2020). 

      Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_strednej_skoly_20.4.2020.pdf

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      ešte stále máte možnosť prispieť svojimi 2% zo zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Topoľčany. RZ používa finančné prostriedky výlučne pre podporu výučby alebo mimoškolských aktivít. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa aj tento rok rozhodnete pre darovanie práve nám.

      Názov: SRRZ -RZ pri Gymnáziu

      Adresa: Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany

      IČO: 173196170194

      Právna forma: Občianske združenie

      IBAN: SK5309000000000038526964

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z prímov  v znení neskorších predpisov  Vyhlasenie-2020-DP-2019.pdf

        Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Potvrdenie_2020-DP-2019.pdf

        Za  ústretový prístup Vám Gymnázium v Topoľčanoch a Rodičovské združenie pri   Gymnáziu v Topoľčanoch vopred ďakujú.

     • Prijímacie konanie

     • Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium)

      • Prihlášky na štúdium na stredných školách podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.
      • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.
      • Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

      Rozhodnutie_26.3.2020.pdf 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Oznamy v súvislosti s prerušením vyučovania

     • Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené v uvedenom období:

      od pondelka 16.marca 2020 do piatku 27.marca 2020.

      Začiatok vyučovania pre všetkých žiakov je v pondelok 30. marca 2020.

       

      Samoštúdium žiakov – všetky triedy gymnázia

      V období prerušenia vyučovania budú našim žiakom pedagógovia odosielať pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, prípadne materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom aplikácie EduPage. Veríme, že žiaci využijú túto možnosť na samoštúdium a elektronické konzultácie s učiteľmi.

       

      Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

      V období prerušenia vyučovania v škole nebudú stránkové hodiny, v prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci a rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk, prípadne telefonicky 0911195626.

      O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom EduPage a webovej stránky školy.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.,riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.

      Riaditeľské voľno udeľujem na odporúčanie RÚVZ v Topoľčanoch ako preventívne opatrenie voči šíreniu respiračných ochorení vyvolaných novým koronavírusom COVID 19. O ďalšom postupe budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

       

     • Opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10.3.2020 do 23.3.2020 z dôvodu aktuálnej situácie rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. V našej škole sa nebude realizovať mimoškolská činnosť (krúžky).

      Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca do 23.marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

      Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zostáva zatiaľ pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nezmenený, a teda v dňoch od 17.03.2020 do 20.03.2020, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

      Žiakov sme oboznámili s pravidlami dodržiavania všeobecných preventívnych ochranných opatrení. Ich dodržiavanie denne realizujeme a kontrolujeme.

      Situáciu v našej škole neustále monitorujeme a riadime sa pokynmi MŠVVaŠ SR a ostatných nadriadených orgánov. O ďalšom postupe budete vopred informovaní.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Poskytnutie riaditeľského voľna

     • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 12.3.2020 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkových dôvodov v súvislosti s oznámením o prerušení dodávky elektrickej energie od spoločnosti ENERGO-SK, a.s.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Násile na internete

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      dovoľujem si Vám dať do pozornosti novú webovú stránku www.stalosato.sk, ktorú pripravila
      internetová poradňa IPČKO za účelom pomoci deťom, ktoré sa stali obeťou sexuálnych predátorov na
      sociálnej sieti.  
      Na webovej stránke sú cenné informácie nielen pre obete, ale aj pre rodičov a odborníkov, ktorí pracujú
      s deťmi. 

      Ing.K. Shánělová,vých. poradkyňa

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.