• Literárna jar Ondreja Čiliaka 2022

     • Dňa 17. 06. 2022 sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi konal 19. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby „Literárna jar Ondreja Čiliaka“.
      Prihlásilo sa cez 100 účastníkov najrôznejšieho veku a spolu bolo poslaných cez 320 básní a poviedok vo voľnej téme.
      Kategórie boli štyri a diela hodnotila porota v zložení členov SC PEN: Marta Hlušíková, Jozef Slovák, Marek Mittaš a Jozef Heriban, ktorý bol jej predsedom.
      Za našu školu sa v kategórii Študenti do 18 rokov úspešne umiestnila žiačka 1.C Miriam Mečárová, ktorá získala tretie miesto za poéziu

     • Geografické vychádzky

     • V rámci projektu Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Ľudské zdroje, organizuje predmetová komisia geografie geografické vychádzky, zamerané na poznávanie fyzickogeografických a humánnogeografických osobitostí miestneho regiónu. Prvá vychádzka bola na Marhát 11.6.2022 za účasti vyučujúcich RNDr. M. Krajčíka, Mgr. M. Pavlíka a 14 žiakov školy. Ďalšia vychádzka sa uskutoční 25.06.2022 na Panskú Javorinu. Ostatné vychádzky sa budú realizovať v septembri a októbri 2022.

      Mgr. S. Krajčíková, predsedníčka PK GEG

     • Odborná exkurzia z environmentálnej výchovy

     • Dňa 6. 6. 2022 sa 24 žiakov štvorročného gymnázia v sprievode RNDr. M. Krajčíka a Mgr. S. Krajčíkovej zúčastnilo odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy.

      Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Na turistickej vychádzke v Jánošíkových dierach si prezreli sústavu tiesňav a kaňonov v NPR Rozsutec v Krivánskej Malej Fatre, vystúpili k soche Jánošíka a na rozhľadňu Terchovské srdce nad obcou Terchová.

     • Aj stredoškoláci môžu vydať debut...

     •     Po dvojročnej prestávke sa 8.6.2022 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaže SLOVO vydavateľstva ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA. Pozvanie aj v tomto ročníku prijalo niekoľko osobností z oblasti kultúry a žurnalistiky, medzi nimi aj porotcovia súťaže – spisovateľ, publicista a predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) Peter Juščák a básnik a epigramatik Erik Ondrejička. Medzi 24 ocenenými deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska zaznelo aj meno nového absolútneho víťaza, ktorý okrem iného získa zmluvu na vydanie vlastnej knižnej prvotiny vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana. Stala sa ním Andrea Zubatá, žiačka 1.D Gymnázia v Topoľčanoch, ktorá okrem tohto ocenenia získala aj prvé miesto za prózu a Cenu hlasovania divákov v kategórii SŠ. Tretie miesto a rovnako Cenu hlasovania divákov si odniesla Ema Burzová, tiež z 1.D, tentokrát za poéziu v kategórii SŠ. Súčasťou akcie bol aj krst knižky víťazky 4. ročníka, vtedy len stredoškoláčky Slávky Jalčovej. Krstnými rodičmi sa stali Braňo Deák a Zuzana Mauréry. Ktovie, o nejaký čas možno budeme krstiť debut Andrejky...

     • Literárna cena Čakanky

     •   Súťaž o Literárnu cenu Čakanky za kalendárny rok 2021 sa uzavrela. Porota prijala 97 príspevkov od 89 autorov. Všetky práce pozorne prečítala a na hodnotiacom stretnutí po konfrontovaní názorov jednotlivých porotcov a sčítaní bodov ich ohodnotila.

        Za našu školu sa medzi ocenených úspešne prebojovali v oblasti tvorby mladých autorov Martina Aneštíková (2.D), 1. miesto za poéziu,

      Simona Martonková (1.D), 1. miesto za prózu,

      Michal Fráter (1.C), 3. miesto za prózu.

        Ocenení autori boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien a kultúrny program Slová a Tóny, ktorý sa konal v sobotu 28. mája 2022 v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • Dňa 19. mája 2022 sa v Kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhodnotenie 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorej spoluorganizátormi sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

        Do súťaže sa zapojilo desať žiakov našej školy, štyria z nich získali cenné ocenenia: v kategórii 2B uspel Lukáš Adamjak (III.OG), v kategórii 3 boli ocenené Ella Zimová,  Lea Kňazeje (1.D) a Martina Aneštíková (2.D). V oboch kategóriách bola ocenená aj škola Gymnázium Topoľčany, ako najlepšia v tomto ročníku súťaže.

        Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu a Slovensko. Žiaci našej školy dokázali uspieť v konkurencii a svojimi literárnymi počinmi ukázali, že im na rodnom jazyku a Slovensku naozaj záleží.

     • Športový komunitný deň

     • Športu zdar! Nazdar! Takto zaznel slávnostný športový pozdrav v areáli zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ v Topoľčanoch vo štvrtok 2.6.2022. Konal sa tu športový komunitný deň v rámci projektu Dni topoľčianskej komunity, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia spolu s koordinátorkou projektu Mgr. Ľ. Candrákovou a Mgr. B. Margovou. Spolu s nami sa do športového dňa zapojili aj deti Materskej školy Gagarinova v Topoľčanoch.

      Päť zmiešaných tímov absolvovalo rôzne športové disciplíny - hod na terč, streľba loptičky na bránu, chytanie rýb, hod kruhom na kužeľ či prejsť trasu s loptičkou na lyžičke. Získané body poctivo zapisovali a rátali naši dobrovoľníci. Kto nesúťažil, mal príležitosť si zahrať spoločenské hry, povzbudzovať súťažiacich či spríjemniť dopoludnie seniorom zaujímavými rozhovormi.

      Na záver sme sa občerstvili, spoločne si zaspievali a zamestnanci zariadenia rozdali sladké odmeny. Víťazmi boli všetci zúčastnení. Spojiť tri generácie s cieľom stráviť príjemné dopoludnie sa nám opäť raz podarilo. Veríme, že sa čoskoro stretneme na podobne milej a obohacujúcej akcii.

                                                                                                                                               Mgr. Ľ. Candráková, Mgr. B. Margová

     • Maturitný týždeň očami prvákov

     • Zatiaľ, čo sa maturanti snažili presvedčiť pedagógov o svojich vedomostiach, maturitný týždeň nám, mladším ročníkom, priniesol náhradný program. Okrem aktivít zameraných na environmentálnu výchovu, sme si pozreli divadelné predstavenie Dna a navštívili sme topoľčiansky archív.

      Vo štvrtok ráno sa nás ujala pani psychologička Mgr. Rosová-Hanáková, riaditeľka CPPPaP Topoľčany. Priniesla so sebou veľmi dobrú náladu a tak sme sa hneď pustili do témy: Manželstvo a rodičovstvo. V rovnako dobrej nálade nám naša školská psychologička PaedDr. Peciarová porozprávala niečo o duševnom zdraví a zvládaní stresu.

      Ako ďalšia v poradí k nám  prišla pani policajtka Mgr. Pašková z PZ Topoľčany. Tu sme už začali rozoberať iné témy. Rozprávali sme sa o drogových závislostiach. Nevšedný školský deň ukončil pán policajt, ktorý nám spolu s jeho chlpatými kamarátmi ukázali, ako postupujú pri vyhľadávaní drog.

      V mene celej I.D chcem poďakovať pani psychologičkám, sociálnej pedagogičke, pani policajtke, pánovi policajtovi a samozrejme aj policajným psíkom za zaujímavý a poučný program.
                                                                                                                                                                                                        Samuel Krištof, I.D

     • Spolupráca víťazí

     • Kým maturanti preukazovali svoje vedomosti pred maturitnou komisiou, najmladších študentov sme  preverili v schopnosti spolupracovať v rámci triedneho kolektívu. Dokázať sa navzájom rešpektovať, poznať svoje schopnosti i schopnosti spolužiakov, ochota hľadať riešenia a uvedomiť si, že každý môže prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa... Nie ľahká skúška, však? No pre žiakov zo IV.OG to bola hračka. Ich bojovnosťou, odhodlanosťou a spoločným úsilím si zaslúžene vybojovali titul „Najlepší tím“ spomedzi tried prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia. Súťažné disciplíny naozaj neboli jednoduché a tak na konci nikoho neminula sladká odmena. Kolektívu IV.OG blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

     • Slávnostná rozlúčka maturantov 🎓

     • Maturita je prvá väčšia skúška dospelosti a zároveň zavŕšenie stredoškolského štúdia. Preskúma naše schopnosti a vedomosti, ktoré sme si počas posledných rokov viac či menej starostlivo ukladali do hláv. Na tejto škole sme strávili 4 roky a teraz prišiel čas sa rozlúčiť. Každý z nás sa vydá svojou vlastnou cestou, ale jedno máme všetci spoločné, bude to cesta do neznáma…

     • Maturantský ples

     • Ďalšia úžasná akcia, s ktorou si dala ŽŠR veľa roboty a bolo to aj vidieť. Neskutočnú atmosféru navodil David Kapusta so svojím kvízom a keďže na každom správnom plese ide hlavne o hudbu a tanec, tak u nás to nemohlo byť iné.
      O hudobnú vložku sa postarala 🎤 Adelka Čarnogurská, 🎹Neznámy klávesák a 🎧DJ Matúš Gono. So spolužiakmi sme si túto akciu veľmi užili a dobre sa zabavili. I keď sa mi nič nepodarilo vyhrať v 🎟 tombole, aj napriek tomu budem ešte dlho spomínať na tento večer. Bolo to krásne ukončenie 4 rokov na gymnáziu.

      Max Podoba
       

     • Beseda s Gustávom Murínom

     • 11. mája 2022 sa v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch uskutočnila beseda so slovenským prírodovedcom, biológom, spisovateľom a publicistom Gustávom Murínom. Besedy sa zúčastnili žiaci 3.B a 3.D triedy. Pedagogický sprievod robili RNDr. M. Krajčík, Mgr. M Kišac a Mgr. N. Candráková.

      Program pozostával z autorovho rozprávania zážitkov z ciest, pričom predstavil viacero významných slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí (napr. Andy Warhol, Michal Strank, Ladislav Hudec či Pola Negri). Žiaci si za svoje správne postrehy počas diskusie odniesli knižnú odmenu aj s venovaním samotného autora.

      Na záver autor vyzdvihol myšlienku, že každý z nás môže byť rovnako úspešný ako naši slávni rodáci, stačí len nájsť správnu cestu a motiváciu.

      Text: Mgr. N. Candráková

      Fotogaléria: Mgr. M. Kišac 

     • Deň Zeme

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci podieľali na skrášlení školskej záhrady, prekopávali záhony s bylinkami a kvetinami, vyhrabávali zatrávnenú plochu, čistili chodníky pri budove školy.

      Akcia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Mgr. S. Krajčíková

     • Štúrovo pero

     • Uspeli sme? Áno, uspeli!

      Naša dvojčlenná výprava sa vybrala do Zvolena na celoslovenskú súťaž určenú pre stredoškolských a vysokoškolských žurnalistov a školské časopisy s názvom - 🖋 Štúrovo pero.
      Cieľ našej misie bol jasný - nevrátiť sa naprázdno!
      To sa nám aj podarilo a v silnej konkurencii kvalitných časopisov a webových stránok sa nám podarilo uspieť.

      🏆Získali sme spolu dve ocenia a to v kategóriach:

      Kategória - 📰 Stredoškolské časopisy
      🥉3.miesto - GYMPLÁK

      Kategória - 📱Online žurnalistika
      🥉3.miesto - Instagram @gymnaziumtopolcany

      V oboch kategóriach sa nám podarilo premiérovo uspieť a z ocenení máme obrovskú radosť.
      S našim📱Instagramom @gymnaziumtopolcany sme sa prebojovali do finálovej trojky ako jediný stredoškolský projekt 🎓.

      Filip Gono, Matúš Hlocký

     • LAZY DAY

     • 22. apríla sa na našej škole uskutočnil Lazy day s detskými raňajkami. Celý deň sa niesol vo veľmi pohodlnom duchu, na sebe sme mali pyžamá, župany, tepláky a papučky. Podávalo sa „kakavko“ a vianočka s maslom. Ponúkaný sortiment sme sa snažili prispôsobiť aj rôznym intoleranciám či stravovacím preferenciám, nechýbali teda bezlepkové či vegánske náhrady. Veríme, že sa Vám ďalší z našich tematických dní páčil.

     • Upracme si Topoľčany

     • Žiaci našej školy sa už tradične zapojili do akcie mesta Upracme si Topoľčany. Čistili okolie školy, zbierali odpadky v jej blízkosti.

      Mgr. Soňa Krajčíková

     • Relaxačno - náučné aktivity

     • Milí žiaci, ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa aktivít v relaxačno-náučnej miestnosti. Stačí si vybrať z nasledovnej ponuky:

      Sebapoznanie

      Budovanie zdravého vzťahu k sebe je celoživotný proces, kľúčom je sebapoznanie. Vďaka rôznym zaujímavým a zábavným aktivitám odhalíte svoje silné a slabé stránky, schopnosti, talenty a viac. Naučíte sa zdravej sebadôvere, sebauvedomeniu a sebaúcte. Ak si dokážete uvedomovať vlastnú hodnotu, dokážete vnímať aj hodnotu iných ľudí. Stanete sa tak psychicky odolní a charakterovo silní.                                                                                                           

      Vzťahy a komunikácia

      Najdôležitejším stavebným prvkom akéhokoľvek vzťahu je rešpektujúca komunikácia. Prostredníctvom praktických, zaujímavých aktivít a diskusie sa naučíte:

      • budovať dobré medziľudské / partnerské vzťahy
      • riešiť konflikty
      • byť empatickí a asertívni
      • slobodne vyjadriť svoje pocity a potreby
      • rozumieť pocitom a potrebám iných ľudí
      • spoznať rozdiely v komunikácii medzi mužmi a ženami

      Koncentrácia, pamäť, učenie

      Pozornosť a pamäť sú schopnosti, ktoré môžeme trénovať a zlepšovať. Ponúkame vám preto rôzne zábavné cvičenia a hry zamerané na zlepšenie schopnosti sústredenia, pamäti a učenia sa.

       

      Mindfulness  (Všímavosť)

      Všímavý stav mysle (mindfulness) je jednoduchý, ale efektívny spôsob, ktorý pomáha získať kontrolu nad našimi myšlienkami a emóciami. Je to výborná technika na zvládanie stresu, naučí vás prežiť náročný deň pokojným a produktívnym spôsobom. Túto techniku sa učia študenti na rôznych školách v zahraničí. Taktiež prestížne zahraničné spoločnosti, napr. Apple, Yahoo, Stabucks, Google atď. zabezpečujú svojim zamestnancom kurzy minfulness.

      Čo sa naučíte:

      • uvoľniť stres
      • predchádzať nespavosti, úzkosti, depresii
      • lepšie sa sústrediť
      • ovládať svoje myšlienky
      • lepšie porozumieť sebe samému
      • lepšie porozumieť iným ľuďom                                                                                                                     

      Relaxácia

      Vedená relaxácia vám pomôže:

      • zbaviť sa stresu, odstrániť z tela i mysle napätie nazbierané počas dňa
      • zvládať náročné životné situácie s ľahkosťou a pokojom
      • načerpať energiu
      • zlepšiť myslenie, koncentráciu a schopnosť učenia sa
      • nájsť vnútornú rovnováhu a celkovú pohodu 
      • zlepšiť kvalitu spánku

      Arteterapia

      Relaxácia prostredníctvom kreslenia a maľovania pomáha vyjadriť a spracovať emócie, nájsť vnútornú rovnováhu, porozumenie a harmóniu. Celkovo pozitívne vplýva na naše duševné zdravie.

       

      Ako sa zúčastniť?

      • Vyber si aktivitu / tému, ktorá ťa zaujíma
      • Zúčastniť sa môžeš individuálne alebo skupinovo so svojimi spolužiakmi / kamarátmi, max. 5 žiakov v skupine
      • Dohodni si termín a čas so školskou psychologičkou buď osobne, cez Edupage alebo mailom: natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk
      • Termín a čas je na našej vzájomnej dohode, najlepšie po vyučovaní, príp. počas suplovanej hodiny – len so súhlasom vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa
      • Trvanie: 45 min.
     • Odborná exkurzia z GEG

     • Dňa 11.4.2022 PK GEG organizovala odbornú exkurziu z GEG. Exkurzie do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, hvezdárne a planetária v Hlohovci sa zúčastnilo 45 žiakov štvorročného gymnázia, V.OG a VII.OG. Organizačné zabezpečenie a pedagogický sprievod robili Mgr. S. Krajčíková a RNDr. M. Krajčík.

     • Exkurzia Cenacolo 2022

     • Po dlhom období Covid-19 pandémie naša škola začína opäť „rozbiehať“ odborné exkurzie. Jednou z prvých bola už tradičná z NBV do Kráľovej pri Senci, kde pôsobí Komunita Cenacolo. Založila ju v roku 1983 talianska rehoľná sestra Elvíra Petrozzi, ktorú oslovujú jednoducho ako mama Elvíra. Je to mužská komunita, ktorá  pomáha mladým  ľuďom, ktorí majú rôzne závislosti (drogy, ...). Liečia sa z nich za pomoci viery, modlitby, ľudského spoločenstva a manuálnej práce. Na Slovensku komunita blahodarne pôsobí už 25 rokov. V júni členovia komunity pripravujú oslavy založenia.

      V stredu dňa 30. marca túto komunitu navštívilo našich päťdesiatpäť žiakov druhého ročníka s vyučujúcimi NBV – Mgr. Andreou Gajdošovou a Mgr. Mariánom Kišacom. Program pozostával z premietania dokumentárneho filmu o histórii komunity, svedectiev dvoch mladých mužov o ich životných osudoch a prehliadka celého areálu. Žiaci sa veľa zaujímali o ich denný program , spôsobe liečenia zo závislostí, financovanie komunity, samozásobovanie potravinami. Vrcholom bola záverečná ďakovná a prosebná modlitba za Komunitu Cenacolo.

      Počas cesty domov sme sa zastavili v Nitre a v autobuse sa konala  aj „rozhlasová“ súťaž o načerpaných vedomostiach a skúsenostiach z Komunity Cenacolo. 

      Vyslovujem na záver poďakovanie všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto podnetnú exkurziu.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom