Školský poriadok


 

Skolsky_poriadok__Gymnazium__Ul._17._novembra_1180__Topolcany.pdf

 

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany je stredná škola, ktorú žiak navštevuje dobrovoľne.

Týmto rozhodnutím prijíma aj zásady správania, ktoré určuje príslušná legislatíva a vnútorné smernice,

ktoré vydáva škola v záujme naplnenia cieľov výchovy a vzdelávania. Štúdiom, prácou a správaním

reprezentuje žiak seba, svoju rodinu, školu, obec, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenskú republiku

a v širších súvislostiach aj Európsku úniu, ktorej sme členmi. V záujme informovanosti sú v školskom

poriadku citované základné legislatívne ustanovenia, z ktorých vychádzajú aj interné usmernenia.

Školský poriadok pre žiakov Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany bol prerokovaný v Rade školy

na Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, v Žiackej rade na Gymnáziu, Ul. 17.novembra 1180,

Topoľčany a v pedagogickej rade. Je zverejnený vo vestibule budovy školy a na internetovej stránke školy.

Žiaci sú s ním oboznámení na triednickej hodine, zákonní zástupcovia žiakov na triednych schôdzkach

rodičovského združenia, zamestnanci školy na pracovnej porade. V školskom poriadku je citované znenie

zákona, ktoré priamo a aktuálne súvisí s výchovnovzdelávacím procesom na strednej škole. Práva a povinnosti

ustanovené týmto zákonom sú záväzné pre zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov.

V prípade podozrenia na porušenie týchto ustanovení alebo v prípade porušenia týchto ustanovení je každý

z účastníkov výchovy a vzdelávania povinný bez zbytočného odkladu informovať.

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747