• Školský poriadok pre školský rok 2010/2011


    •  

     Skolsky_poriadok__Gymnazium__Ul._17._novembra_1180__Topolcany.pdf

      

     Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany je stredná škola, ktorú žiak navštevuje dobrovoľne.

     Týmto rozhodnutím prijíma aj zásady správania, ktoré určuje príslušná legislatíva a vnútorné smernice,

     ktoré vydáva škola v záujme naplnenia cieľov výchovy a vzdelávania. Štúdiom, prácou a správaním

     reprezentuje žiak seba, svoju rodinu, školu, obec, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenskú republiku

     a v širších súvislostiach aj Európsku úniu, ktorej sme členmi. V záujme informovanosti sú v školskom

     poriadku citované základné legislatívne ustanovenia, z ktorých vychádzajú aj interné usmernenia.

     Školský poriadok pre žiakov Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany bol prerokovaný v Rade školy

     na Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, v Žiackej rade na Gymnáziu, Ul. 17.novembra 1180,

     Topoľčany a v pedagogickej rade. Je zverejnený vo vestibule budovy školy a na internetovej stránke školy.

     Žiaci sú s ním oboznámení na triednickej hodine, zákonní zástupcovia žiakov na triednych schôdzkach

     rodičovského združenia, zamestnanci školy na pracovnej porade. V školskom poriadku je citované znenie

     zákona, ktoré priamo a aktuálne súvisí s výchovnovzdelávacím procesom na strednej škole. Práva a povinnosti

     ustanovené týmto zákonom sú záväzné pre zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov.

     V prípade podozrenia na porušenie týchto ustanovení alebo v prípade porušenia týchto ustanovení je každý

     z účastníkov výchovy a vzdelávania povinný bez zbytočného odkladu informovať.

      

      

      

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom