Plán organizácie školského roka

1. p o l r o k

 

August 2019      

 • 28.08. – pracovná porada
 • zasadnutie metodického orgánu predsedov  predmetových komisií (PPK)
 • zasadnutie predmetových komisií (PK)
 • komisionálne skúšky (rozdielové, opravné)

 

September 2019

 • 02.09. – slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, BOZP, pracovná porada
 • 16.09. – EDUZBER
 • 16.09. – triedne schôdzky RZ pri G v TO  1. ročník + I. OG
 • 18.09. – zasadnutie Metodického orgánu predsedov  predmetových komisií (PPK)
 • 27.09. – vydanie a kompletizácia vzdelávacích poukazov
 • 30.09. – prihlásenie sa na maturitnú skúšku
 • OŽAZ cvičenia  –  štvorročné a osemročné gymnázium
 • 30.09. – pracovná porada

 

Október 2019

 • 21.10. – pracovná porada
 • ...nácvik opustenia budovy  v prípade mimoriadnej situácie
 • 30.10. – 31.10. jesenné prázdniny (nástup do školy 04.11.)    
 • začiatok inventarizácie           

 

November 2019

 • 04.11. – triedne schôdzky RZ pri G v TO
 • 13.11.  imatrikulácia 1.ročníka  08.00 hod. – 11.30 hod.
 • 18.11. – ¼ klasifikačná porada,  pracovná porada (pondelok   14.00 hod.)
 • zasadnutie metodického orgánu PPK
 • 2. zasadnutia PK   
 • 27.11.  – vedecký jarmok                            

 

December 2019    

 • 09.12. - 13. 12.  športový školský turnaj
 • 04. 12. – pracovná porada
 • 13.12. – záver kalendárneho roka 2019 (posedenie s bývalými zamestnancami školy)
 • 11.12. – 1.  informačné popoludnie
 • 23.12.2019  – 7.1.2020 – vianočné prázdniny
 • ukončenie inventarizácie

 

Január 2020

 • 27.01. – ½ klasifikačná porada (pondelok) +  pracovná porada
 • zasadnutie metodického orgánu  PPK
 • 3. zasadnutia PK  
 • 31.01. – ukončenie 1. polroka, výpisy hodnotenia + polročné  vysvedčenie (piatok)

 

2. p o l r o k

 

Február  2020                                   

 • 03.02. – polročné prázdniny (pondelok)
 • 10.02. – pracovná porada   (preventívno – psychologické poradenstvo pre pedagogických zamestnancov)
 • lyžiarsky kurz
 • 17.02. 21.02.2020 – jarné prázdniny

 

Marec 2020

 • 02.03. – pracovná porada
 • 17.03. – EČ a PFIČ  MS zo SJL
 • 18.03. – EČ a PFIČ MS z CUJ
 • 19.03. – EČ  MS z MAT
 • 16.03. – triedne schôdzky RZ pri G v TO
 • 27.03. – pracovná porada ku Dňu učiteľov 

 

Apríl  2020

 • 01.04. testovanie 9 SJL , MAT
 • 06.04. – ¾ klasifikačná porada   
 • zasadnutie metodického orgánu PPK
 • 4. zasadnutie PK    
 • 09.04. - 14.04. veľkonočné prázdniny                

 

Máj 2020

 • 04.05. – koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 07.05. – odovzdávanie vysvedčení  4. ročník  +  rozlúčka s končiacim ročníkom 
 • 11.05. 15.05. – akademický týždeň                              
 • 11.05. – prvý termín prijímacej skúšky do štvorročného  a osemročného gymnázia   
 • 14. 05. – druhý termín prijímacej skúšky do 4 r.štvorročného a osemročného gymnázia
 • 18. 05. – 22.05. - ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 • OŽAZ/cvičenia  – štvorročné a osemročné gymnázium    

                  

Jún 2020

 • 01.06. –  2. informačné popoludnie                           
 • 08.06. – pracovná porada
 • KOŽAZ   kurz 3.ročník
 • OŽAZ/cvičenia  – štvorročné a osemročné gymnázium
 • 22.06. – koncoročná klasifikačná porada
 • zasadnutie metodického orgánu  PPK
 • 5. zasadnutie PK
 • 30.06. – odovzdávanie vysvedčení, ukončenie školského roka 2019/2020

 

Júl   – August 2020

 • 01.07. 31.08. – letné prázdniny
 • 24.08. – vyhodnocovacia porada  za školský rok  2019/2020, pracovná porada
 • 24.08. – 31. 08.  – komisionálne skúšky

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Triedne exkurzie  prebiehajú v mesiacoch  september – október, organizuje ich triedny učiteľ;

Odborné exkurzie garantuje predseda príslušnej PK; prebiehajú v mesiacoch november – jún (prípadne podľa kalendára podujatí, ktoré korešpondujú s obsahom príslušných predmetov);

Školské výlety organizuje triedny učiteľ v mesiacoch máj – jún.     

 

Niektoré termíny sa môžu podľa aktuálnej situácie upraviť. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy aj pri plánovaní si osobných záležitostí.

 

 Prípadné zmeny budú upravené oznamom

 

V Topoľčanoch  2. septembra 2019

                                                                                                                             

                                                                           PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

riaditeľka školy

 

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747, 0911 195 626