• Školský rok 2020/2021

    August 2020

    • 21. 8. – pracovná porada
    • 24. 8. – pracovná porada
    • 27. 8. – vyhodnocovacia porada za školský rok 2019/2020
    • 24. 8. – 31. 8. - komisionálne skúšky (rozdielové, opravné)

     September 2020

    • 2. 9. – slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, BOZP, pracovná porada
    • 16. 9. – EDUZBER
    • 17. 9. – triedne schôdzky RZ pri G v TO, voľba členov RŠ
    • vydanie vzdelávacích poukazov
    • 28. 9. – pracovná porada
    • 30. 9. – prihlásenie na maturitnú skúšku

     Október 2020

    • 19. 10. – pracovná porada
    • 29. 10. - 30. 10 – jesenné prázdniny

     November 2020

    • 16. 11. – ¼-ročná klasifikačná porada
    • 23. 11. - 1. informačné popoludnie
    • Žiacke vedecké sympózium - online

     December 2020

    • Deň otvorených dverí - online
    • 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 – vianočné prázdniny

     

    Január 2021

    • 25. 1. – ½-ročná klasifikačná porada
    • 29. 1.  – ukončenie 1. polroka, výpisy hodnotenia/ polročné vysvedčenie

    Február 2021

    • 1. 2. – polročné prázdniny
    • 15. 2. – pracovná porada 

     

    Marec 2021

    • 1. 3. – 5. 3. - jarné prázdniny
    • 8. 3. – pracovná porada
    • 24. 3. - pracovná porada 

     

    Apríl 2021

    • 1. 4. – 6. 4. - Veľkonočné prázdniny
    • 12. 4. – ¾-ročná klasifikačná porada

     Máj 2021

    • 3. 5. – prijímacie skúšky - 1. termín
    • 6. 5. – koncoročná klasifikačná porada – 4. ročník
    • 10. 5. – prijímacie skúšky – 2. termín
    • 28. 5. – slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka  +  vysvedčenia

     

     Jún 2021

    • 3. 6. – pracovná porada
    • 24. 6. – koncoročná klasifikačná porada
    • 30. 6. – ukončenie školského roka 2020/2021

     Júl/ August 2021

    • 01. 7. - 31. 8. – letné prázdniny
    • vyhodnocovacia porada za školský rok 2020/2021

    • komisionálne skúšky

     

     

    Niektoré termíny sa môžu podľa aktuálnej situácie upraviť. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri plánovaní si osobných záležitostí.

     

    Prípadné zmeny budú vopred oznámené.

     

    V Topoľčanoch 31.augusta 2020                                                                    PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

                                                                                                                                                  riaditeľka školy

    Plán aktualizovaný 01.06.2021

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.