Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzatvorených zmluvách , informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

IČO:    00160 440

DIČ:    2021291415

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:  7000312268/8180

Kontaktná osoba:

Terézia Porubská -  za rozpočet, majetok, verejné obstarávanie

Tel.: 038/532447 kl. 14 , e-mail.: gymtopol@stonline.sk

Sídlo:

Ul. 17. novembra 1180/16

955 01 Topoľčany

Kontakt:

Tel.:  038  5324747

Fax:  038  5326447

Internetová adresa: www.gymtop.edupage.sk

 e-mail.: gymtopol@stonline.sk

Zákazky  podľa par. 9 ods. 9

Stručný popis zákazky

CPV

Prepokladaná hodnota zákazky v € s DPH

Trvanie zmluvy

Dátum zverejnenia v profile

Lehota na predkladanie ponúk

Kontaktná osoba

Ev.č.spisu

 

Oprava a údržba bleskozvodu na budove Gymnázia Topoľčany

 

45.312310-3

  8.025,54 €

Do 28.02.2014

Dňa 20.01.2014

Do 23.01.2014

do 12.00hod.

Porubská

01/2014

 

Dodávka násteniek do tried na úpravu akustiky v triedach

 

   5.227,20 € Do 30.09.2014 Dňa 13.08.2014

Do 25.08.2014

do 12.00hod.

Porubská 02/2014

 

Riešenie akustiky vnútorných priestorov

 

   18.000,00 € Do 09.12.2014 Dňa 11.11.2014

Do 14.11.2014

do 12.00hod.

Porubská 03/2014

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626