Skola_priatelska_k_detom_-_informovanie_rodicov.pdf

Skola_priatelska_k_detom_-_Prispevok_do_skolskeho_rozhlasu.pdf

 

Cieľ programu:

- vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou,

- škola priateľská deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Ciele školy:

- približovať žiakom dôležitosť a význam práv detí v kontexte s povinnosťami,

- rešpektovať práva detí, sledovať najlepší záujem dieťaťa,

- venovať zvýšenú pozornosť efektívnej komunikácii s rodičovskou verejnosťou,

- pokračovať v posilnení spoluúčasti žiackej školskej rady v niektorých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu,

- pokračovať v zapájaní do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv,

- identifikovať signály násilia páchanom na deťoch ( šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie),

- v oblasti výchovy k ľudských právam zapojiť všetky zainteresované subjekty na škole, ktorými sú vedenie školy, výchovný poradca, učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci školy, žiacka školská rada, rodičovská rada a rada školy.

 

Kritériá na získanie titulu Škola priateľská deťom:

            1. informovanie o programu Škola priateľská deťom,

            2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,

            3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,

            4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,

            5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,

            6. voliteľné kritérium - spoločné neformálne  stretnutia.

 

Termín: školský rok 2017/18

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626