Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

Realizácia programu bude neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný na psychosociálny rozvoj osobnosti – zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, ako aj v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.

Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :

 • v spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu

 • plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie

 • monitorovať a analyzovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy

 • poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

 • koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov ale i žiakov

 • podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity

 • v zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú, ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež

 • podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog

 • informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou

 • v zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a v školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení

 • v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii primerane veku informovať o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí

 • v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 spolupracovať s CPPPaP pripravovať besedy a preventívne programy o rizikách práce v zahraničí

 • spolupracovať s výchovným poradcom v škole – Ing. Katarína Sháňelová, Mestskou políciou v Topoľčanoch - preventista Mgr. Juraj Krajčí, CPPPaP v Topoľčanoch

Ďalšie činnosti :

 • poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov

 • organizovať besedy, prednášky na zvolené témy

 • realizácia rovesníckeho programu CHIPS - ChildLine in Partnership with Schools formou krúžkovej činnosti

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

1. Smerom k vedeniu školy :

 • predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie

 • viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole

 • poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami

 • spolu s výchovným poradcom a vedením školy riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

 

2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom :

 • pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov
 • pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
 • sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPPaP ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti

 

3. Smerom k rodičom :

 • zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte sociálno-patologických javov

 • zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v uvedenej oblasti

 

4. Smerom k žiakom :

 • zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov
 • realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov
 • realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov
 • aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu

 

 Aktivity v rámci prevencie závislosti a sociálno-patologických javov

 • prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

 • tvorba plagátov a výtvarných prác – Plagát roka 2020

 • realizovanie prevencie v rámci predmetu Osobnostný a sociálny rozvoj

 • spolupráca s CPPP a P, Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

 • využívanie videoprogramov s programom prevencie

 • využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov

 • informovanie rodičov o rizikách drogovej závislosti a sociálno-patologických javoch

 • využívanie násteniek, schránky dôvery

Časový rozvrh jednotlivých činností bude konkrétne určený podľa aktuálnej situácie a zverejnený tak, aby mohli byť účinne realizované.

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747, 0911 195 626