Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2019/2020

 

Motto : ,, Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám."

(To znamená poskytnúť každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva,  

návrhov riešení a možnosť voľby).

 

 

      Úlohou výchovného poradenstva je prispieť k práci úspešného uplatňovania sa mládeže v živote, k eliminovaniu strachu a stresov z týchto procesov.

      Cieľom kariérového poradenstva bude smerovanie a podpora žiaka pri výbere budúcej profesie, učiť ich uvedomiť si a poznávať vlastné predpoklady (osobnostné, intelektové, schopnosti, nadanie, talent, výchovno-vzdelávacie výsledky), silné stránky, motivácie (záujmy, hodnoty, ciele, sny, túžby), osobné prekážky (zdravotné znevýhodnenie) s reálnymi možnosťami (informácie o možnostiach štúdia, existujúce možnosti vo svete práce – povolania, zamestnania, zamestnanosť, nároky, perspektívy) a uvažovať o sebe ako o budúcom účastníkovi trhu práce.

      

            Výchovný poradca bude zabezpečovať služby:

 

žiakom – monitorovať zmeny v správaní, monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi, tr. učiteľmi a rodičmi, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, osobitnú pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom, ktorí vymeškávajú z dôvodu reprezentácie, venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triede a škole so zámerom podoriť hodnotu človeka a dbať o rozvoj demokratických medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti

 

triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom – poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovať spoluprácu s inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi, pribežne evidovať neospravedlnenú neúčasť žiakov na vyučovaní a spolu s triednymi učiteĺmi riešiť túto problematiku

 

rodičom – sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby (na požiadanie rodičov), informovať rodičovskú radu o aktuálnych problémoch, závažné problémy prerokovávať s rodičmi žiaka za prítomnosti ďalšieho člena pedagogického kolektívu a z rokovania urobiť písomný záznam

 

Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – organizačne pripraviť psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psych. vyšetrenia u problémových žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch.

         

           Cieľ práce výchovného poradcu je formovanie osobnosti žiaka z pozície jeho ochrancu a poradcu. K dosahovaniu tohto cieľa je potrebné konkretizovať čiastkové ciele :

 • upriamiť pozornosť žiaka na kvalitné reflektovanie sveta ( sveta, v ktorom žije, ale i toho v globálnom chápaní )
 • učiť žiaka hľadať cestu k sebe samému
 • ponúknuť žiakovi možnosti ako prispieť k včasnému prekonávaniu a odstraňovaniu tých vonkajších vplyvov a podmienok, ktoré zasahujú rušivo do jeho vývoja
 • redukovať počet žiakov, ktorí nejavia záujem o formulovanie svojich prianí a záujmov vo vzťahu k realite
 • podnecovať a rozvíjať aktivitu žiaka pri riešení problémov ( osobných a sociálnych )
 • motivovať žiaka k zapojeniu sa do pozitívnych sociálnych vzťahov
 • mobilizovať osobnosť žiaka k zapojeniu sa do aktívneho procesu
 • iniciovať riešenie adaptačných problémov
 • učiť žiaka poznávať vlastné predpoklady pri rozhodovaní o voľbe štúdia
 • podporovať postupné vytváranie žiakových študijných a profesijných prianí, cieľov a perspektív
 • podporovať záujmovú činnosť ako významný prostriedok ďalšieho formovania osobnosti žiaka
 • priviesť žiaka k porozumeniu rodinného systému, v ktorom sa nachádza a k optimalizácii fungovania sociálnych vzťahov v rodine.

 

 

Pri stanovení úloh vychádzame z vyhodnotenia školského roku 2018/2019.

 

V oblasti výchovného poradenstva budeme podporovať tieto činnosti :

 • systematická informačná činnosť – určená hlavne rodičom , učiteľom i širšej verejnosti (individuálne konzultácie s rodičmi, stretnutia s rodičmi na triednych rodičovských  združeniach a so zástupcami z jednotlivých tried na rodičovských radách)
 • dlhodobé poznávanie , sledovanie a hodnotenie vývoja žiakov ( riešenie problémov vpravovania žiakov do podmienok gymnaziálneho štúdia – adaptačný proces realizovať formou správneho študijného režim žiakov , hľadanie nových foriem vyučovania a precvičovania učiva , príprava na vyučovanie , organizovanie triednických hodín a účelových besied o technike správneho učenia , tréme a pod. , zisťovanie adaptačného procesu žiakov I.OG 8-G a žiakov 1.roč. 4- ročného gymnázia v spolupráci s odborníkmi ; nezdôvodnená neúčasť na školskom vyučovaní , registrovanie skokových zmien v správaní žiakov i v dosahovaní študijných výsledkov, problémov prospechového zlyhania, evidovanie negatívnych zmien hodnotovej orientácii , nedostatočnej spoločenskej adaptácie = spolupráca s triednymi učiteľmi ; realizovať pohovory so žiakmi , u ktorých sa vyskytuje viacnásobné nedodržiavanie školského poriadku ; registrovať podozrenie na vpravovanie drog do organizmu = spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie ; sledovanie prejavov rasizmu a antisemitizmu a realizácia aktivít smerujúcich proti nim = spolupráca s učiteľmi ETV, NBV, PSY, OBN a DEJ )

-     realizácia konkrétnych opatrení u žiakov, ktorí vyžadujú odbornú pomoc ( spolupráca      

      s rodičmi a po ich súhlase zabezpečiť odborníka z Centra poradensko –  psychologic-

      kých služieb, z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a

      Špeciálno-pedagogickej poradne, ktorý adekvátne  bude  môcť  zasiahnuť do osobnos-

      tného vývoja žiaka a usmerniť jeho správanie a rebríček hodnôt )

 • odborná poradenská a konzultačná činnosť (základnou metódou by bol poradenský rozhovor, resp. zabezpečenie besedy s odborníkom na témy: drogy – psychické zdravie, tvorivosť v medziľudských vzťahov a v rodinách,atď.)
 • propagácia publikácií, televíznych relácií a filmov, ktoré dávajú nenútenou formou návod na vlastné sebapoznanie a primeraný postup , ako vlastnou aktivitou meniť seba,  zvyšovať úspešnosť v učení , v sebazdokonaľovaní a vyrovnávaní sa s možnými prekážkami v priebehu dospievania
 • sledovanie zapojenosti žiakov do krúžkov, olympiád a SOČ.

 

      Našou úlohou bude vykonávať v škole tieto činnosti :

 • poradenskú – v otázkach výchovy a vzdelávania, oblasti prevencie delikventného a 

            problémového vývinu žiakov ;

 • konzultačnú- poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informovanie ich o otázkach štúdia na VŠ a možnostiach voľby povolania ;
 • koordinačnú- sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o mládež, ako aj poskytovanie pomoci pedagogickým pracovníkom.

 

Výchovné poradenstvo bude najmä:

 • zabezpečovať komplexný poradenský servis (metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov )
 • monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
 • poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu (pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s výchovnými dificilitami a poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania- profesijnej orientácii, pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálno –pedagogickými potrebami)
 • venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou  (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické podporovať u žiakov rozvoj sebaúcty a úcty k druhým prostredníctvom rozvíjania komunikácie, sebapoznania, sebaúcty a sebaovládania, ktoré pokladáme za jeden z predpokladov uplatňovania ľudských práv (prosociálna výchova je základom pre výchovu k ľudským právam); realizácia aktivít, organizovanie besied, prieskumná činnosť
 • iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálne súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
 • žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie
 • informovať žiakov, ich rodičov, príp. zák. zástupcov o činnosti preventívnych a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb.

 

    V oblasti výchovného poradenstva budeme vytvárať podmienky pre psychologicko-poradenskú činnosť a pokiaľ to bude aktuálne sledovať realizáciu poradenských, reedukačných a psychologicko-terapeutických doporučení.

      Našou úlohou nie je vzniknuté nedostatky a poruchy vyhľadávať, diagnostikovať a napravovať, ale predovšetkým im pokiaľ možno predchádzať. Ak však bude zlyhávať autorita učiteľa, sotva sa nám podarí žiaka uviesť na správnu mieru dohováraním alebo psychologickým vyšetrením.

 

Motto: ,,Nedá sa ani odhadnúť tú obrovskú škodu, ktorú spoločnosti spôsobí nesprávna  

              voľba povolania, tie milióny neproduktívnych a nešťastných ľudí, ktorí robia

              prácu, ktorá sa im protiví a pre ktorú nemajú vlohy."

                                                                                 Orison Sweett Murden (1850-1924)

 

 

             Kariérové poradenstvo  predstavuje systematické ovplyvňovanie a odborné vedenie človeka na jeho celoživotnej ceste.

Tzv. kľúčové posolstvo č.5 ,,Nový prístup k profesijnej orientácii a poradenstvu" z Memoranda o celoživotnom vzdelávaní má za cieľ zabezpečiť, aby každý mal ľahký prístup ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach vzdelávania sa v celej Európe a počas celého štúdia. To je jeden z dôvodov budovania komplexných systémov kariérneho poradenstva v krajinách EÚ.

I my budeme vyvíjať úsilie, aby naši žiaci na základe objektívneho poznania seba samého

mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície s potrebami spoločenskými.

            

         

      Okrem poradenskej činnosti sa v škole bude vykonávať i konzultačná a koordinačná činnosť.

                  

            I v tomto školskom roku budeme vychádzať z dobrých skúseností z minulých školských rokov a do popredia budeme dávať praxou overené aktivity :

 • realizácia prieskumnej činnosti (zisťovanie predpokladaného záujmu o štúdium na fakultách VŠ a súčasne poskytovanie prehľadu o úspešnosti prijatia našich absolventov v minulom školskom roku a súčasne podanie predbežných informácií o prijímacích pokračovaniach na fakultách VŠ – triednické hodiny )
 • individuálna konzultácia ( zahrňuje prácu so žiakmi i rodičmi v rámci zverejnených konzultačných hodín, poradenská konzultácia má za cieľ okrem iného usmerniť žiakov v nereálnych ašpiráciách, pri častých zmenách volieb štúdia a povolania, cieľom je umožniť poznať seba samého a perspektívy vlastného rozvoja )
 • práca s informáciami ( zabezpečovanie brožúr, prehľadov, obrázkového materiálu – zapožičiavanie žiakom, aby mohli prediskutovať problémy súvisiace s voľbou štúdia spoločne s rodičmi v domácom prostredí; inštalovanie nástenky; vytvárať tak podmienky a predpoklady na účelnú konfrontáciu žiakov so svetom práce, užitočnú z hľadiska stratégie rozhodovacích procesov a pri optimalizácii ich sociálneho a profesijného vývinu )
 • spolupráca s VŠ, poradenské besedy, exkurzie ( získanie čo najpodrobnejších informácií o študijných zameraniach i podmienok prijímacieho pokračovania priamo z jednotlivých dekanátov, účasť výchovného poradcu na akciách poriadaných VŠ, na ktorých možno s ich zástupcami zasvätene prediskutovať nielen otázky tzv. ,, podpultových informácií " o podmienkach a požiadavkách štúdia, o prijímaní , ... , ale tiež psychologické otázky vhodnosti štúdia vzhľadom na štruktúru schopností, záujmov a osobnostných vlastností žiakov, poskytovanie mat. tém ako podklad pre zostavenie otázok na prijímacie pokračovanie )
 • spolupráca so ZŠ ( pravidelná účasť na zasadnutiach výchovných poradcov ZŠ , resp. na zasadnutiach rodičovských rád na ZŠ s cieľom poskytovania informácií o kritériách prijímacieho pokračovania , o zameraniach, resp. o možnosti voľby povinne voliteľných predmetov , možnosti zapojenia do súťaží, olympiád, o možnosti zabezpečenia študijných pobytov, ... )
 • spolupráca s inštitúciami (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okresný úrad práce – poskytovanie informácií o možnostiach zamestnania sa po maturitnej skúške , resp. navštevovanie odborných kurzov v našom meste, zabezpečenie besedy pre našich žiakov; vydavateľstvo INFOPRESS – každoročné zasielanie informácií o našej škole a súčasne možnosť objednania si publikácie, ktorá poskytuje prehľad o možnostiach VŠ štúdia v SR ).

 

       Hlavnými úlohami kariérového poradenstva - v súčasnej dobe vidíme postupné utváranie a rozvíjanie

 • reálneho prof. cieľa a perspektívy každého mladého človeka v konkrétnych spoločenských podmienkach,
 • schopnosti adaptovať sa na vykonávanie zvoleného povolania a úspešne v ňom pracovať, prispievať k jeho rozvíjaniu a aktívne sa vyrovnávať s meniacimi sa požiadavkami spoločnosti na toto povolanie,
 • schopnosti profesijne sa preorientovať podľa premien sústavy povolaní, podľa konkrétnych spoločenských potrieb, popr. podľa zmien svojej pracovnej schopnosti.

 

 

      Veľký význam má pri správnej voľbe povolania aj podpora procesu zdravého sebavedomia a aktívneho prístupu k životu, ktorý umožňujú :

 • zlepšovať kontakty s druhými ľuďmi ( obohacovať medziľudské vzťahy ,budovať vzájomnú dôveru , rešpekt , schopnosť spolupracovať a riešiť prípadné konflikty , nadväzovať verbálne kontakty a pod.)
 • prežívať lepšie sám seba ( zvyšovať sebaistotu, sebadôveru, sebaúctu, znižovať zraniteľnosť z hodnotenia druhými, rozvíjať samostatnosť a tvorivosť a pod.)
 • rozvíjať celkovú stratégiu správania ( získavať osobne dôležité ciele, zdravo sa presadzovať, vedieť situačne konať a rozhodovať, sústreďovať sa na súčasnosť, zlepšovať rozhodovacie procesy, nelipnúť na minulosti a neobávať sa budúcnosti, rozvíjať iniciatívne zdravá riskovanie a pod. ) .

 

      Kariérové poradenstvo bude plniť funkciu pomocníka pri riešení problémov súvisiacich s výberom ďalšieho štúdia rešpektujúc sociálno – ekonomickú situáciu, nové potreby sveta práce a ľudí vo svete práce. Musíme si uvedomiť, že stredná škola nie je cieľ, ale cesta.

      Všetky aktivity, ktoré budú žiakom ponúknuté, majú za cieľ podporiť u nich chápanie školy, ako školy radosti z poznania, objavovania nového, konštruktívneho, ľudského. Súzvuk srdca a rozumu alebo nepateticky – mozgového kmeňa, limbického systému a frontálneho mozgu sú métou školy budúcnosti.

      Plán práce výchovného poradcu je zameraný na humanizáciu vzťahov v školskom prostredí, aktivity v oblasti osobnostného rozvoja žiakov, dodržiavanie ľudských práv a slobôd v školskom i mimoškolskom prostredí a na kariérové poradenstvo.     

 

      Úlohou výchovného poradcu je ponúknuť žiakovi možnosti, ako zistiť čo je krásne a čo je mravne dobré. V spolupráci s rodičmi sa budeme pokúšať o to, aby žiak dostal živý cit pre rozlíšenie nemravného od mravného. Vo veku dospievania má mladý človek veľa možností a chutí sa niekam zaradiť. keď sa mu ponúkne alebo vytvorí priestor, kde naplnia jeho túžby, kde nájde svoj cieľ a stretne sebe podobných, nájde niečo zmysluplné, a tak dá svojmu životu správnu orientáciu.

V tejto súvislosti si dovoľujeme citovať myšlienku A.Einsteina o poslaní školy: ,,Cieľom by malo byť, aby ju človek opúšťal ako harmonická osobnosť, nie špecialista. Nestačí človeka vzdelávať v nejakom špeciálnom odbore. Tým sa síce stane z neho čosi ako použiteľný stroj, ale nie plnohodnotná osobnosť. Záleží na tom, aby si osvojil zmysel pre to, čo je hodné toho či onoho úsilia.”

 

v Topoľčanoch, 31.08.2019                                                       Ing. Katarína Shánělová, vých. poradkyňa

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747, 0911 195 626