• Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2020/2021

     

       Hlavné úlohy a činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu v škole sú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 138/2019 Z. z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Dohovorom o právach dieťaťa, Deklaráciou ľudských práv a Listinou ľudských práv.

    Dôležitým dokumentom pri plnení úloh výchovného poradenstva je dokument Sprievodca školským rokom 2020/2021.

    Výchovný a kariérový poradca bude spolupracovať a zabezpečovať služby žiakom, triednym učiteľom, rodičom, odborníkom a inštitúciám v oblasti výchovného a kariérového poradenstva, napr. CPPPaP, Okresný úrad práce a pod.

    Úlohy a činnosti výchovného poradcu

    • Vykonávať poradenskú, konzultačnú a koordinačnú činnosť v otázkach výchovy a vzdelávania.
    • Vytvárať podmienky pre psychologicko-poradenskú činnosť.
    • Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické, psychiatrické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.
    • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov. Viesť evidenciu priestupkov žiakov.  Monitorovať zmeny správania problémových  žiakov.
    • Koordinovať prácu inkluzívneho tímu. Spolupracovať so školskou psychologičkou a sociálnym pedagógom.
    • Spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
    • Na žiadosť rodičov sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby.
    • Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov  dohliadať na realizáciu odporúčaní psychológa, resp. psychiatra, v spolupráci so všetkými vyučujúcimi ako aj po konzultácii so zákonnými zástupcami.
    • Venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita).
    • Podporovať u žiakov rozvoj sebaúcty a úcty k druhým prostredníctvom rozvíjania komunikácie, sebapoznania, sebaúcty a sebaovládania.
    • Sledovať adaptačný proces novoprijatých žiakov na podmienky školy.
    • Venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a sledovať vývin záujmov žiakov a na základe toho odporučiť zaradenie žiakov do príslušného záujmového útvaru.
    • Realizovať prieskumnú činnosť a organizovať besedy s odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov, prevenciu problémov v prospechu a správaní, rozvoj motivácie k učeniu, rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia.
    • Uskutočňovať  propagačnú a osvetovú činnosti  prostredníctvom školskej webovej stránky, aktuálnych násteniek, rozhlasu a pod.
    • Zúčastňovať sa na odborných seminároch v oblasti výchovného poradenstva.

     

    Úlohy a činnosti kariérového poradcu

    • Oboznámiť žiakov 3. a 4. ročníka o možnostiach vzdelávania a zamestnania v regióne, na Slovensku a v EÚ a poskytnúť im pomoc pri orientácii  k správnej voľbe  povolania.
    • Poskytovať informácie o prihláškach na vysoké školy a o štatistikách.
    • Viesť predpísané evidencie o žiakoch a ich záujme o povolanie.
    • Poskytovať poradenské, konzultačné a koordinačné služby.
    • Podporovať vzdelanostné ašpirácie žiakov; učiť žiakov vnímať ich vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu práce.
    • Spolupracovať s vysokými školami a inštitúciami  ako CPPPaP, Okresný úrad práce – poskytovanie informácií o možnostiach štúdia a zamestnania sa po maturitnej skúške.
    • Organizovať poradenské besedy a exkurzie na získanie informácií o študijných zameraniach, podmienkach prijatia na vysoké školy a pod.
    • Zúčastňovať sa na odborných seminároch v oblasti kariérového poradenstva.

       

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.