• Žiaci maturitných tried !

  Žiaci maturitných tried !

  Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

  (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti s výberom  vysokoškolského štúdia -   na triednických hodinách - harmonogram )

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

 • Žiaci I.OG a 1. ročníka !

  Žiaci I.OG a 1. ročníka !

  Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

   (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s prechodom zo  ZŠ na SŠ –   na triednických hodinách - harmonogram )

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

 • Voľby do ŽŠR

  Voľby do ŽŠR

   

  Voľby do žiackej školskej rady sa budú konať 3. októbra 2019. Zvolíme si 4 nových členov ŽŠR. Zoznam kandidátov je zverejnený na nástenke na prízemí školy. 

  VOĽTE SVOJHO KANDIDÁTA!

  Vaša žiacka školská rada :)

 • MLADÝ PREKLADATEĽ 2019

  MLADÝ PREKLADATEĽ 2019

  Katedra translatológie FF UKF v Nitre v spolupráci Veľvyslanectvom Írska na Slovensku organizuje siedmy ročník populárnej prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Mladý prekladateľ. Hlavným cieľom súťaže je podporiť pozitívny vzťah žiakov k cudziemu a materinskému jazyku a konfrontovať si svoje schopnosti a jazykové zručnosti s inými žiakmi. Prostredníctvom súťaže majú žiaci príležitosť vyskúšať si prekladateľské povolanie, ktoré nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň je to možnosť prezentovať seba a svoju strednú školu na národnej úrovni. Najlepších mladých prekladateľov osobne privítajú na slávnostnom vyhodnotení súťaže Mladý prekladateľ 2019 dňa 8.11.2019 v priestoroch FF UKF v Nitre.

  Tak neváhaj a zapoj sa do súťaže! Bližšie informácie nájdeš na http://www.ktr.ff.ukf.sk alebo u svojej vyučujúcej.

 • Upracme si Topoľčany

   

  Žiaci našej školy z tried III.C a II.B spolu s učiteľmi PaedDr. P. Madom, Mgr. I. Rybanským a Mgr. S. Krajčíkovou sa dňa 27.9.2019 zúčastnili akcie upratovania mesta, usporiadanej MsÚ Topoľčany.

  Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka ENV

 • Pripravujeme

  Pripravujeme

  Odborná exkurzia Carnuntum 10.10.2019

  Predmetová komisia nemeckého jazyka a dejepisu organizuje odbornú exkurziu do Rakúska, do obce Petronell, kde sa nachádza múzeum rímskeho tábora Carnuntum.  Rímske tábory sa nachádzali aj na našom území, žiaci sa o nich dozvedajú priamo na hodinách dejepisu. V obci Petronell sa nachádza skanzen rímskeho mestečka Carnuntum, ktoré im názorne priblíži danú dobu. Žiaci si prehliadnu zrekonštruované domy rímskych obchodníkov, kúpele, amfiteáter, dozvedia sa informácie o živote bežných Rimanov, vojakov, otrokov. Získajú vedomosti o rímskom odievaní, školstve, architektúre...    

 • Pripravujeme

  Pripravujeme

  Zážitkové učenie geografie

  Predmetová komisia geografie pripravuje na 9.10.2019 odbornú geografickú exkurziu do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Botanickej záhrady v Bratislave. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s prácou meteorológov a hydrológov v súvislosti s tvorbou meteorologických a hydrologických predpovedí, prezrú si expozíciu rastlín Botanickej záhrady ako vedecko-pedagogického pracoviska Univerzity Komenského v Bratislave. Exkurzie sa zúčastní výber žiakov školy.

  RNDr. Milan Krajčík, vedúci exkurzie

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/20

  Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov - od septembra 2019

   

  ZOZNAM_KRUZKOV_2019_2020.pdf​​​​​​​

  Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

  Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

  Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 25.09.2019. 

   

  V Topoľčanoch 06. 09. 2019 

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

 • Začiatok školského roka 2019/2020

   

  • Oznamujeme žiakom, že otvorenie školského roka 2019/2020 začne dňa 2. septembra 2019 o 8.00 hod. Koniec možno predpokladať po 10.00 hod.
  • Vo vestibule budú zoznamy žiakov 1. ročníka 4-ročného gymnázia a 1. ročníka 8- ročného gymnázia.
  • V triedach dostanú žiaci všetky informácie od triednych učiteľov – pokyny k bezpečnosti, rozvrh hodín, informácie o organizácii vyučovania, školský poriadok a pod.
  • Vyučovanie začne dňa 3.9.2019 podľa riadneho rozvrhu hodín.

  V Topoľčanoch 28.8.2019                                                   PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

 • Hodiny pre verejnosť

  Hodiny pre verejnosť v čase letných prázdnin 2019

  V čase letných prázdnin - od 01.07.2019 – do 31.08.2019 sú hodiny pre verejnosť upravené takto:

  pondelok – piatok od 06.30 hod. - do 13.30 hod.

   

  Topoľčany 01.07.2019

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

 • Informácie  v súvislosti s posledným týždňom školského roka  2018/19

  Posledný týždeň školského roka bude vyučovanie upravené nasledovne: 

   

  Pondelok  24.06.2019   

  - upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.55 h.; 

   

  Utorok  25.06.2019

  -   upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.30 h.; 

   

  Streda  26.06.2019

  -  08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie učebníc;

   

  Štvrtok  27.06.2019

  - 08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie  učebníc + úprava triedy; 

   

  Piatok  28.06.2019

  -  slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení.

 • Informačné popoludnie

   

  Informačné popoludnie bude štvrtok 6. júna 2019 od  14.45 h. do 16.15 h. Vyučujúci podľa rozpisu vo vestibule.

 • Výsledková listina do 1.ročníka 4-ročného gymnázia

  Vysledkova_listina_4-rocne_gymnazium_pre_skolsky_rok_2019-20.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov do 8-ročného gymnázia sa uskutoční dňa 23. mája 2019 od 7.30 do 15.00 hod.

 • Náhradný program počas ÚFIČ MS 2019

  V dňoch 20. 05. - 24. 05. 2019 sa uskutoční ÚFIČ MS. V týchto dňoch bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu.

  nahradne_aktity_UFIC_MS_2019.xlsx​​​​​​​

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium pre školský rok 2019/20

  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany oznamuje uchádzačom o 4-ročné štúdium, že  výsledky budú zverejnené piatok  17 .05. 2019 v dopoludňajších hodinách  na stránke  školy. 

 • Výsledková listina do 1.ročníka 8-ročného gymnázia

   

  Vysledkova_listina_8-rocne_gymnazium_pre_skolsky_rok_2019-20.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov do 8-ročného gymnázia sa uskutoční dňa 23. mája 2019 od 7.30 do 15.00 hod.

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium pre šk. rok 2019/20

  Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2019/20  nasledujúce informácie:

  • do gymnázia so 4ročnou dĺžkou štúdia  škola  zaevidovala  181 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
  • do gymnázia  s 8ročnou dĺžkou štúdia škola  zaevidovala  29 prihlášok žiakov 5. ročníka;
  • 21  uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  02. 05. 2019. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  štvrtok 09. 05. 2019.
  • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (13. 05. 2019) a v 2. termíne (16. 05. 2019);
  • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

   

  V Topoľčanoch  03. 05. 2019  

  Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

 • Triedne schôdzky rodičovského združenia

  Triedne schôdzky Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany budú štvrtok 28. marca 2019. Hodina začiatku - Triedne_schodzky_rodicovskeho_zdruzenia.pdf

  Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

 • Náhradný program počas EČ a PFIČ MS

  V dňoch 12. 03. - 14. 03. 2019 sa uskutoční EČ a PFIČ MS. V týchto dňoch bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného rozvrhu.

 • Polročné prázdniny

  Jarné   prázdniny  -  25.02. -  01.03.2019

  Hodiny pre verejnosť  od 06.30 – 13.30 hod.

                           

  Topoľčany  22.02.2019; Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747