• Pripravujeme
     • Pripravujeme

     • Odborná exkurzia Carnuntum 10.10.2019

      Predmetová komisia nemeckého jazyka a dejepisu organizuje odbornú exkurziu do Rakúska, do obce Petronell, kde sa nachádza múzeum rímskeho tábora Carnuntum.  Rímske tábory sa nachádzali aj na našom území, žiaci sa o nich dozvedajú priamo na hodinách dejepisu. V obci Petronell sa nachádza skanzen rímskeho mestečka Carnuntum, ktoré im názorne priblíži danú dobu. Žiaci si prehliadnu zrekonštruované domy rímskych obchodníkov, kúpele, amfiteáter, dozvedia sa informácie o živote bežných Rimanov, vojakov, otrokov. Získajú vedomosti o rímskom odievaní, školstve, architektúre...    

    • Pripravujeme
     • Pripravujeme

     • Zážitkové učenie geografie

      Predmetová komisia geografie pripravuje na 9.10.2019 odbornú geografickú exkurziu do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Botanickej záhrady v Bratislave. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s prácou meteorológov a hydrológov v súvislosti s tvorbou meteorologických a hydrologických predpovedí, prezrú si expozíciu rastlín Botanickej záhrady ako vedecko-pedagogického pracoviska Univerzity Komenského v Bratislave. Exkurzie sa zúčastní výber žiakov školy.

      RNDr. Milan Krajčík, vedúci exkurzie

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/20

     • Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov - od septembra 2019

       

      ZOZNAM_KRUZKOV_2019_2020.pdf​​​​​​​

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

      Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

      Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 25.09.2019. 

       

      V Topoľčanoch 06. 09. 2019 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     •  

      • Oznamujeme žiakom, že otvorenie školského roka 2019/2020 začne dňa 2. septembra 2019 o 8.00 hod. Koniec možno predpokladať po 10.00 hod.
      • Vo vestibule budú zoznamy žiakov 1. ročníka 4-ročného gymnázia a 1. ročníka 8- ročného gymnázia.
      • V triedach dostanú žiaci všetky informácie od triednych učiteľov – pokyny k bezpečnosti, rozvrh hodín, informácie o organizácii vyučovania, školský poriadok a pod.
      • Vyučovanie začne dňa 3.9.2019 podľa riadneho rozvrhu hodín.

      V Topoľčanoch 28.8.2019                                                   PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Hodiny pre verejnosť

     • Hodiny pre verejnosť v čase letných prázdnin 2019

      V čase letných prázdnin - od 01.07.2019 – do 31.08.2019 sú hodiny pre verejnosť upravené takto:

      pondelok – piatok od 06.30 hod. - do 13.30 hod.

       

      Topoľčany 01.07.2019

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Informácie  v súvislosti s posledným týždňom školského roka  2018/19

     • Posledný týždeň školského roka bude vyučovanie upravené nasledovne: 

       

      Pondelok  24.06.2019   

      - upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.55 h.; 

       

      Utorok  25.06.2019

      -   upravené zvonenie, vyučovanie podľa rozvrhu končí o 11.30 h.; 

       

      Streda  26.06.2019

      -  08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie učebníc;

       

      Štvrtok  27.06.2019

      - 08.00 - 11.00 h. odovzdávanie a preberanie  učebníc + úprava triedy; 

       

      Piatok  28.06.2019

      -  slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium pre šk. rok 2019/20

     • Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2019/20  nasledujúce informácie:

      • do gymnázia so 4ročnou dĺžkou štúdia  škola  zaevidovala  181 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
      • do gymnázia  s 8ročnou dĺžkou štúdia škola  zaevidovala  29 prihlášok žiakov 5. ročníka;
      • 21  uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  02. 05. 2019. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  štvrtok 09. 05. 2019.
      • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (13. 05. 2019) a v 2. termíne (16. 05. 2019);
      • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

       

      V Topoľčanoch  03. 05. 2019  

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Polročné prázdniny

     • Jarné   prázdniny  -  25.02. -  01.03.2019

      Hodiny pre verejnosť  od 06.30 – 13.30 hod.

                               

      Topoľčany  22.02.2019; Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

    • Vianoce v triede
     • Vianoce v triede

     • Triedna rozlúčka s rokom 2018

      Piatok 21. decembra 2018 sú žiaci v škole od 8.00 h. do 11.30 h.

       

      Prajeme všetkým pokojné sviatky a pokojný nový rok 2019

       

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že im boli odoslané prístupové kódy k internetovej žiackej knižke. Na jej úplnom spustení sa intenzívne pracuje tak, aby v najbližších dňoch bola aktívna, prístupná pre Vás.


      Využite, prosím, pre informovanie sa o prospechu a správaní
      informačné popoludnie štvrtok 13.12.2018 od 14.45 h. do 16.15 h.

    • Deň otvorených dverí - 13. 12. 2018
     • Deň otvorených dverí - 13. 12. 2018

     •  

      Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl

      13.december 2018 (štvrtok)

      od 8.00 do 14.00 hod.

       

      Srdečne pozývame žiakov, rodičov, výchovných poradcov, pedagógov i ostatných záujemcov, pre ktorých bude pripravený špeciálny program – organizovaná prehliadka školy, možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách. Predmetové komisie budú mať pripravené prezentácie. Oboznámime Vás s úspechmi našich žiakov a budú k dispozícii aktivity, ktorých sa môžete zúčastniť a súčasne sa porozprávať s pedagógmi i žiakmi našej školy o štúdiu a mimoškolských aktivitách.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Informácie na tel. č. 038/5324747; 038/5326447, email: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

      plagat.png 

     • Oznam

     • Jesenné   prázdniny 2018

       

      29.10.2018 -  riaditeľské voľno, 31.10. – 02.11.2018 jesenné prázdniny

      Hodiny pre verejnosť  od 06.30 – 13.45 hod.  

       

      Topoľčany  26.10.2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods.5 zákona  č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní  .. .poskytujem žiakom zo závažných organizačných a prevádzkových dôvodov –  vykonanie  revízie  prenosných elektrických zariadení

       na deň  29.10.2018 riaditeľské voľno.

       

      V Topoľčanoch  dňa 19.10. 2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom