• Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium
     • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

      si Vás dovoľuje pozvať dňa 27. 11. 2019 (streda) na

      Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium.

      Srdečne Vás pozývame na podujatie, na ktorom si budete môcť prezrieť priestory školy a zúčastniť sa zaujímavých aktivít v odborných a prezentačných miestnostiach. Od pedagógov a žiakov sa dozviete informácie o možnostiach štúdia a aktivitách, ktoré naša škola ponúka na podporu tvorivosti žiakov a ich sebarealizáciu v čase mimo vyučovania.

      Žiacke vedecké sympózium ponúkne súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov základných škôl a gymnázia v štyroch kategóriách: matematika – informatika, chémia – fyzika, biológia – geografia, história – spoločenské vedy. Podujatie sme pripravili v spolupráci s mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

      Pozvánka s časovým harmonogramom (pdf) 

      Plagát (pdf) 

     • Imatrikulácia

     • Dňa 13. novembra 2019 sa uskutoční imatrikulácia žiakov 1. ročníka a I.OG triedy. Vyučovanie končí o 11.30 hod.

     • Úspechy žiakov

     • V utorok 29. októbra 2019 sa na ZŠ Škultétyho uskutočnili Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. V kategórii žiakov  SŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Lukáš Varga z 3.D, druhý skončil Martin Žiak z 1.B a na treťom mieste sa umiestnil Ján Kobida zo 4.D.

      Majsterkou  okresu žiačok SŠ sa  stala Diana Jakubíková z 3.D

      V kategórii žiakov  ZŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Patrik Verbytskiy zo IV.OG.

      Všetci menovaní si vybojovali aj  postup do krajského kola.

      Mgr. Igor Trepáč

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V mesiaci november sa v našom gymnáziu uskutoční školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.  

      Olympiáda je určená pre talentovaných žiakov a predstavuje jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je organizovaná každoročne ako postupová súťaž.  

      Jej cieľom je:

      – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku

      – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť

      – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov

      – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov

       

      kat.1A a 1B ( I.-II.OG / III.-IV.OG) 

      - písomné kolo 5.11.2019 (utorok) o 12.30 v CUJ 1 

      - ústne kolo po dohode so žiakmi

       

      kat.2A ( 1.a 2. roč./ V.- VI.OG)

      - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 14.15 v CUJ 2 

      - ústne kolo 15.11. (piatok) o 13.30 v CUJ 2

       

      kat.2B ( 3.a 4. roč. / VII.-VIII.OG)

      - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 13.30 v II.B 

      - ústne kolo 18.11. (pondelok) o 13.30 v CUJ 1

       

      kat. 2C2 (anglofónni žiaci)

      - písomné kolo 7.11. (štvrtok) o 13.20 v CUJ 1

      - ústne kolo po dohode so žiakmi

     • Prednáška v rámci projektu – Propagácia na SŠ

     • K. Brezinová, absolventka 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Hradci Králové (absolventka nášho gymnázia), bude na CVB – 4. ročník – 15. 11. 2019 (piatok) o 7,50 hod. hovoriť o štúdiu na fakulte, mimoškolských aktivitách a možnosti vycestovať v rámci projektu Erasmus+.

      Ing. K. Sháňelová, výchovná poradkyňa

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapoja do informatickej súťaže iBOBOR.

      Súťaž bude prebiehať od 11. do 14. novembra 2019:

      • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (III.OG a IV.OG),
      • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3. a 4. ročník, VII.OG a VIII.OG),
      • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamín (I.OG a II.OG),.
      • štrvtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník, V.OG a VI.OG).

      Časový harmonogram nájdu zapojení žiaci na dverách odbornej učebne informatiky, vo vitrínke informatiky na 2. poschodí a na vrátnici. Prosíme o jeho dodržanie. Prajeme veľa úspechov.

      PaedDr. Ľubica Bebjaková, koordinátorka súťaže

     • Rodičovské združenie

     • Triedne schôdzky pre 2. - 4. ročník a II.OG – VIII.OG Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany  sa uskutočnia v pondelok 4. novembra 2019 o 16.00 hod. 

      PaedDr. Martina Mazáňová PhD., riaditeľka školy

    • Úspechy žiakov
     • Úspechy žiakov

     • Dňa 24. októbra 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže MLADÝ MODERÁTOR. Patrik Šantora (IV.A) získal v kategórii  18 - 25-ročných I. miestoFilip Gono (II.D) v kategórii 15 - 18-ročných III. miesto.

      Gratulujeme!

     • ŠACH - OZNAM

     • V utorok 29. októbra 2019 sa uskutočnia Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu.

      Súťažné kategórie:

      • žiaci ZŠ + 1.- 4. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2004 a mladší
      • žiaci SŠ + 5.- 8. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2000 - 31.12.2005

      Štartovné: 2 €

      Miesto: ZŠ Škultétyho, Topoľčany

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Igora Trepáča do stredy 23.10.2019.

     • Úspechy žiakov

     • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

      V jubilejnom 30.ročníku celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019 sa tento rok umiestnili dvaja naši žiaci.

      Magdaléna Martišková (VIII.OG) získala 1. miesto za poéziu v tretej kategórii. V rovnakej kategórii bodoval aj Tomáš Krištof (III.D) a odniesol si tretie miesto.

       

      Topoľčianske textobranie 2019

      Dňa 27.9.2019 sa v Galérii mesta Topoľčany uskutočilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Topoľčianske textobranie 2019. Natália Václaviaková (III.D) získala Cenu LK TakSi v druhej kategórii (od 16 do 26 rokov) v próze a Henrieta Vargová (IV.D) tiež Cenu LK TakSi v druhej kategórii v písaní poézie. 

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • V mesiacoch september až november sa žiaci tretieho ročníka a maturanti z dejepisu zúčastňujú cyklu prednášok v Tribečskom osvetovom stredisku. Témou prednášok je revolučný rok 1989 v kontexte európskych i našich dejín. Prednášajúcou je Mgr. Alena Feriancová Mikulášová, PhD. z Katedry histórie UKF v Nitre.

      Predmetová komisia DEJ - OBN

     • Prednáška o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii

     • Dňa 18.10.2019  o 7,50 hod. bude v zborovni pre výber žiakov VII.OG a 3. ročníka  informačná prednáška o vysokoškolskom štúdiu vo Veľkej Británii ( prednášať bude  absolventka britskej univerzity – Simona Vrabcová – Poradenské Centrum UniLink). Prednáška bude mať edukačný charakter, jej cieľom bude načrtnúť vysokoškolský systém vyučovania vo Veľkej Británii, porovnať ho so školstvom na Slovensku a ukázať žiakom ich možnosti ďalšieho vzdelávania.

       Ing. K. Shánělová,  vých. poradkyňa

    • Podpora ochrany detí pred násilím
     • Podpora ochrany detí pred násilím

     • Žiaci VI.OG a 2. ročníka v dňoch 07.10. a 09.10. diskutovali s Ing. V. Striecherovou (koordinátorka projektu ochrany detí pred násilím), Mgr. Z. Kusou a Mgr. H. Šútorovou (psychologičkami) z ÚPSVaR Topoľčany na hodinách ETV o dôsledkoch patologického správania detí na fungovanie rodiny (na základe témy - rodinné spoločenstvo a ja). Záver diskusie – domov má byť útočiskom aj v dnešnom svete. 

       Ing. Shánělová, zást. riad. školy

    • Ako chápať povinnosť?
     • Ako chápať povinnosť?

     •  

      Žiaci  I.A, I.B, jedna skupina I.C a I.D  absolvovali na hodinách OSR v septembri prednášky spojené s aktivitami s cieľom pochopiť morálny význam  slova – povinnosť v súvislosti so školským poriadkom. Aktivity sa konali pod vedením Mgr. J. Bezákovej z CPPPaP Topoľčany.

        Ing. K. Shánělová,  zást. riad. školy

    • Žiaci maturitných tried !
     • Žiaci maturitných tried !

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti s výberom  vysokoškolského štúdia -   na triednických hodinách - harmonogram )

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

    • Žiaci I.OG a 1. ročníka !
     • Žiaci I.OG a 1. ročníka !

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

       (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s prechodom zo  ZŠ na SŠ –   na triednických hodinách - harmonogram )

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

    • Voľby do ŽŠR
     • Voľby do ŽŠR

     •  

      Voľby do žiackej školskej rady sa budú konať 3. októbra 2019. Zvolíme si 4 nových členov ŽŠR. Zoznam kandidátov je zverejnený na nástenke na prízemí školy. 

      VOĽTE SVOJHO KANDIDÁTA!

      Vaša žiacka školská rada :)

    • MLADÝ PREKLADATEĽ 2019
     • MLADÝ PREKLADATEĽ 2019

     • Katedra translatológie FF UKF v Nitre v spolupráci Veľvyslanectvom Írska na Slovensku organizuje siedmy ročník populárnej prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Mladý prekladateľ. Hlavným cieľom súťaže je podporiť pozitívny vzťah žiakov k cudziemu a materinskému jazyku a konfrontovať si svoje schopnosti a jazykové zručnosti s inými žiakmi. Prostredníctvom súťaže majú žiaci príležitosť vyskúšať si prekladateľské povolanie, ktoré nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň je to možnosť prezentovať seba a svoju strednú školu na národnej úrovni. Najlepších mladých prekladateľov osobne privítajú na slávnostnom vyhodnotení súťaže Mladý prekladateľ 2019 dňa 8.11.2019 v priestoroch FF UKF v Nitre.

      Tak neváhaj a zapoj sa do súťaže! Bližšie informácie nájdeš na http://www.ktr.ff.ukf.sk alebo u svojej vyučujúcej.

     • Upracme si Topoľčany

     •  

      Žiaci našej školy z tried III.C a II.B spolu s učiteľmi PaedDr. P. Madom, Mgr. I. Rybanským a Mgr. S. Krajčíkovou sa dňa 27.9.2019 zúčastnili akcie upratovania mesta, usporiadanej MsÚ Topoľčany.

      Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka ENV

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom