• Záložka do knihy spája školy

     • Knižnica Jiřího Mahena v Brne a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny knižných záložiek.

      Tento rok sa  doň  opäť zapojili naši  študenti I. – III. ročníka osemročného gymnázia. Ich úlohou bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť záložky na tému – Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie.

      Niektorí žiaci si vybrali postavy z knižných príbehov, ktoré prečítali, iní nakreslili známych rozprávkových hrdinov. Pre svojich rovesníkov z partnerského gymnázia v Hradci Králové zhotovili rozmanité záložky. Pri ich výrobe používali pastelky, vodové farby, farebný papier i stužky. Do práce zapojili nielen svoje šikovné ruky, ale najmä nespútanú fantáziu, kreativitu a veľkú vynaliezavosť. Dúfajú, že záložky, ktoré s nadšením vyrábali, sa budú študentom v Českej republike páčiť a stanú sa ich praktickou pomôckou pri čítaní v škole, v knižnici aj doma.

      Ďakujeme všetkým žiakom I. – III. ročníka OG a kolegyniam z PK SJL, ktoré sa do projektu zapojili, pretože sa im podarilo vytvoriť naozaj pestré záložky. Zároveň naše poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD. a primátorke mesta Topoľčany JUDr. Alexandre Gieciovej, ktoré venovali partnerskému  Biskupskému gymnáziu v Hradci Králové praktické suveníry.  

      Náš balík s knižnými záložkami je už na ceste.

      Posielame srdečné pozdravy do Čiech a želáme našim kolegom a študentom príjemné prázdninové dni.

      Text a fotogaléria:  Mgr. Miriam Sedláčeková

     • Olympiáda SJL

     • Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo 15. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v materinskom jazyku.

      Školské kolo olympiády zo SJL tvorili tri časti. Prvú časť predstavoval elektronický online test, ktorý sa písal v rovnakom termíne a čase celoplošne. Obsahoval 25 úloh orientovaných na vedomosti z jednotlivých jazykových rovín. Druhá časť bola zameraná na transformáciu vybraného textu. V tretej časti súťažiaci predviedli svoj rečnícky talent a ukázali  svoj dar reči. Pripravili si krátky prejav korešpondujúci s presne určenou témou.

      Školského kola olympiády zo SJL v rámci kategórie C sa zúčastnili naši študenti z tercie a kvarty.
      Najúspešnejší sa umiestnili na prvých troch miestach:

      1. miesto – Barbora Štrbová (IV.OG)

      2. miesto - Michal Krumpár (III.OG)

      3. miesto - Adam Pargáč (III.OG)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam ďakujeme za preukázanie teoretických vedomostí aj praktických rečníckych zručností. Veríme, že získali nové skúsenosti, ktoré využijú nielen v budúcom ročníku súťaže, ale aj v bežnom živote. V okresnom kole olympiády zo SJL v kategórii C bude naše gymnázium reprezentovať Barbora Štrbová zo IV. OG. Držme jej 10. novembra 2022 spolu palce!

      Mgr. M. Sedláčeková, PhDr. A. Mikulová

     • Revolution Train

     • Študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia prežili v piatok 21.10.2022 unikátne interaktívne zážitkové vzdelávanie.

      Nastúpením do multimediálneho, 165 metrov dlhého vlaku v Múzeu dopravy STU v Bratislave s názvom REVOLUTION TRAIN sa zúčastnili  projektu primárnej protidrogovej prevencie založenom na zmyslovom  prežití  a interaktivite.

      6 vagónov, 4 kinosály, 8 interaktívnych miestností a v nich skutočný príbeh drogovej závislosti ponúkol študentom možnosť zapojiť všetky zmysly, vytvoriť si iný pohľad na legálne a nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať sa k pozitívnym životným voľbám.

     • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

     • V piatok 21. októbra 2022 sa v Bratislave, v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka, na Prokofievovej 5 konalo slávnostné vyhodnotenie 33. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.   

      Porotcovia - spisovateľka Marta Hlušíková, básnik Erik Ondrejička a literárny publicista Dado Nagy hodnotili 280 literárnych prác od 134 autorov v štyroch vekových kategóriách. Po skončení vyhlasovania sa uskutočnil seminár tvorivého písania s tohtoročnými porotcami súťaže.

      V III. kategórii – žiaci SŠ, vo vlastnej literárnej tvorbe poézie získala čestné uznanie žiačka našej školy Ema Mihaliková (II.D).

     • Škultétyho rečňovanky

     • Dňa 7.10.2022 sa v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnil 31. ročník celoštátnej prehliadky VLASTNEJ literárnej tvorby detí a študentov - Škultétyho rečňovanky. Zapojilo sa do nej takmer 170 detí. Z nich  odborná porota ocenila 26 súťažiacich v troch vekových kategóriách. V tretej kategórii – študenti SŠ uspela aj naša žiačka Aneta Milatová (t.č. už študentka VŠ). Do súťaže sa jej tvorba posielala ešte v uplynulom šk.r., kedy bola žiačkou VIII.OG.

      Nechýbalo kladenie vencov pred pamätníkom A. H. Škultétyho na námestí, slávnostné oceňovanie v Obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, rozborový seminár a ani chutné občerstvenie. Program otvorili tri besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, básnikom Jánom Petríkom (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči) a Ľubicou Kepštovou, šéfredaktorkou časopisu Slniečko.

      Teší nás, že naši žiaci sú úspešní aj po tom, ako opustia brány školy a svojou reprezentáciou robia dobré meno nielen sebe, ale aj Gymnáziu v Topoľčanoch.

     • Školský sen sa stal skutočnosťou

     • Osemdesiatšesť rokov od založenia našej školy v roku 1936 sa sen viacerých generácií gymnazistov stal skutočnosťou.

      V roku 1941 sa začalo s výstavbou súčasnej budovy gymnázia podľa návrhu pôvodom židovského architekta Ferdinanda Silbersteina, rodáka zo Serede. V architektonickom návrhu sa nepočítalo so školskou jedálňou. Stravovanie žiakov a zamestnancov školy bolo rôzne, spočiatku v topoľčianskych hostincoch a reštauráciách, alebo z prinesených zásob. V období socializmu vznikli v meste viaceré základné a stredné školy a stravovanie sa presunulo tam. Po nástupe nového vedenia školy pred tromi rokmi v roku 2019, sa otázka stravovania riešila opäť. Nakoľko bol voľný školský trojizbový byt na vyvýšenom prízemí, pristúpilo sa k jeho prestavbe na priestor na stravovanie.

      V utorok dňa 11. októbra 2022 sa v dopoludňajších hodinách konalo slávnostné otvorenie priestorov vhodných na stravovanie. Na slávnosť boli pozvaní zástupcovia zriaďovateľa z Nitrianskeho samosprávneho kraja, členovia Rady školy a Rodičovského združenia, ako aj všetci zamestnanci školy. Všetkých zúčastnených privítala zástupkyňa školy Ing. Mgr. Miriam Harwood a oboznámila nás s programom podujatia. Úvodné slovo v zborovni predniesla riaditeľka školy PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a následne nás minulosťou a súčasnosťou školy previedla Mgr. Soňa Krajčíková. Zástupcovia školského parlamentu Matúš Hlocký, David Kapusta a Kristína Kyseľová odprezentovali aktivity žiakov školy a žiačka Alexandra Mihalíková navodila príjemnú atmosféru hrou na klavír.

      Po úvodnej časti sa pozvaní hostia presunuli do nových priestorov, kde nasledoval slávnostný príhovor zástupkyne školy Mgr. Ľubice Candrákovej a krst prvej kuchárskej knihy Gymnázia – „Gymplovarky“. Knihu uviedla do života predsedníčka Rodičovského združenia Mgr. Martina Hostačná Szabová za pomoci redaktorky knihy Mgr. Dominiky Polákovej, jazykovej korektorky Mgr. Miriam Sedláčekovej a riaditeľky školy PaedDr. Martiny Mazáňovej, PhD. Slávnostné dopoludnie sme zavŕšili chutným občerstvením a vzájomnými priateľskými rozhovormi.

      A tak sa sen našich školských predkov stal skutočnosťou.

     • Odborná exkurzia z ENV

     • Dňa 5. 10. 2022 sa 44 žiakov z tried 1. a 2. ročníka zúčastnilo v sprievode vyučujúcich Mgr. S. Krajčíkovej a RNDr. M. Krajčíka odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy v stredisku ENV Dropie v Zemianskej Olči.

      Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Žiakov zaujalo unikátne prírodné prostredie strediska a aktivity, ktoré realizovali s nimi pracovníčky centra ENV. Na spiatočnej ceste žiaci navštívili lodný mlyn v Kolárove.

      Mgr. S. Krajčíková

     • Ekotopfilm - Envirofilm

     • Dňa 6.10.2022 sa žiaci II.B triedy zúčastnili v SD v Topoľčanoch Festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Výchovno-vzdelávací program pozostával z premietaných filmov a besedy s lektormi programu na témy významu, reálneho ohrozenia a aktívnej ochrany prírody, zameranej na dažďové pralesy a ohrozené živočíchy.

      Mgr. Soňa Krajčíková

     • Literárny Kežmarok

     • V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2022 sa v Kežmarku konalo slávnostné vyhodnotenie najstaršej celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl 57. ročníka Literárneho Kežmarku.

      Organizátori už tradične pripravili pre všetkých účastníkov zaujímavý a pestrý sprievodný program na tri dni. Prijatie na radnici, otvorenie podujatia pred lýceom, vyhodnotenie súťaže v artikulárnom kostolíku, semináre v mestskej knižnice, rozbory, tvorivé dielne, prehliadky pamiatok mesta Kežmarok, divadelné predstavenia a pod. 

      Literárno-hudobné pásmo na slávnostnom vyhodnotení LK, v ktorom zazneli víťazné práce ocenených autorov v podaní žiakov miestnej ZUŠ, malo opäť vysokú estetickú i interpretačnú úroveň. Účastníkov zaujala aj prehliadka unikátnej lyceálnej knižnice. Čarovný bol aj večer s herečkou Luciou Hurajovou, aktuálnou ambasádorkou LK a režisérom Jakubom Nvotom, niekdajším úspešným účastníkom LK, ktorí počas ďalšieho večerného programu zahviezdili v divadelnom predstavení Cyrano alebo Balábilé o nose v mestskom kultúrnom stredisku.

      Porota v tretej kategórii, žiaci SŠ, v zložení: Monika Kompaníková, Júlia Čurillová, Tamara Heribanová udelila 2. miesto za poéziu Eme Mihalikovej (II.D), tretie miesto si odniesla Laura Godálová (II.C) a čestné uznanie za prózu Simona Martonková (II.D). Ocenenie za rozvoj literárneho talentu svojich žiakov získala aj Mgr. Zuzana Martišková.

     • Vedecký veľtrh 2022

     • V piatok 23.9.2022 sa výber žiakov 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnil odbornej exkurzie z informatiky. Jej cieľom bolo zábavnou formou predstaviť vedu a techniku mladým ľuďom. Vedecký veľtrh sa konal na nádvorí NC EUROVEA v Bratislave. Žiaci si sami mohli v prezentačných stánkoch formou interaktívnych experimentov overiť mnohé prírodné javy a skutočnosti z reálneho života. Okrem pokusov, vedeckých hračiek a vedomostných kvízov prišiel návštevníkov tohto podujatia pozdraviť a porozprávať im o svojom pobyte v kozme náš prvý kozmonaut Ivan Bella. Patrónmi podujatia boli bývalý minister ŠVVaŠ SR Juraj Draxler a prorektor FMFI UK prof. RNDr. J. Masarik, DrSc..

      Našim žiakom sa Vedecký veľtrh veľmi páčil, videli veľa noviniek z oblasti vedy a techniky, overili si svoje vedomosti a zručnosti z informatiky, fyziky, biológie, chémie, archeológie. Exkurziu zorganizovali Ing. I. Valachová a Mgr. R. Krošlák.

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom