• ENVIRO DAY

     • Dňa 23.05.2022 naša škola v spolupráci s partnermi z Fakulty prírodných vied a informatiky, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre pod vedením Mgr. Imrich Jakaba, PhD., zorganizovala akciu Enviro Day. 

      Akcia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Žiaci sa vzdelávali formou rôznych hier a veríme, že okrem vedomosti si odniesli aj veľa krásnych a úsmevných spomienok. 

     • Beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu PhDr. Monikou Beňovou

     • Dňa 17.6.2022 sa tretiaci v rámci seminára z občianskej náuky a žiaci druhého ročníka zúčastnili na besede s poslankyňou Európskeho parlamentu PhDr. Monikou Beňovou v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch.

      Témou bolo priblížiť činnosť a fungovanie inštitúcií Európskej únie a tiež predstaviť mladým ľuďom možnosti štúdia a praxe v týchto inštitúciách.

      Európsky rok mládeže priniesol veľa zmien v oblasti mládežníckej politiky. Žiaci sa môžu aktívne zapájať do rôznych projektov, ktorými participujú v inštitúciách Európskej únie. Tiež sme sa rozprávali o témach, ktoré trápia dnešný svet, najmä hospodárske, ekonomické otázky či zahranično-bezpečnostná politika Európy .

      Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tejto zaujímavej diskusie, ktorá nám priniesla veľa nových poznatkov z oblasti politiky Európskej únie.

      Autor: Matúš Hlocký, 3.A

     • Literárna jar Ondreja Čiliaka 2022

     • Dňa 17. 06. 2022 sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi konal 19. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby „Literárna jar Ondreja Čiliaka“.
      Prihlásilo sa cez 100 účastníkov najrôznejšieho veku a spolu bolo poslaných cez 320 básní a poviedok vo voľnej téme.
      Kategórie boli štyri a diela hodnotila porota v zložení členov SC PEN: Marta Hlušíková, Jozef Slovák, Marek Mittaš a Jozef Heriban, ktorý bol jej predsedom.
      Za našu školu sa v kategórii Študenti do 18 rokov úspešne umiestnila žiačka 1.C Miriam Mečárová, ktorá získala tretie miesto za poéziu

     • Geografické vychádzky

     • V rámci projektu Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Ľudské zdroje, organizuje predmetová komisia geografie geografické vychádzky, zamerané na poznávanie fyzickogeografických a humánnogeografických osobitostí miestneho regiónu. Prvá vychádzka bola na Marhát 11.6.2022 za účasti vyučujúcich RNDr. M. Krajčíka, Mgr. M. Pavlíka a 14 žiakov školy. Ďalšia vychádzka sa uskutoční 25.06.2022 na Panskú Javorinu. Ostatné vychádzky sa budú realizovať v septembri a októbri 2022.

      Mgr. S. Krajčíková, predsedníčka PK GEG

     • Odborná exkurzia z environmentálnej výchovy

     • Dňa 6. 6. 2022 sa 24 žiakov štvorročného gymnázia v sprievode RNDr. M. Krajčíka a Mgr. S. Krajčíkovej zúčastnilo odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy.

      Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Na turistickej vychádzke v Jánošíkových dierach si prezreli sústavu tiesňav a kaňonov v NPR Rozsutec v Krivánskej Malej Fatre, vystúpili k soche Jánošíka a na rozhľadňu Terchovské srdce nad obcou Terchová.

     • Aj stredoškoláci môžu vydať debut...

     •     Po dvojročnej prestávke sa 8.6.2022 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaže SLOVO vydavateľstva ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA. Pozvanie aj v tomto ročníku prijalo niekoľko osobností z oblasti kultúry a žurnalistiky, medzi nimi aj porotcovia súťaže – spisovateľ, publicista a predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) Peter Juščák a básnik a epigramatik Erik Ondrejička. Medzi 24 ocenenými deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska zaznelo aj meno nového absolútneho víťaza, ktorý okrem iného získa zmluvu na vydanie vlastnej knižnej prvotiny vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana. Stala sa ním Andrea Zubatá, žiačka 1.D Gymnázia v Topoľčanoch, ktorá okrem tohto ocenenia získala aj prvé miesto za prózu a Cenu hlasovania divákov v kategórii SŠ. Tretie miesto a rovnako Cenu hlasovania divákov si odniesla Ema Burzová, tiež z 1.D, tentokrát za poéziu v kategórii SŠ. Súčasťou akcie bol aj krst knižky víťazky 4. ročníka, vtedy len stredoškoláčky Slávky Jalčovej. Krstnými rodičmi sa stali Braňo Deák a Zuzana Mauréry. Ktovie, o nejaký čas možno budeme krstiť debut Andrejky...

     • Literárna cena Čakanky

     •   Súťaž o Literárnu cenu Čakanky za kalendárny rok 2021 sa uzavrela. Porota prijala 97 príspevkov od 89 autorov. Všetky práce pozorne prečítala a na hodnotiacom stretnutí po konfrontovaní názorov jednotlivých porotcov a sčítaní bodov ich ohodnotila.

        Za našu školu sa medzi ocenených úspešne prebojovali v oblasti tvorby mladých autorov Martina Aneštíková (2.D), 1. miesto za poéziu,

      Simona Martonková (1.D), 1. miesto za prózu,

      Michal Fráter (1.C), 3. miesto za prózu.

        Ocenení autori boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien a kultúrny program Slová a Tóny, ktorý sa konal v sobotu 28. mája 2022 v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • Dňa 19. mája 2022 sa v Kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhodnotenie 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorej spoluorganizátormi sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

        Do súťaže sa zapojilo desať žiakov našej školy, štyria z nich získali cenné ocenenia: v kategórii 2B uspel Lukáš Adamjak (III.OG), v kategórii 3 boli ocenené Ella Zimová,  Lea Kňazeje (1.D) a Martina Aneštíková (2.D). V oboch kategóriách bola ocenená aj škola Gymnázium Topoľčany, ako najlepšia v tomto ročníku súťaže.

        Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu a Slovensko. Žiaci našej školy dokázali uspieť v konkurencii a svojimi literárnymi počinmi ukázali, že im na rodnom jazyku a Slovensku naozaj záleží.

     • Športový komunitný deň

     • Športu zdar! Nazdar! Takto zaznel slávnostný športový pozdrav v areáli zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ v Topoľčanoch vo štvrtok 2.6.2022. Konal sa tu športový komunitný deň v rámci projektu Dni topoľčianskej komunity, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia spolu s koordinátorkou projektu Mgr. Ľ. Candrákovou a Mgr. B. Margovou. Spolu s nami sa do športového dňa zapojili aj deti Materskej školy Gagarinova v Topoľčanoch.

      Päť zmiešaných tímov absolvovalo rôzne športové disciplíny - hod na terč, streľba loptičky na bránu, chytanie rýb, hod kruhom na kužeľ či prejsť trasu s loptičkou na lyžičke. Získané body poctivo zapisovali a rátali naši dobrovoľníci. Kto nesúťažil, mal príležitosť si zahrať spoločenské hry, povzbudzovať súťažiacich či spríjemniť dopoludnie seniorom zaujímavými rozhovormi.

      Na záver sme sa občerstvili, spoločne si zaspievali a zamestnanci zariadenia rozdali sladké odmeny. Víťazmi boli všetci zúčastnení. Spojiť tri generácie s cieľom stráviť príjemné dopoludnie sa nám opäť raz podarilo. Veríme, že sa čoskoro stretneme na podobne milej a obohacujúcej akcii.

                                                                                                                                               Mgr. Ľ. Candráková, Mgr. B. Margová

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom