• Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      dávame do pozornosti Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23.2.2021. 

      Na základe usmernenia budú akceptované len tie prihlášky, ktoré sú: 

       - elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo 

       - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.  

      Riaditeľstvo Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy. Zabezpečí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky a body v rámci prijímacieho konania, pričom pri prevode bude spolupracovať  s riaditeľmi kmeňových základných škôl. 

      Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou a tieto podmienky počas prijímacieho konania zverejní na webovej stránke. 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      riaditeľka školy

       

      Usmernenie_MSVVaS_SR_z_23.2.2021.pdf 

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_4-rocne_2021_2022.pdf

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_8-rocne_2021_2022.pdf

       

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom