•  

    Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

    Názov projektu: Kvalitné vzdelávanie 

    Druh projektu: dopytovo orientovaný

    Trvanie projektu: 02/2020 – 01/2023

     

    Cieľ projektu: Zámerom projektu je inovácia vzdelávania, metód a foriem prostredníctvom integrácie obsahu naprieč predmetmi, zavádzaním projektového vyučovania, zážitkového učenia a nových učebných pomôcok.

    Do realizácie bude zapojených 220 žiakov, z toho aspoň 120 úspešne absolvuje aktivitu na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti a očakáva sa, že aspoň 60 žiakov zaznamená zlepšenie kompetencií a zručností. Potreby a bariéry rozvoja cieľovej skupiny pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázia, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany sú adresované v aktivite, ktorá je orientovaná na zriadenie novovytvorených pedagogických klubov pre 25 pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom podporiť rozvoj ich kompetencií, zvýšiť ich profesijné kompetencie a zefektívniť ich prácu a tak prispieť ku skvalitneniu vzdelávania a účinnosti mimoškolských aktivít nad rámec výchovného programu školy s dôrazom na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

    Celkové náklady na projekt:  201 861,40   €

    Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  191 768,33

    Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

    Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

    Kód projektu v ITMS+: 312011V519

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

    www.ludskezdroje.gov.sk 

    www.esf.gov.sk 

    www.employment.gov.sk   

    www.minedu.gov.sk    

    https://gymtop.edupage.org

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom