Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2019/20  nasledujúce informácie:

  • do gymnázia so 4-ročnou dĺžkou štúdia  škola  zaevidovala  181 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
  • do gymnázia  s 8-ročnou dĺžkou štúdia škola  zaevidovala  29 prihlášok žiakov 5. ročníka;
  • 21 uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  02.05.2019. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  štvrtok 09.05.2019.
  • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (13.05.2019) a v 2. termíne (16.05.2019);
  • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

 

V Topoľčanoch  25.04.2018                                          Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747